Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 104. Kuruluş Yıl Dönümü

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin 104. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun!

Şubat 1917 Bolşevik ihtilaliyle Çarlık Rusya’sındaki çözülmeyi gören Kuzey Kafkasyalılar ilk olarak 8 Mart 1917’de Terekkale’de Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Geçici İdaresini kurdular. Geçici idarenin girişimleriyle Kuzey Kafkasya’nın çeşitli bölgelerinden gelen 500 temsilcinin katılımıyla 3-7 Mayıs 1917 tarihleri arasında 1. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi toplandı. 18 Eylül 1917’de 1500 temsilcinin katılımıyla düzenlenen, Andi köyünde başlayan 2. kongrede Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyetinin anayasasının temel ilkeleri belirlendi.

Bu ilkeler;
1) Kuzey Kafkasya halkları politik bir birlik oluşturmaktadırlar.
2) Bu birliğin içinde her halk içişlerinde özerklik sahibidir.
3) Birliğin ortak yararları konusunda karar merci olmak üzere iki meclisten oluşan bir yasama organı oluşturulacaktır. Alt Meclis özgür halkların düşüncelerini ifade eder ve her 30.000 kişiye bir temsilci esasına dayanarak seçilmiş bulunan halk temsilcilerinden oluşur. Üst Meclis ise halkların birliği düşüncesini temsil eder ve burada her halk üç üyeyle temsil edilir.
4) İki Meclis bir araya gelerek hükümeti seçerler. Merkezi İcra Komitesi ilk hükümeti oluşturacak ve gerekli fonksiyonları üyeleri arasında paylaştıracaktır.

21 Aralık 1917’de Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Meclisi Rusya anayasasını reddetti. Kuzey Kafkasya hükümeti, Kafkasya’nın Rusya’dan ayrılmış bağımsız bir devlet olduğu ilan etti. Rusya’nın Kafkasya’nın içişlerine müdahale edemeyeceği vurgulandı. Takip eden günlerde yapılan diplomatik görüşme ve çalışmalar sonucunda Kuzey Kafkasya Hükümeti 11 Mayıs 1918'de yayınladıkları deklarasyonla Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını dünya devletlerine ilan ettiler.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Bağımsızlık Deklarasyonu;

“Aşağıda imzaları bulunan Kuzey Kafkasya halkları yetkili temsilcileri şu konuları bütün dünya hükümetlerine bildirmekten onur duyar:
Kuzey Kafkasya halklarının 1917 Mayıs ve Eylül toplantılarında teamüllere uygun olarak seçtiği Ulusal Kongre Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla ilgili bir deklarasyon yayınlayarak, mevcut hükümeti icra ve tenzile mükellef şekilde güçlendirmiştir. Kuzey Kafkasya Hükümeti şu duyuruyu yapmaktadır:
1. Birleşik Kuzey Kafkasya halkları, Rusya'dan ayrılarak bağımsız devlet oluşturulduğunu deklere eder.
2. Yeni devletin coğrafi sınırları, kuzeyde, Rus İmparatorluğu’na dahil edildiği zamanki sınır esas alınmak suretiyle Dağıstan, Terek, Stavropol, Kuban ve Karadeniz, doğudan Hazar Denizi, güneyden ise Transkafkasya hükümetleri ile yapılacak anlaşmalarla tespit edilecek sınırlardan meydana gelecektir.

p>

Bu kararların bütün dünya hükümetlerine duyurulması ve bilgilendirme görevi aşağıda imzaları bulunan yetkili delegasyona verilmiştir. Bu çerçevede, imzaları aşağıda yer alan bizler, bugünden itibaren bağımsız Kuzey Kafkasya Devleti'nin yasal şekilde kurulduğunu hür dünyaya beyan ederiz.”

p>

Her ne kadar kısa ömürlü olsa da “Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti” Kafkasyalıların bağımsızlık tahayyülünün ete kemiğe bürünmüş hali olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından Cumhuriyetin kadrolarının bir kısmı Avrupa’ya bir kısmı da Osmanlı’ya geçerek Kafkasya’nın Bağımsızlığı idealine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam etmiş, yaptıkları çalışmalar aracılığıyla bir taraftan Kafkas Entelijansiyasının oluşmasını sağlamış diğer yandan da diasporada ortaya çıkan örgütlü mücadelemizin temellerini oluşturan ciddi katkılar sağlamıştır. Kafkasya tarihinin göz ardı edilemez bir parçası olan Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin 104. kuruluş yıl dönümünü kutlarız.


nanKaffed

Share