Federasyonlaşma Süreci

FEDERASYONLAŞMA SÜRECİ


 

Türkiye'de Kafkas Kültür Derneklerinin bir çatı altında toplanarak Federasyonlaşması için yapılan çalışmaların tarihi bir hayli eskidir. 1960 Anayasasının getirmiş olduğu örgütlenme özgürlüğü derneklerin Federasyonlaşmasına imkân veriyordu. Bu imkandan faydalanmak üzere mevcut derneklerin yapmış oldukları bir dizi çalışmaların ilk etabı, Ankara Derneği çıkışında yaşanan ve Tsey Mahmut'un katledilmesiyle sonuçlanan provokasyon sonucu hedefe ulaşamadan bitmiştir. Arkasından da 12 Eylül olayı nedeniyle dernekler bir süre faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmışlardır.

12 Eylül 1980 darbesiyle kurulan ara rejim yönetimince hazırlattırılan yeni Anayasa ile kamu yayarı olmayan derneklerin federasyonlaşabilmesi imkanı ortadan kaldırıldığı için yukarıda KAF-DER'in kuruluş sürecinde anlatıldığı üzere zorunlu olarak Merkez-Şube ilişkisi içerisinde merkezi bir örgüt olma yoluna gidilmiştir.

Son dönemde görev alan Hükümetlerimizin AB'ye giriş amacıyla hızlandırdıkları demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde 22.11.2001 tarih ve 4721 nolu Türk Medeni Kanunu değişikliğinin, 8 Aralık 2001 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Dernekler yeniden Federasyonlaşma hakkına kavuşmuşlardır. Medeni Kanun kapsamındaki Dernekler Kanununun 96. maddesi Federasyonlaşmaya, 97. maddesi de Konfederasyonlaşmaya imkân tanımıştır. (Türk Medeni Kanununda Federasyon ve Yurtdışı kuruluşlara üyelik konusunda arzu ettiğimiz değişikliğin yer alabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 4721 nolu yasanın kabulünden çok daha önceleri başlatılmış ve aralıksız sürdürülmüştür. O itibarla bu süreç 1998 yılından itibaren devam eden bir dönemi kapsar.) 

Dernekler yasasının getirmiş olduğu bu imkânı değerlendirmek üzere derneklerde hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bunlar arasında Kaf-Der tarafından yürütülen temaslar en erken başlamış olan çalışmalar olup özetle ve sırasıyla şöyledir.

1- BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI:

- 08 Aralık 2001 Eskişehir Toplantısı: Eskişehir ve Bozüyük Dernekleri katılmıştır

- 09.12.2001 Bursa Toplantısı: Karamürsel Derneği, İnegöl Derneği, Mustafa Kemal Paşa Şubesi, Gönen Şubesi,Bursa Şubesi katılmıştır.

- 26.12.2001 Düzce Toplantısı: Düzce Kafkas Derneği, Düzce Abhaz Derneği, Sakarya Derneği ve Kocaeli Şubesi Katılmıştır.

Her üç toplantıda; yeni yasanın getirmiş olduğu imkan üzerinde durulmuş, karşılıklı sorular ve önerilerle bir yol haritası çizilmesine çalışılmış ve değişik ifadelerle de olsa görüş birliği sağlanmış ve;

- Federasyon için bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesine,

- Hazırlanacak taslak Federasyon tüzüğünün tüm derneklere gönderilmesine,

- Tüzüklerin dernekler tarafından incelenmesi ve üyelerin bilgilendirilmesine,

- Mümkünse Tek Federasyonda bir araya gelinmesine, merkezinin de Ankara olmasına,

- Dernekler tarafından taslak tüzükler incelendikten sonra ve uygun bir zamanda her derneğin bir ya da iki delegeyle temsil edileceği, Ankara'da bir Dernek Başkanları Danışma Toplantısı yapılmasına, 

Karar verilmiştir. 

2- KAF-DER BAŞKANLAR KURULUNDA DEĞERLENDİRME :

27 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da düzenlemiş olduğumuz KAF-DER Başkanlar Kurulu toplantısının gündemine, Federasyonlaşma ile ilgili gelişmeler ve yasal düzenlemeler konusu alınmış ve Şube Başkanlarınca enine- boyuna değerlendirilmiş ve ulaşılan ortak sonuçlar 05.02.2002 tarih 02-13 sayılı ve aşağıda özetlenen yazıyla tüm Kafkas Kültür Derneklerine bildirilerek, değerlendirilmesi ve konuya ilişkin görüşlerinin ve önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.

"......Başkanlar Kurulunda İkinci olarak da yeni Dernekler Yasasının getirmiş olduğu bir FEDERASYON çatısı altında birleşme imkanı görüşülmüştür. Bu yeni imkanın toplumumuza neler kazandırabileceği ve federasyonlaşma yöntemleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuş, taslak Federasyon tüzüğünün Şubelerimizce üye tabanlarıyla tartışarak Şubat ayı sonunda Başkanlar Kurulu'nun yeniden toplanmasına karar verilmiştir. Şubemiz olmayan dernekler tarafından da Federasyon örnek tüzüğü yeterince tartışıldıktan sonra, muhtemelen Mart ayı sonuna doğru da tüm dernekler temsilcilerinin katılımı ile ortak bir toplantının mümkün ve uygun olacağı bu arada bilgilendirme gezilerine devam edilmesi konularında hemfikir kalınmıştır."

3- KAF-DER MER.YÜR. KUR.DA DEĞERLENDİRME ve DUYURU:

Dernekler yasasındaki yeni düzenlemelere ilişkin olarak Kaf-Der Başkanlar kurulu toplantısı ile

Ankara dışında ve Aralık ayında yapılan üç görüş alma toplantısında üzerinde durulan görüşleri bir arada değerlendiren Merkez Yürütme Kurulumuz; aşağıdaki tespitleri birleşme sürecinin evveliyatını yeterince bilmeyenleri bilgilendirme amacıyla özet halinde hatırlatma ihtiyacı duymuştur:

- Türkiye'nin değişik kentlerinde kurulu dernekleri bir çatı altında birleştirme çalışmalarının yoğunlaştığı 1990-1996 yıllarında Kamu yararı olmayan derneklerin federasyon kurması imkanı olmadığından zorunlu olarak Merkez-Şube ilişkisi içinde Kaf-Der kurulmuştur. 

- Tek çatı altında toplanma fikrini kabul eden ve Kaf-Der'e katılma taahhüdünde bulunan bazı dernekler mal varlıklarını ve bağımsızlıklarını yitirecekleri endişesiyle yeni oluşuma katılmamışlardır. Bu derneklere, tüzüğe konulan geçici maddeyle 2 devre Kaf-Der organlarında temsilci bulundurma imkânı tanınmış ve bir kısmı da fiilen yönetimlerde 2 ve 4yıl süreyle görev almıştır. Yeni yasa ise malvarlığı ve bağımsızlığın kaybedilmesi endişelerini tümüyle ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

- Kaf-Der, 33 şubeden oluşan geniş tabanıyla önemli icraatlar başarmış, ileriye dönük projeleri, amaç ve ilkeleriyle Yurt içinde ve Yurt dışında (Kafkasya, Almanya, Amerika, Hollanda, Ürdün, İsrail, Suriye) kabul görmüş, Türkiye dışında ve dünyada var olan ve üye ekseriyeti Adige-Abhaz halklarından oluşan tüm derneklerin oluşturduğu "DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ"nin kurucusu ve DÇB'de önemli bir yeri olan tecrübeli bir kültürel kuruluş haline gelmiştir. (DÇB, özü itibariyle bir Adige-Abhaz kuruluşudur. Kaf-Der ise Adige-Abhaz üye ağırlıklı diğer tüm Kafkaslılardan az sayıda da olsa üyesi bulunan kuruluştur.)

- Toplumumuzun bugünkü ihtiyacı, sorunlarımıza köklü çözümler üretecek ve ortak amaçlarımızın gerçekleşmesini sağlayacak geniş katılımlı bir güç birliğinin oluşturulmasıdır. Ancak bu ihtiyaçlara yarar getirmeyecek zoraki bir tabela birlikteliğini ileri bir adım olarak düşünemeyiz. 

- Kaf-Der Merkez Yürütme Kurulu olarak, yukarıda arz edilen tespitlerin ışığında, Kaf-Der'in amaç ve ilkelerini, Kafkasya politikasını, toplumsal sorunlarımız ve yükümlülüklerimizle ilgili görüş ve düşüncelerimizi kısaca ana başlıklar olarak bir kez daha birlikte gözden geçirdiğimizde : 

- Geleneksel yapısı gereği, Kuzey Kafkasyalı halkların demokrat ve laik toplum yapısını korumaya çalışmak, bu çalışmaları yaparken de inançlara saygılı olmak,

- Çok büyük ekseriyeti sürülen Kafkaslıların Anavatanları'nın Kafkasya olduğunu ve orada hak sahibi olduklarını unutmadan çifte vatandaşlık ve sürgün halk statüsü için "mücadele vermeye devam etmek,

- Kafkasya'ya dönüşü teşvik ederek dönmek isteyenlere yardım etmek, Kafkas halklarının insan sayısını azaltacak savaşlara karşı olarak Abhazya, Çeçenistan ve Güney Osetya'da onurlu barışlara ulaşılmasına katkıda bulunmak,

- Bölünmüş ailelerin ve halkların yaşamakta olduğu Kafkasya ile Türkiye arasındaki işbirliğini ve beşeri ilişkileri artırarak bölünmüş ailelerimizin zamanla bütünleşmesine çalışmak, 

- Yaşadığımız ülkelerde Kafkaslı kimlik ve kökenimizin bilincinde, dilimizi ve kültürümüzü yaşatarak, diğer halklarla birlikte barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak,

- 5 milyonu aşkın nüfusumuz ve almış olduğumuz eğitim anlayışıyla, Türkiye ve Kafkasya Cumhuriyetleri arasında ekonomi ve kültür köprüsü oluşturarak her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına katkıda bulunmaya çalışmak,
 
·Gerek Türkiye'mizin ve gerekse Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizin rahatsız olacağı ve zarar göreceği söylemlerden ve eylemlerden kaçınmak, tersine Kafkasya ve değişik ülkelerde yaşayan Çerkes kökenli kardeşlerimizle kuracağımız sağlıklı ilişkilerle her iki tarafa da olumlu katkılarda bulunmak,

·Son 40 yıl içerisinde giderek hızlanan, kırsal kesimden kentlere taşınma olgusunun beraberinde getirmiş olduğu kültürel aşınmanın ve yok oluşun durdurulması için toplumsal dayanışma ruhunu ayağa kaldırılmak, kültürel yapılarımızla halkımızın kaynaşmasını sağlamak,

·Dünya Çerkes Birliği'nin bünyesinde olması gereken tüm derneklerimizin birlikteliğini gerçekleştirip, altıncı kongresinin 2003 yılında Türkiye'de ve bizlere yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamak, bu kuruluşumuzun tarih, dil ve ansiklopedi çalışmalarına ve özellikle de uzay kanalı kiralama yoluyla diasporaya yönelik dil TV ile eğitimine başlama projesini desteklemek,

gibi vazgeçilmez yükümlülüklerimizin bulunduğu net olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de oldukça geniş bir Kafkasyalı kitleye dayanan, her alanda etkili, saygın ve sonuca gidebilecek güçlü bir Federasyonun kurulmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Ekli olarak gönderilen taslak federasyon tüzüğünün Şubelerimiz tabanında yeterince tartışılmasından sonra nihai kararımızı vereceğimiz tabiidir. Ancak, prensip olarak Kaf-Der bir bütün halinde ya da zamanla bağımsızlaştırılacak şubeleriyle birlikte Federasyon için üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınmayacaktır."

4- 51 DERNEĞİN ANKARA TOPLANTISI VE ALINAN KARARLAR:

27 Ocak 2002 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında Mart ayı içerisinde Türkiye'de Kurulu tüm Kafkas Kültür Derneklerinin temsilcilerinin katılımı ile yapılması benim­senen değerlendirme toplantısı bir aya yakın bir gecikmeyle 33 Şube ve Kaf-der dışından 18 dernek temsilcisinin katılımı ile yine Ankara'da ve 14 Nisan 2002 tarihinde yapılmış ve aşağıda kayıtlı bildirinin yayınlanmasına, tüm derneklere gönderilmesine ve Kayseri, Sivas, Eskişehir, Bursa, Nazilli, Sakarya Derneklerinin temsilcileri ile Genel Merkezin bir temsilcisinden oluşan 7 kişilik bir TEMAS GURUBU oluşturulmasına ve bundan sonraki çalışmaların bu gurup tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. 

14.04.2002 TARİHİNDE, KAF-DER GENEL MERKEZİ'NDE TOPLANAN KATILIMCI DERNEK TEMSİLCİLERİNCE MERKEZİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDA ALINAN KARARLAR

Bizler katılımcı dernek temsilcileri olarak, sorunlarımızın aktif, üretken bir örgütsel yapı içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz. Oluşturulması düşünülen bu merkezi örgütün modeli ve ana ilkeleri konusunda mutabakat sağlanan hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-Bir merkezi örgüt etrafında birleşilmelidir. 

2-Bu merkezi örgütün modeli "DERNEK" olmalıdır. Medeni Kanun ve Dernekler Yasasında ifade edilen Federasyon örgütlenmesi uygundur. 

3-Federasyon Merkezi ANKARA olmalıdır.

4-Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve kültürünün yaşatılması çalışmalarında yasalara saygılı demokratik düzenle uyumlu hareket etmelidir. Diğer taraftan vatandaşı bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kardeşlerimizin yaşadığı ana vatanımız Kuzey Kafkasya arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda ortak menfaatlerin tespitine işbirliği koşullarının araştırılıp gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.

5-Oluşturulacak örgütün Laik Demokratik Cumhuriyetin ilkelerine bağlı, katılımcı, çoğulcu ve demokratik olması gerekir. 

6-Kurulacak merkezi örgüt (Federasyon) ve bu federasyona katılacak bağımsız dernekler hiçbir siyasi ideolojinin veya felsefi düşüncenin savunuculuğunu yapamaz. Örgütün amacı Kuzey Kafkasyalıların, dil, kültür ve törelerini yaşatmak, sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm üretmektir. 

7-Örgüte üye olmak için Kuzey Kafkaslı ortak kimliği ve tüzük hükümlerini benimsemek yeterlidir. Her üye eşit hak ve mükellefiyetlere sahip olmalıdır. Yaşlısı " genci inananı-inanmayanı, zengini-fakiri, sağcısı-solcusu, kadını-erkeği ile toplumun mevcut yapısını yansıtan bir bütünlüğü benimser.

8-Kafkasya'daki hiçbir siyasi örgütlenme, Diaspora'daki örgütlenmelere model alın­mamalıdır. 

9-Etnik kimliğe dayalı örgütlenme modeli sakıncalıdır. Böyle bir model Diaspora'daki Kuzey Kafkasyalıların gereksiz ve zamansız olarak ayrışmasını dağılmasını ve güçsüz kalmasını sağlar. 

Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuş veya kurulacak olan derneklerin de mevcut kimlikleri ve dernek adlarıyla kurulacak federasyona katılmalarında herhangi bir sakınca bulun­mamaktadır.

10-Tartışılmakta olan coğrafi bölge esasına dayanan Federasyon ve Konfederasyon modeli örgütlenmeye karşıyız. Önerilen bu tür modeller birlik çalışmalarını yavaşlatmak ve tavsatmak amacını taşımaktadır. 

Bu modelle amaçlanan şey hızlı iletişim ve aktifliğin sağlanması ise Federasyon içerisinde potansiyeli ve yöresel özellikleri dikkate alınarak bazı bölge derneklerine farklı yetki görev ve statüler tanınabilir. 


Kaf-Der Genel Merkezi Katılımcı 18 Dernek temsilcisi ve 33 Şubesi ( 3 Dernek kararını sonra bildirecek) 

5- ŞAMİL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TOPLANTILARI:

Bir taraftan Kaf-Der toplantıları devam ederken Şamil Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından da iki ayrı tarihte İstanbul'da Vakıf merkezinde tüm Kafkas dernek ve vakıflar temsilcilerinin davetli olduğu ve aynı konulu toplantılar düzenlenmiştir. 14 Nisan tarihinde 51 dernek temsilcilerinin Ankara'da almış olduğu karar ve yayımladığı bildiriyi takiben 21 Nisan 2002 tarihli ikinci toplantıya Kaf-Der yönetiminden üç kişi ve 7 kişilik temas gurubunun tüm üyeleri ile İstanbul derneklerinden bir kısmı ile taşradan da az sayıda dernek temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıdan dönüldüğünde yapılan değerlendirmeler sonucunda tüm derneklere 15.05.2002 tarih 02-41 sayılı ve aşağıda özeti bulunan mektuplar gönderilmiştir: 

Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri,

14 Nisan tarihli Başkanlar Kurulu toplantısını takiben Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenmiş olan 21 Nisan 2002 tarihli ve Federasyon-Konfederasyon konulu toplantıya, Eskişehir, Düzce, Adapazarı görüşmelerini yaparak İstanbul'a intikal eden 7 kişilik DİYALOG GRUBU tam olarak katılmış ve ayrıca Genel Başkan ve yardımcısı da toplantıda hazır bulunmuşlardır. Kafkas Derneği temsilcileri, 14 Nisan tarihli toplantıda 51 dernek adına neşredilen duyuru çerçevesinde görüş belirtmiş ve amacı ve ilkeleri tespit edilmiş tek ve güçlü bir federasyon görüşünü savunmuşlardır.

İstanbul derneklerinin çoğunun görüş belirtmediği toplantıda Samsun Birleşik Kafkas Derneği'nin Bölgesel esaslı Federasyon ve daha sonra Konfederasyon tezi ile Kafkas Derneği Genel Merkezinin öncülük ettiği 51 dernek adına yayınlanmış olan tek federasyon görüşü yazılı müracaatlar olduğu için bu iki görüş eksenli görüşmeler sonucunda belirli bir karar alınmamıştır. Sadece Kaf-Der tarafından temin edilecek mevcut Federasyon tüzükleri sayın Av.Rahmi Tuna ve Muktedir İlhan'a gönderilecek ve onlar da Kaf-Der'in eski tasarısını da baz alarak yeni bir tüzük örneği hazırlayacaklar ve Şamil Vakfı da bu tüzükleri tüm derneklere ileteceklerdir.( Bu prensip kararına uygun olarak çok kısa bir zamanda söz konusu tüzükler tarafımızdan temin edilmiş ve görevlilere ulaştırılmıştır. Ancak, ortak bir tüzük hazırlığı gerçekleşmemiştir.)

İstanbul toplantısında ortaya çıkan bir başka durum da özellikle İstanbul derneklerinin Federasyon-Konfederasyon konusunu kendi tabanlarıyla yeterince tartışmamış olduklarıdır. Bu nedenle en çok iki ay içerisinde bu çalışmaların yapılması doğrultusunda temenniler söz konusu olmuştur.

6- KAF-DER MERKEZ YÜRÜTME KURULUNDA İKİNCİ TOPLANTI : 

Federasyon konusunun dernekler tabanında yeterince tartışılmamış olmasının anlaşılması nedeniyle çalışmalarımız iki ay ertelenmesine rağmen , altı ayı beklenilmiş ve sonuçta Kaf-Der olarak konu yeniden ele alınmış, 05.10.2002 tarih 02-101 sayılı ve aşağıda kayıtlı yazı yine tüm derneklere gönderilmiştir.

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri,

Bildiğiniz üzere bir yıla yakın zamandır Dernekler Yasasının değişimi sonucunda elde edilen Federasyonlaşma veya Konfederasyonlaşma hakkının kullanım modeli üzerinde çok yönlü çalışmalar ve tartışmalar yapılmaktadır.

Kaf-Der olarak, tek merkezli Federasyon modeli ve ilkeleri konusunda bir çalışma yapmış ve 05.02.2002 tarih 02 / 13 sayılı yazımızla tüm dernekleri bilgilendirmiştik. 14 Nisan 2002 tarihinde 51 derneğin katılımı ile yapılan toplantı sonucunda kurulacak ortak federasyon hakkında da bir deklarasyon neşretmiştik.

Kaf-Der'in bu çalışmaları yapılırken Şamil Eğitim Kültür Vakfı da 17 Şubat ve 20 Nisan tarihlerinde iki ayrı toplantı düzenlemiş ve o toplantılarda tek merkezli güçlü bir federasyon önerimiz yanında bölgesel esaslı federasyonların katılımıyla kurulacak olan bir konfederasyon modeli daha gündeme getirilmiş ve neticede birçok derneğin kendi tabanını yeteri düzeyde bilgilendirmemiş olması nedeniyle iki aylık bir zaman diliminde derneklerce bu bilgilendirmenin tamamlanması temennisiyle toplantıya son verilmişti.

Şamil Vakfı'nın son toplantısından sonra derneklerde, vakıflarda, dergilerde ve internet ortamında konu uzun süre tartışma konusu olmuştur. Aradan geçen zaman ise iki ay yerine altı aya yaklaşmıştır. Bu arada uyum yasalarının kabul ve neşriyle gündemimize yeni konular girmiş olup daha da demokratikleşecek Türkiyemiz'de derneklerin gündeminde yeni yeni başkaca konuların da yer alabileceği tabiidir.

Gelinen bu noktada, Kaf-Der Merkez Karar Yönetim Kurulu ile 51 derneğin seçip görevlendirmiş olduğu 7 kişilik Temas Grubu üyeleri Federasyonlaşmanın takvimini, temel ilkelerini, tüzük hükümlerini ve olabildiğince gerçekçi olarak çalışma konularını tartışıp bir taslak metin ortaya çıkarmak üzere 13 Ekim günü merkezimizde ortak toplantıda bir araya geleceklerdir. Hedefimiz, Ocak 2003 sonlarında Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun resmen kuruluşunu tamamlamaktır.

Bize göre, 33 şubesiyle Kaf-Der zaten bir federasyon yapısı içerisindedir. İki aylık bir çalışma ile bu yapıyı federasyon olarak resmileştirmek kabildir. Bir şeyler yapmayacaksak laf olsun diye federasyonlaşmak da anlamsızdır. Bir şeyler yapmak için federasyonlaşmak istiyoruz. Öyleyse, mevcut yasaların tolerans sınırları içerisinde ve demokratik bir yaşamda Çerkes ulusal sorunlarından neleri ele alabiliriz" Kısa, orta, uzun vadelerde ve birlikte neleri yapabiliriz ya da yapmalıyız" Sorularına cevap olacak görüşlerinizi ve katkılarınızı talep ediyoruz. Kurum olarak veya fert olarak göndereceğiniz öneriler bir bir değerlendirilecektir. Elbette ki,önerilecek çalışma konularının; finans çözüm modellerini de içermesi, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olması son derecede önemlidir.

Lütfen, Ekim ayının son gününe kadar önerilerinizi yazılı ve iki nüsha halinde bize iletmeye çalışınız. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler ediyoruz.

Saygılarımızla
KAF-DER 

7- 13 Ekim 2002 tarihli değerlendirme çalışmalarından sonra tüm derneklere ve şubelere 21.10.2002 tarih 02-111 sayılı aşağıda kayıtlı yazı gönderilmiştir:

Sayın Başkan

13.10.2002 tarihinde toplanan Merkez Karar Yönetim: Kurlunda; dernekçilik deneyimi olan 10 hemşehrimizin de görüş ve düşüncelerinden yararlanmak suretiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

A- Kaf-Der tüzüğünün belirlemiş olduğu gibi Kasım 2002 ayı sonlarına doğru Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

Bu genel kurulda; seçimli olağan gündem maddeleri dışında 

a) Tüzükde belirli sayıda madde değişikliği (Federasyona katılma yetkisi, delege seçimi,)

b) Kurulacak olan KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU'na kurucu üye olarak katılma kararı alınması,

c) DÇB üyeliği süreciyle ilgili yeni karar alınması,

konuları gündeme ilave edilecektir.

B- Tüm derneklerden Ekim ayı sonuna kadar gönderilmesini daha önce istediğimiz " Kurulacak federasyon, toplumsal sorunlarımızın çözümü doğrultusunda hangi çalışmaları yapmalıdır? Amaç ve ilkeleri ne olmalıdır ?" sorularının cevapları geldiğinde, hem bağımsız dernek tüzüklerine hem de federasyon taslak tüzüğüne yansıtılacak ve hukukçularımızın tetkikinden sonra 30 Kasım tarihine kadar Şubelerimize ve derneklere son örnek tüzükler gönderilecektir.

C- Kaf-Der yeni yönetimince tüzük değişikliklerinin inceleme ve onaylama aşamaları yakından takip edilecek ve zaman kaybedilmeden yürürlüğe girilmesi sağlanacaktır.

D- Federasyona katılacak ve henüz Genel Kurul kararı almamış olan bağımsız dernekler de Şubat ayı sonuna kadar Genel Kurullarını yapıp, federasyona katılma kararı alacaklardır. Ayrıca , federasyona katılma yetkisi veren ve delege seçimine ilişkin iki-üç maddeyi Genel Kurul kararıyla tüzüklerine ilave edecekler, Dernekler Masasının onayından sonra değişiklikleri mahalli bir gazetede yayınlatıp yürürlüğe koyacaklardır.

E- Mart ayının ilk yarısında, Kaf-Der tek dernek halinde, diğer dernekler ise ayrı ayrı kurucu üye sıfatıyla tüzüğünü imzalayıp federasyonun kuruluşunu tamamlayacaklardır.

F- Federasyona katılacağını bildiren ya da kurucu olma arzusunda olan diğer derneklerin katılımından sonra Mayıs ayında federasyonun olağan kuruluş Genel Kurulu yapılacak Federasyonun organları seçilecek, ayrıca Dünya Çerkes Birliği'ne üye olma isteği de karara bağlanacaktır. 

G- Federasyonun DÇB'ye üyeliği sağlandıktan sonra, Kaf-Der ikinci bir Genel Kurul daha yapıp mal varlığı bulunan şubelerden başlamak suretiyle bir kısım şubelerini fesh edecek ve federasyona katılmalarını sağlayacaktır. Şube olarak katılmak isteyenler, küçültülmüş ve yönetim şekli değiştirilmiş olarak Kafkas Derneği bünyesinde kalabileceklerdir.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz..

Saygılarımızla 
KAF-DER

8- Yukarıda kayıtlı yazının 5. ve 7. maddelerinde bahse konu edilen Kaf-Der'in Federasyona katılış süreci ve şekli 21 Aralık 2002 tarihli Başkanlar Kurulu toplantısında tümüyle değiştirilmiş ve kademeli geçiş yerine taleplerine göre tüm şubelerin 3-4 y içerisinde feshine ve Kafkas Derneğinin şubesiz tek dernek haline dönüştürülmesine karar verilerek ertesi günkü Genel Kurula gidilmiş, genel kurulda da bu doğrultuda üç ayrı karar alınmış ve tüm derneklere 28.12.2002 tarih 02-133 sayılı ve aşağıda kayıtlı yazı ile birlikte federasyonlaşma çalışmalarına yönelik olarak benimsenen yine aşağıda kayıtlı GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ ve Kafkas Dernekleri Federasyonu taslak tüzük tasarısının son şekli birlikte gönderilmiştir. 

".......................Derneği Başkanlığına,

Kaf-Der olağan genel kurulu, 22 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki Genel Merkez'inde toplanıp aşağıdaki kararları almış ve yeni organlarını seçmiştir.

Bilgi alınmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler; Yeni yılın kültürel kurumlarımıza, toplumumuza, ülkemize, Kafkasya'ya ve tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini dileriz.

Saygılarımızla
Kaf-Der 

Ek: 1 adet bülten
1 adet federasyon tüzük taslağı


Kaf-Der Genel Kurulumuzda Alınan Kararlar:

1- Kuruluş çalışmaları devam etmekte olan Kafkas Dernekleri Federasyonuna kurucu üye olarak katılmak üzere merkez karar ve yürütme kuruluna yetki verilmiştir.

2- Kaf-Der'in şubesiz tek dernek haline dönüştürülmesini teminen tüzüğünde 20 maddede değişiklik kabul edilmiştir. 


3- Kaf-Der'in tüm şubelerinin kademeli olarak feshiyle süreç içerisinde federasyon bünyesinde yer almalarının sağlanması önerisi uygun görülmüştür.

KAF-DER OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

22 Aralık 2002 tarihinde yapılan Kafkas Derneği (Kaf-Der) olağan genel kurulunda; Türkiye'de örgütsel birliğin sağlanması, Kafkas Dernekleri'nin federatif bir üst yapıda birleşmeleri konusu tartışılarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki prensip kararları alınmıştır:

1-) Kaf-Der oluşturulacak merkezi örgütün (federasyonun), Kafkas kökenli vatandaşların kültürel sorunlarının çözümünde ve Anavatan Kafkasya ile barışçıl işbirliği koşullarının geliştirilmesinde daha etkin çözümler üreteceği, özellikle güçlü bir temsil yeteneğine sahip olacağı inancındadır. 

Kaf-Der özetlenen bu amaçlar adına kendi örgütselliğini ortadan kaldırarak Türkiye geneline hitap edecek şekilde kurulacak tek bir federasyonun oluşması için her türlü özveride bulunmaya hazırdır.

2-) Kaf-Der, kurulacak merkezi örgüt ile ilgili tartışmalarda ileri sürülen konfederasyon, coğrafi federasyon, alt etnik kimliğe dayalı federasyon veya farklı siyasi düşünceler temelinde kurulacak federasyon örgütlenmelerine karşı, Kafkas kökenli tüm vatandaşlar için ortak olan tekli bir federasyon modelini benimser.

3-) Kaf-Der, kurulacak olan merkezi örgütün insan haklarına saygılı, katılımcı, laik ve demokratik bir örgüt olmasını benimser, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılmasını bekler.

4-) Kaf-Der merkezi örgütün kurulması aşamasında herhangi bir önyargıya sahip olmadığının bilinmesini, bu merkezi örgüte katılmak iradesini ortaya koyan gerek Kaf-Der şubeleri gerekse diğer tüm bağımsız derneklerle, kurulacak örgütün amaç ve ilkeleri ile kuruluş yöntemlerini tartışarak sonuçlandırmayı tercih eder.

Merkezi örgütün oluşturulması çalışmalarını yürütmek, bu konuda yapılacak toplantılara katılarak derneğimizi temsil etmek üzere Kayseri şubemizden Seyfettin Diyner, Kocaeli şubemizden Ender Şenol ve Bursa şubemizden Şamil Jane'nin görevlendirilmesine, bu bildirinin ilgili tüm derneklere gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaf-Der Genel Kurulu Divan Başkanlığı

9- İstanbul Kuzey Kafkas Derneği'nin düzenlemiş olduğu 18 Ocak 2003 tarihli toplantıda hem genel kurul tarafından hem de 51 derneğin ortak toplantısında seçilip görev verilen arkadaşlarımızdan Seyfettin DİYNER ve Şamil JANE, Kaf-Der'in güçlü ve ilkeleri belirlenmiş tek federasyon görüşü çerçevesinde açıklamalarda bulunmuşlar ve tüm sorulara net yanıtlar vermişlerdir. Kaf-Der'in DÇB üyesi olması nedeniyle, kurulacak olan tek federasyona sadece Adiğe ve Abazaların kurmuş oldukları derneklerin alınacağı; Dağıstanlıların, Osetlerin ve Çeçenlerin kurmuş oldukları derneklerinin alınmayacağına ilişkin iddia ve tereddütlere 14 Nisan ve 22 Aralık 2002 tarihli bildirilerden maddeler okuyarak iddialar reddedilmiştir.

Toplantı sonucunda oturum başkanı Prof.Dr.Günsel (Şurdum) AVCI tarafından dernek temsilcilerine bir bir sorarak belirlediği tercih yoklamalarında ; Kaf-Der genel merkezi ve o tarihte faal olan 31 şubesine ilaveten Eskişehir, Bandırma, Mersin, İst.Bağlarbaşı, İst.Kafkas-Abhaz ve İstanbul Uzunyayla dernekleri tek federasyon tezi lehinde tercihlerini kullanırken, Biga, G.O.P,Samsun BKD, Birleşik Kafkasya Konseyi ve İstanbul Çeçen Dernekleri de bölgesel yapılanma lehine tercihlerini kullanmışlardır. Tercihlerin tespitinden sonra da taslak tüzüğe son şeklinin verilmesi için bir komisyon oluşturulmuş ve her türlü çalışmanın Mart ayı ortalarına kadar tamamlanması ve Federasyonun kuruluş aşamasına geçilmesine karar verilmiştir. 

İstanbul toplantısında alınan karar 25 Ocak 2003 tarihinde Ankara'da yapılan Kaf-Der Başkanlar Kurulunun gündemine alınıp gereken değerlendirmeler yapılmış ve sonuçta:. "1 Mart tarihine kadar yeni dernek kuruluş işlemleri için gereken her türlü belgenin hazırlanması ve İstanbul'dan gönderilecek tüzük kararların beklenmesine" karar verilmiştir. 

25 Ocak tarihli Başkanlar Kurulu kararı uyarınca hazırlık çalışmaları için tüm şubelerimiz bilgilendirilmiş ve İstanbul'dan beklenen karar ve yazışmaların 25 Şubat 2003 tarihli olarak derneklere gönderilmiş olmasını takiben 16 Mart 2003 tarihinde Kaf-Der Başkanlar Kurulu yeniden toplanarak gelişmeleri değerlendirerek; "İstanbul'dan beklenen kararlar ve yazışmaların derneklere ulaşmış olduğu da dikkate alınarak, Eylül ayının başında Nalçık kentinde yapılacak olan DÇB genel kuruluna, Kaf-Der yerine Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun delegelerinin katılabilmesi için kalan süre dikkatle değerlendirilmiş ve zorunlu olarak Federasyonlaşma sürecinin yeniden planlanmasına ve dernek ve şubelere bilgi verilmesine," karar verilmiş ve 21.03.2003 tarih 03./ 41 sayılı yazılarla bu bilgilendirme yazıları gönderilmiştir.

Tarih sıkışıklığı nedeniyle doğan zorunluluk sonucu yapılan planlama ve yazışmaların yanlış anlaşılması ve altında başkaca maksatlar arayanların görülmesi üzerine kuruluş aşamasına kadar inisiyatif tümüyle İstanbul'daki komisyona bırakılmıştır. 

İstanbul Komisyonu, 05.05.2003 tarihli yazısıyla 15 Haziran tarihinde Ankara'da Türk Demokrasi Vakfı salonlarında toplanarak Federasyon'un kurulacağını yazılı olarak tün derneklere bildirmiş olmasına rağmen bir çok Dernek ve Kaf-Der şubesinin konudan haberdar olmadığı tespit edilince, komisyonun bilgisi dahilinde 02.06.2003 tarihinde keyfiyet ikinci kez duyurulmuş ve Ankara'da toplanılmıştır. Toplantıya katılan, tüzüğe ve kuruluş bildirimine ilk imzayı atan dernekler şunlardır:

-Bağımsız Dernekler: Sivas,Göksun, Eskişehir, Düzce, İstanbul Kafkas Abhaz Derneği ,İstanbul Kafkas Kültür Derneği(Bağlarbaşı), İst. Uzunyayla KKYD, Aydın( Nazilli'nin şube konumu korunarak),Biga, Bandırma, Mersin(Kaf-Der Şubesi ile birleşerek),Merzifon,Afyon Kafkas Kültür Derneği. 

-Kaf-Der'in şubesi iken bağımsızlaşan dernekler: Samsun, Çorum. Turhal, Kayseri, Tokat, Mustafa Kemal Paşa, Antalya ve o gün itibariyle 22 Şubesi bağımsızlaşma sürecinde olan Kaf-Der Genel Merkezi.

Kuruluşa ilişkin imzalar tamamlanmasına rağmen bazı belgelerdeki eksikliklerin birbir tamamlanmasını takiben 03.07.2003 tarihinde Federasyonumuz Ankara Valiliği nezdinde hükmi şahsiyet kazanarak resmen kurulmuş oldu.

Kurucu Yönetim Kurulu da Muhittin ÜNAL, Günsel AVCI, Muharrem TANBOĞA Cumhur BAL, Orhan ÖZMEN, Seyfettin DİYNER ve İlhan KIYMET 'den oluştu.

10- Kuruluşun tamamlanmasını takip eden günlerde de DÇB Genel Kurulunun öne alınarak 16-17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacağı haberi geldi. Genel Kurulu toplamak üzere yeterli zaman kalmadığından delege seçimi son kez olmak üzere gönüllü talepler de dikkate alınarak Geçici Yönetim Kurulunca; Muhittin Ünal, Günsel Avcı, Orhan Özmen, Cengiz Gül, Seyfettin Diyner, Rahmi Tuna,Safet Öztürk ve Eyüp Baloğlu'ndan oluşan bir ekip halinde Nalçik kentinde yapılan 6.DÇB Genel Kurul toplantısına Kaf-der yerine Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun delegasyonu sıfatıyla katılındı.

Federasyonlaşma çalışmaları başladığında Federasyon?un oluşmasını takiben en kısa zamanda tüm şubelerini feshedeceğini taahhüt etmiş olan Kaf-Der Genel Merkezi vermiş olduğu söze uygun olarak 07.12.2003 tarihinde yapmış olduğu olağan Genel Kurulunda tüm şubelerini feshetmiş ve şubesiz tek dernek haline dönüştürülerek feshedilen Ankara Şubesinin yerine bağımsız ve Federasyon'un kurucusu olan ,tıpkı eski Ankara Derneği gibi çalışmaya başlanması sağlanmıştır.

Aynı dönemde, kurulucu olmak üzere evrakını yetiştiremeyen derneklerden Gönen, Söke, İst.1864 Kafkasyalılar Soma, Suluova, Adana, Kütahya, Sungurlu, Bursa, Bozüyük, Bodrum, ve Karacabey Kafkas Kültür Dernekleri de katılımcı sıfatıyla üyeliklerinin sağlanması sonucunda 34 dernek halinde 21 Aralık 2003 tarihinde Ankara'da Tes-İş Sendikası Merkez Salonlarında toplumumuz adına ses getiren mesajlarla dolu olağan kuruluş genel kurulunu yapan KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU'nun asli organları aşağıda kayıtlı isimlerden teşekkül ettirilmiş olarak 2004 yılına yepyeni umutlar ve programlarla girmiş oldu. 

Genel Başkan : Muhittin ÜNAL

 

Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yedek
Cihan CANDEMİR Afitap ALTAN
Günsel AVCI Hüseyin ERCAN
Cumhur BAL Ahmet ALPAN
Orhan ÖZMEN Eyüp BALOĞLU
İlhan KIYMET Bekir ÖZBAŞ

Seyfettin DİYNER

Ahmet ÖZDEMİR
Muharrem TANBOĞA İlhan ÖNDER
Mehmet Emin KAYNAR  
Fikret KOÇ  
Şükrü GÜNER  
   
Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu Yedek
Ertuğrul KARUK Ramazan BEYSİ

Safet ÖZTÜRK

Osman OCAKLI
Bedri TOKUÇ Gürol DEMİR
Hamit EREN  
Rahmi ÜNER  
   
Disiplin Kurulu Disiplin Kurulu Yedek
Sevgi Tülay BİR

Şamil ASLAN

Muhittin YÜREKLİ Celal MERT

Necip ÜSTÜN

Esat TÜRKAN
Şahin YAŞAR  
Adnan SAYGILI
yukarı çık