KAFFED Anadil Projesi

KAFFED Anadil Projesi

 

KAFFED ANADİL PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Yapılan yasal değişikliklerin sonunda Türkiye’de derneklerimizin ana dil kursları açmalarına izin verilmiştir. Bunun sonucu olarak da Federasyonumuz  “Adıge ve Abhaz Dillerinin Öğretimi İçin Alt Yapı Oluşturulması”  adlı bir projeyi uygulamaya koymuştur.

 

BU PROJE KAPSAMIN DA:

 

1- Anadil öğrenimine talep artırılması için bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

 

Dernekler özellikle kadınlara ve gençlere anadilin aile içerisinde konuşulmasının önemi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapacaklardır. Aynı şekilde federasyonun ve derneklerin WEB sitelerinde ve yayın organlarında da bu konuya ağırlıklı olarak yer verilecektir. Dernekler 2006 yılın da yapacakları tüm etkinliklerde anadilin önemini de işleyeceklerdir. Bu kapsamda ana dilin önemini anlatan 2.000 afiş bastırılarak derneklere gönderilecektir.


2- “Yeni Dünya düzeninde tehlike altındaki diller bağlamında Kafkas Dillerinin durumu”  üzerine geniş katılımlı bir konferans düzenlenecektir.

 

Anadil kurslarında öğretmenlik yapacakların eğitiminden önce düzenlenecek bu konferansta ulusal politika yapıcılarının, medyanın, diğer sivil toplum kuruluşlarının, akademik çevrelerin bilgilenmeleri sağlanacak ve bu sayede kültürel farklılığın korunması konusunda farkındalık artırılacaktır.  

 

3- Kurslarda kullanılacak olan materyallerin seçilmesi, hazırlanması ve bastırılması gerçekleştirilecektir.

 

Bu materyaller aşağıdaki gibidir:

 

a- Alfabe
b- Gramer kitabı
c- Sözlük
d- Deyimler ve atasözleri kitabı
e- Okuma kitabı
f- Kursta kullanılacak CD, VCD, Kaset v.b.

 

4- Bu kurs da Adıge ve Abhaz dillerinde öğretmenlik yapacakların yetiştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 

a- Yetiştirilecek öğretmenlerde aranacak özellikler.

 

a1- Ana dillerini iyi biliyor olmaları (Adıge - Abhaz).
a2- Öğretmenlik yapabilecek okullardan mezun; değilse 4 yıllık üniversite mezunu olmaları.
a3- Kiril alfabesini biliyor olmaları (bilmeyenlerin kursların başlama tarihine kadar öğrenmeleri).

 

b- Dernekler bu özelliklere sahip öğretmen adaylarını Mart ayı sonuna kadar belirleyerek genel merkeze bildireceklerdir.

 

c- Öğretmen adaylarının projedeki sayıdan fazla olması halin de federasyonumuzun ana dil komisyonu belirleyeceği kıstaslar çerçevesinde eleme yapacaktır.

 

d- Açılacak iki ayrı sınıfta 25 Adıge, 15 Abhaz öğretmen yetiştirilecektir. Öğretmenlere seçilen materyalleri nasıl kullanacakları ve hangi metotlar ile öğrencilere anadil öğretecekleri kavratılacaktır.

 

e- Öğretmenlerin yetiştirileceği kursun süresi net 30 gün olacaktır.

f- Öğretmen adaylarının yol yemek konaklama giderleri proje kapsamında federasyonumuzca karşılanacaktır.

 

5- Öğretmenlerin yetiştirileceği bu kurslarda görev alacak iki akademisyenden biri Abhazya’dan diğeri ise Adıgey Cumhuriyeti ya da Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nden davet edilecektir.

 

a- Davet edilecek akademisyenlerde aranacak özellikler: 

 

a1- Adıgece için gelecek eğiticinin Adıgey Adıgecesi ve Kabardey Adıgecesini iyi bilmesi ve eğitim sırasında her iki diyalektin benzerliklerini ve farklılıklarını vurgulayarak bir arada verebilmesi,

 

a2- Aynı şekilde Abhazca için gelecek eğiticinin de Apsuva ve Aşua-Aşkharuva( Abazin) diyalektlerinin ikisini de bilmesi ve eğitim sırasında her iki diyalektin benzerliklerini ve farklılıklarını vurgulayarak bir arada verebilmesi,

 

a3- Alanında öğretmenlik tecrübesine sahip olması,

 

a4- Pedagoji eğitimi almış olması,

 

a5- Türkiye koşullarını biliyor olması ve uyum probleminin olmaması,

 

a6- İletişim ve insan ilişkilerinin iyi olması,

 

a7- Yeni eğitim metotlarına açık olması,

 

a8- Anadil öğretiminin diasporadaki toplumumuz açısından önemini kavramış olmaları,

 

b- Davet edilecek akademisyenlerden beklentiler ve program:

 

b1-Akademisyenlerin öğretmenlerin eğitiminde kullanacakları materyalleri incelenmek üzere materyallerin seçimi toplantısından önce federasyonumuza göndermeleri,

 

b2- En geç Mart ayı sonuna kadar karşılıklı belirlenecek bir tarihte Türkiye’ye gelerek 3-5 gün süre ile federasyonumuzun oluşturduğu anadil komisyonu ile birlikte kullanılacak materyalleri tespit etmeleri,

 

b3- Öğretmenlerin eğitimi kursları için tespit edilen tarih 17 Temmuz 18 Ağustos 2006 tarihleri arasıdır,

 

b4- Gelecek akademisyenlerin kurs hazırlıklarını yapmak üzere kursların başlama tarihinden 5 gün önce gelmeleri ve kurs sonrasında gerekli raporlamaları yapmak üzere de kurstan sonra 3-5 gün kalmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de kalma süreleri maksimum 40 gündür,

 

b5- Kafkasya’dan gelecek akademisyenlerin konaklama, yemek, yol vb tüm masrafları ve ücretleri proje kapsamın da federasyonumuz tarafından karşılanacaktır.

 

6- Bu çalışmalar devam ederken derneklerimizin kurs açmalarını kolaylaştırmak açısından hazırlanacak müfredat programı ve materyallerin MEB Talim ve Terbiye Kuruluna onaylattırılması işlemleri de tamamlanacaktır.

 

Amaç bütün bunlar tamamlandıktan sonra yetiştirilen öğretmenlerimizin derneklerine döndüklerinde mutlaka anadil kurslarını açmalarıdır

yukarı çık