Kaf Dav Bilim Kurulu Yönetmeliği

Amaç

Madde 1.

Bilim Kurulunun Genel

Amacı:

Vakıf senedinin ikinci maddesinde yazılı amaçlara ulaşılmasını sağlamak üzere yapılacak çalışmalara bilimsel katkıda bulunmak; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak / yaptırmak; bilimsel yayınları yönlendirmek ve desteklemek, karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler üretmektir.


Kuruluş

Madde 2.

Bilim Kurulu Aşağıda Belirtildiği Şekilde Oluşturulur:

Bilim Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, biri kendi üyelerinden olmak üzere, seçilen on iki üyeden oluşur.

Bilim Kurulu üyeleri; Kafkasya ve Kafkas kültürü konusundaki inceleme ve araştırmaları, eserleri, bu alandaki bilgi, deneyim ve çalışmaları ile tanınmış veya bu konulara özel ilgi duyan veya bu konudaki çalışmaları bilimsel yönden yönlendirebilecek kişiler arasından seçilir.

Bilim Kurulu üyeleri, iki yıl süre ile Aralık ayında seçilir. Bir üyenin, üyelikten ayrılması durumunda yeni seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Bir üye, izleyen dönemlerde de yeniden üyeliğe seçilebilir.

Bilim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

Görevler

Madde 3.

Bilim Kurulu Aşağıda Belirtilen Görevleri Yerine Geti-rir:

Kafkasya ve Kafkasyalıların tarihini, yerleşim durumlarını, özel-liklerini, nüfusunu, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişme sorunlarını incelemek ve araştırmak.

Kafkasya ile ilgili olarak değişik dillerde yayımlanan kitap, belge, rapor ve istatiksel bilgileri derlemek, Türkçeleştirmek, gerektiğinde başka dillere çevirtmek ve vakıf bünyesinde bir bilimsel araştırma ve dökümantasyon merkezi oluşturmak.

Yapılan araştırmaların sonuçlarını rapor, kitap, broşür, dergi vb. araçlarla yayımlamak.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde mevcut üniversite, enstitü, araştırma merkezi gibi kuruluşlarla akademik işbirliği sağlamak, araştırmacı ve öğrenci değişimi programlarını geliştirmek.

Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak, geziler ve toplantılar düzenlemek.

Yayın önceliklerini ve kriterlerini saptamak.

Amacı doğrultusunda çalışmalar yapan araştırmacıları destek-lemek, çalışmalarının yayımlanmasını sağlamak, bu konuda yapılacak çalışmaları özendirmek, bu amaçla teşvik edici yarışmalar düzenlemek.

Çalışma Yöntemi

Madde 4.

Bilim Kurulu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Çalışır:

Bilim Kurulu Başkanı, kurulu temsil eder ve çalışmaları yönlendirir. Başkan yardımcısı, başkana yardım eder, başkanın bulun-madığı hallerde Bilim Kuruluna başkanlık eder. Sekreter üye, kurulun yazışmalarını yürütür.

Bilim Kurulu, çalışma düzenini önceliklerine göre kendi düzenler. Kurul, gündemli olarak toplanır. Başkanlık tarafından hazır-lanacak gündem, toplantıdan en az bir hafta önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Kurul, kendi üyelerine veya vakıf üyelerine veya vakıf dışından belirleyeceği kişilere inceleme ve araştırma projeleri verebilir, bilim çalışma gurupları ve hakem heyetleri oluşturabilir. Çalışmalar sonucunda hazırlanan inceleme-araştırma eserleri ve raporlar için gerekli görüldüğü taktirde telif hakkı ödenebilir.

Bilim Kurulu, yıllık çalışma programı yapar ve bu çalışma programını gerçekleştirmek için gerekli bütçeyi hazırlar, Vakıf Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Bilim Kurulu, üye tam sayısının 2/3' ü ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafa ağırlık verilir.

 

Kaffed

Share