Kajer Albert’i Kaybettik

Rusya Federasyon Meclisi Kaberdey Balkar Milletvekili değerli insan Kajer Albert vefat etti. Halkının sorunlarına duyarlılığı ile bilinen Kajer Albert'in vefat haberi büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Kajer Albert 1965 yılında Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin Tırnauz/Elbruz bölgesinde doğdu. 1993 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1994'de Moskova Barosu'na kayıtlı olarak çalıştı. 2006-2009 yıllarında Kabardey Balkar Cumhuriyeti devlet başkanlığında görev aldı. Mart 2009'da Kabardey Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu'na, aynı yıl Mayıs ayında da Rusya Federasyon Meclisi'ne seçildi. Kajer Albert, Federasyon Meclisi Finansal Piyasalar Komitesi ve Enformasyon Politikası Komisyonu üyesiydi.

Değerli millletvekilimize Tanrıdan rahmet, ailesine ve Çerkes toplumuna başsağlığı ve sabır dileriz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 


Değerli milletvekilimiz Kajer Albert'in vefatı nedeniyle Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu'nun Kabardey Balkar Cumhuriyeti Başkanı Arsen Kanokov'a gönderdiği mesajı okuyucularımız ile paylaşıyoruz:

 

Къэбэрдей-Балъкъар Республикэм и Іэтащхьэу Къанокъуэ Арсен,

Башир и къуэм деж! Ину щІыхь зыхуэтщІ Къанокъуэ Арсен! Адыгэ лъэпкъым и бын пажэу, адыгэ хэкупсэ-лъэпкъыпсэу, КъБР-м и лъэпкъ лІыкІуэу Къэжэр Альберт, гу зэундэкІ мыгъуэ гуэрым зэрыхэкІуэдам теухуа хъыбар гузэвэгъуэу иджыпсту къытІэрыхьам ди гур зэригъэузар, ди жагъуэ зэрищІар къытхуэІуэтэну щыткъым. Дунейм ехыжа ди къуэш лъапІэм дыхолъаІуэр Тхьэм гущІэгъу къыхуищІыну, зыдэкІуам щигъэтыншыну, къэзыцІыхуу щытахэм фІыу къалъагъуу зэрыщытам нэхърэ куэдкІэ нэхъыбэу Тхьэшхуэми фІыу къилъагъуну, жэнэт лъапІэр къыхуигъэфэщэну... КъызыхэкІа и унагъуэр, и щІэблэр япэ зэритуэ къыкІэлъынахэм, Къэбэдрей лъэпкъым псоми Уэ уи цІэкІэ дахогузавэр, и ужьыпкъэр псоми махуэ фхуэхъуну, Тхьэм куэдрэ фІыкІэ фыкІэлъигъэпсэуну дынывохъуэхъур.

Шыгъэлыгъуэ Уаджид Кадыогълу
КАФФЕД-ым и тхьэмадэ
Анкара, 14.08.2013 гъэ.

 


nanKaffed

Share