Beshto Aslan’ı Tebrik Ederiz

Kabardey Kongresi Derneği Başkanı Beshto Aslan, 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan seçim sonucu Kabardey Balkar Cumhuriyeti Çerkes Dernekleri (STK) Birliği Başkanlığına seçilmiştir.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Çerkes Dernekleri (STK) Birliği Başkanı Beshto Aslan’ı, kurumlarımız arasında birlikte çalışma koşullarının oluşması ve toplumumuz için ortak projeler gerçekleştirme temennimizle tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.2021 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Къэбэрдей Конгрессым и тхьэмадэ Бещто Аслъэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр зезыгъакIуэ Хасэм и тхьэмадэу хахащ.
КЪБР-м и адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я Хасэ тхьэмадэ Бещто Аслъэн дохъуэхъу, ди лъэпкъым папщIэ зэфIэхыпхъэ Iуэхухэр зэдэдлэжьынкIэ икIи и къулыкъущIэм щехъулIэнкIэ дыщыгугъыу!


nanKaffed

Share