Ayaayra: Yaşasın Birlik, Zafer ve Özgürlük

Аиааира; Нагӡара ақәзааит Аидгылара, Аиааира, Ахақәитра

p>

Ҳара ҳтоурых, Кавказиа аҭоурых, ахьааи,ашьеи, лаӷырӡылеи иҭуп. Кавказиа, жәытәнатә аахыс ажәыларақәа, ампыҵахаларақәа ирықәшәеит. Аибашьра аныҟамыз аамҭацк азыҟамлеит.

Ҳара Кавказаа аибашьра есқьинаагьы иаҳҭахымхаӡеит. Ҳаԥсадгьыл ахьчара ада хыккәык ҳашьҭамлеит. Аха ажәыларақәа, аибашьрақәа ҳара иҳашьҭымӡааит. Нас аҭоурых иадыруа зегьреиҳа игәымбылџьбараз ахҵәарагьы ҳақәшәеит. Ҳаԥсадгьыл аҟынтә ҳахдырҵәеит.

Амлакреи, арыцҳахәреи, аҿкы чмазараи рла ҳақәԥаны, ҳаԥсы еиқәҳархеит. Ассимилиациа, ақәмычрақәа, акыдцаларақәа рла ҳақәԥаны, ҳаԥсы еиқәҳархеит.

Иахьа, ихадароу ҳзинқәа рзы,ҳхатәы бызшәа,ҳкәылтура, ҳхаҿра армырӡразы, Ԥсыуак ԥсыуаҵас, Адыгак адыгаҵас, Чеченк Чеченҵас, Ауаԥск уаԥсҵас, дынхап ҳәа, ҳажәлари рикултуреи ахьчаразы ҳақәԥоут.

Абарҭқәа рымшала, ҳара иазгәаҳҭо амшқәа еиҳараӡак, агәырҩара, аџьабара иамшуп. Амыткума ҳәаны, ҳацәыӡқәа ргәалашәара ирымшуп.

Иахьазаҵәык ада... Иахьа ҳара ҳзы Аиааираи Ахақәитреи ирныҳәа мшуп. Иахьа ҳара, ҳгәырӷьара ҳазҭахқәоуи рла рыцаҩшьара, ашәа ҳәара, акәашара иамшуп.

Иахьа Аиааираи Ахақәиҭрақәеи ҳныҳәоит.

Ҳхақәитра анаҳныҳәо; Ахақәитра ҳзаазгаз ҳԥыза, раԥхьатәи Аԥсуа аҳәынҭқарра хада Владислав Григори-иԥа Арӡынбаи, 1992 Нанҳәамза рзы Аԥсны зҭагылаз амцақьауқьат заҳаз Кавказ ажәларқәа зехьынџьарантә, Черкьезқьинтә, Маикопунтә, Налчикинтә, Грознинтә нас адиацпора, Ҭырқәтәылантә, Шьамтәылантә, Амсыртәылантә, Иордантәылантә Аԥсныҟа иеихаз ҳашьцәа, Ефкани, Баҳадыри, Ҳанефи, Ведаҭи, Зафери аԥсадгьыл азы, Ахақәитра азы, аиашьареи аидгылареи рзы зыԥсы згәаӷьыз, иҭахаз зегьы нас ихәахәа ҿахәаны зыԥсы еикәхазгьы рҿаԥхьа патула ҳхырхәоит, хашҭра рықәӡам.

Аԥсны иалнаршақәаз маҷӡам, аӷьацара иаҿуп. Жәларбжьаратәи аҭыԥ алнахит, ахьыԥшьымра змоу ҳәынҭқаррахеит.

Амала уажәыгьы иҟаҵату ҳаусқәа маҷӡам. Ҳнаӡараны ҳхьыҟоу амҩақәа ҳамоуп. Убри азы ессымша ҳгәацԥыҳәареи ҳгәашьамхи,ҳџьабааи ирыцаҳҵароуп,ҳха ҳмеигӡакәа ақәԥара ҳҿызаароуп.

Ҳакавказиа,ҳаблагәы Ҳаԥсны, уажәыгьы ашәарҭара агӡам. Кавказиа иазкны згәы ҟьашьу апланқәа ҳзыҟазҵо аимпериақәа шҟоу ҳдыруеит. Арҭ амчқәа раԥхьаӡа ҳара ҳаидгылара,ҳаиашьара цәҟьарас иалырхуеит,аиашьеи аиашьеи реичырчара, Аԥсни Кавказиа иҟоу рашьцәеи асал рыбжьаҵара, адиацпораи Аԥсни реимадара ԥырхага аҭара, Аԥсны амацара цхыраада ааныжьра рҭахуп.

Зегьы иаҳдыруеит,адиацпора аԥеиԥш,Аԥсны аԥеиԥш,Кавказиа аԥеиԥш лаша аидгылареи ҳаиашьара ахьчареи рла ишьақәгылоит. 1992-93 рзы ҳшеидгылаз еиԥш ҳанеидгыла аӡәгьы дшаҳзымиааиуа ҳдыруеит.

Аллаҳ згәы цқьоу ажәларқәа зегьы, агәыбзиара,аҭынчра, агәырӷьареи абаиареи рыгимжьааит...

Нас Аллаҳ ҳаргьы, Аԥсуаа, Адыгаа, Чеченуаа, Ауаԥсаа, Даӷьсҭанаагьы ихамышҭааит.

p>

Нагӡара ақәзааит Аидгылара, Аиааира Ахақәитра!

p>

Кавказ Ахаидкыларҭақәа Рфедерациа.


Ayaayra: Yaşasın Birlik, Zafer ve Özgürlük

p>

Bizim tarihimiz, Kafkasya'nın tarihi, acılarla, kanla, gözyaşı ile dolu. Tarihi boyunca saldırılara, işgallere uğradı Kafkasya. Savaş hiç eksik olmadı.

Hiçbir zaman savaşmak istemedik. Vatanımızı korumak dışında bir sevdamız olmadı. Fakat saldırılar, savaşlar peşimizi bırakmadı. Ve tarihin gördüğü en acımasız soykırımlardan birine uğradık, vatanımızdan sürgün edildik.

Açlıkla, sefaletle, salgın hastalıklarla mücadele ettik, ayakta kaldık. Asimilasyonla, baskıya, zorbalıkla mücadele ettik, ayakta kaldık.

Bugün, hala en temel haklarımız için, dilimiz, kültürümüz, varlığımız için, bir Abaza, bir Adıge, bir Çeçen, bir Oset, bir Dağıstanlı gibi yaşayabilmek için mücadele ediyoruz.

İşte bu nedenle, bizim önemli günlerimizin hemen hepsi yas günü. Ağıtlar yaktığımız, kaybettiklerimizi andığımız günler.

Bugün hariç... Bugün bizim zafer ve özgürlük bayramımız. Bugün bizim, mutluluğumuzu paylaşma, şarkı söyleme, dans etme günümüz.

Bugün zaferi ve özgürlüğü kutlayacağız.

Özgürlüğümüzü kutlarken, özgürlük savaşımızın başkomutanı, ilk devlet başkanımız Vladislav Ardzınba'yı, 1992 Ağustos'unda Abhazya’ya düşen ateşi duyar duymaz Kafkasya’nın dört bir köşesinden, Çerkesk'ten, Maykop'tan, Nalçik'ten, Grozni'den ve diasporadan, Türkiye'den, Suriye'den, Mısır'dan, Ürdün'den Abhazya’ya koşan tüm canları, Efkan'ı, Bahadır'ı, Hanefi'yi, Vedat'ı, Zafer'i, vatan uğruna, özgürlük uğruna, kardeşlik ve birlik uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile anacağız.

Abhazya, çok işler başardı, çok gelişti. Uluslararası arenada yerini aldı, saygın bir devlet haline geldi.

Fakat hala yapılacak çok işimiz, ulaşılacak zorlu hedeflerimiz var. Bu nedenle her gün, motivasyonumuzu ve çabalarımızı arttırmalı, daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeliyiz.

Kafkasyamız, gözbebeğimiz Abhazya’mız, hala ciddi tehdit altında. Kafkasya üzerine oyunlar oynamayan, bir ucundan bir yerlere çekiştirmeye çalışmayan egemen güç yok. Bu güçler ilk olarak bizim birlikteliğimizi, kardeşliğimizi hedef alıyor, kardeşi kardeşe düşürmeye, Abhazya’yı gerek Kafkasya’daki kardeşlerinden, gerekse diasporasından koparmaya, yalnızlaştırmaya çalışıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, diasporanın geleceği, Abhazya’nın geleceği, Kafkasya’nın geleceği ancak birlikten ve kardeşliğimize olan bağlılığımızdan geçiyor. 1992-93'de olduğu gibi bugün de birlikte olduğumuz sürece bize kimsenin gücünün yetmeyeceğini biliyoruz.

Allah tüm insanlara, sağlık, barış, huzur, mutluluk ve refah versin...

Ve Allah bizleri, Abazaları, Adıgeleri,Çeçenleri, Osetleri, Dağıstanlıları da unutmasın.

Yaşasın birlik, zafer ve özgürlük!

p>

Nıgzara akzayt aydgılara, ayaayra, ahakuytra!

p>

Kafkas Dernekleri Federasyonu


nanKaffed

Share