Federasyon-Konfederasyon Çalışmaları Hakkında

Medeni Kanun değişikliğine ilişkin kanunun 96.Maddesi ve 26.03.2002 tarih 4748 sayılı ikinci Uyum Yasası paketinin 5. Maddesinin getirmiş olduğu imkan nedeniyle Türkiye'de kurulu derneklerin merkezi bir yapıda bir araya gelmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bilindiği gibi "Kamu Yararına Dernek" statüsü olmayan derneklerin bir araya gelip Federasyonlaşması 1980 den sonra mümkün değildi ve bu nedenle Kaf-Der Merkez-Şube ilişkisi içerisinde organize olmuştu. Yeni kanun "Kamu yararı" şartını kaldırdığından aynı amaçlı derneklerin Federasyonlaşması ya da Konfederasyonlaşması kolaylaştırıldığından üç ayrı koldan yeni yapılanma çalışmalarının devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. Bunlar:

1- 27 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da toplanmış olan Kaf-Der Başkanlar Kurulunun almış olduğu karar ve program uyarınca , mevcut 33 Şubeye ilaveten daha önce katılma kararı aldıkları halde mal varlıklarını kaybetme endişesi veya benzeri nedenlerle katılamayan 25 civarındaki derneğin "Kafkas Dernekleri Federasyonu" çatısı altında birleşmesini teminen yürütülmekte olan çalışmalardır. Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin Ünal'dan alınan bilgiye göre Mart ayı sonuna kadar bu derneklerden ancak 19 'u bilgilendirilebilmiştir. Diğer 6 dernekle görüşülemeden ve bir ay gecikmeli olarak yapılan 14 Nisan Ankara toplantısına bu derneklerin büyük çoğunluğu katılmıştır. Bu toplantıda alınan ortak kararlara ilişkin deklarasyon metni aşağıdadır:

14.04.2002 TARİHİNDE, KAF-DER GENEL MERKEZİ' NDE TOPLANAN KATILIMCI DERNEK TEMSİLCİLERİNCE MERKEZİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDA ALINAN KARARLAR

Bizler katılımcı dernek temsilcileri olarak, sorunlarımızın aktif, üretken bir örgütsel yapı içersinde çözülebilceğine inanıyoruz. Oluşturulması düşünülen bu merkezi örgütün modeli ve ana ilkeleri konusunda mutabakat sağlanan hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bir merkezi örgüt etrafında birleşilmelidir.

Bu merkezi örgütün modeli "DERNEK" olmalıdır. Medeni Kanun ve Dernekler Yasasında ifade edilen Federasyon örgütlenmesi uygundur.

Federasyon Merkezi ANKARA olmalıdır.

Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve kültürünün yaşatılması çalışmalarında yasalara saygılı demokratik düzenle uyumlu hareket etmelidir. Diğer taraftan vatandaşı bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kardeşlerimizin yaşadığı ana vatanımız Kuzey Kafkasya arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda ortak menfaatlerin tespitine işbirliği koşullarının araştılırıp gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.

Oluşturulacak örgütün Laik Demokratik Cumhuriyetin ilkelerine bağlı, katılımcı, çoğulcu ve demokratik olması gerekir.

Kurulacak merkezi örgüt (Federasyon) ve bu federasyona katılacak bağımsız dernekler hiçbir siyasi ideolojinin veya felsefi düşüncenin savunuculuğunu yapamaz. Örgütün amacı Kuzey Kafkasyalıların, dil, kültür ve törelerini yaşatmak, sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm üretmektir.

Örgüte üye olmak için Kuzey Kafkaslı ortak kimliği ve tüzük hükümlerini benimsemek yeterlidir. Her üye eşit hak ve mükellefiyetlere sahip olmalıdır. Yaşlısı – genci inananı-inanmayanı, zengini-fakiri, sağcısı-solcusu, kadını-erkeği ile toplumun mevcut yapısını yansıtan bir bütünlüğü benimser.

Kafkasya'daki hiçbir siyasi örgütlenme, Diyaspora'daki örgütlenmelere model alınmamalıdır.

Etnik kimliğe dayalı örgütlenme modeli sakıncalıdır. Böyle bir model Diaspora'daki Kuzey Kafkasyalıların gereksiz ve zamansız olarak ayrışmasını dağılmasını ve güçsüz kalmasını sağlar.

Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuş veya kurulacak olan derneklerin de mevcut kimlikleri ve dernek adlarıyla kurulacak federasyona katılmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Tartışılmakta olan coğrafi bölge esasına dayanan Federasyon ve Konfederasyon modeli örgütlenmeye karşıyız. Önerilen bu tür modeller birlik çalışmalarını yavaşlatmak ve tavsatlamak amacını taşımaktadır.

Bu modelle amaçlanan şey hızlı iletişim ve aktifliğin sağlanması ise Federasyon içerisinde potansiyeli ve yöresel özellikleri dikkate alınarak bazı bölge derneklerine farklı yetki görev ve statüler tanınabilir.

Kaf-Der Genel Merkezi Katılımcı 18 Dernek temsilcisi

ve 33 Şubesi (3 Dernek kararını sonra bildirecek)

2-Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 17 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve Ankara'nın batısında kalan sınırlı sayıda dernek ve vakıf temsilcisinin katılımı ile sayın Rahmi Tuna ve sayın Muktedir İlhan tarafından yönetilen bilgi alış verişi toplantısı ikinci çalışma olup, bu toplantının devamı 21 Nisan 2002 tarihinde ve genel çağrılı olmasına karşın yine sınırlı sayıda dernek temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk toplantıda sözlü olarak üç ayrı Federasyon modeli önerisinde bulunulmuştu. Avukat Muktedir İlhan tarafından yönetilen ikinci toplantıda ise önceden gelmiş sadece iki yazılı sunum vardı. Bunlardan birincisi 14 Nisan Ankara toplantısından sonra 51 dernek tarafından yayınlanan ortak deklarasyon, diğeri de Samsun Birleşik Kafkasya Derneğinin yazılı duyurusuydu.

14 Nisan tarihinde Ankara toplantısında oluşturulan 7 kişilik Temas Grubu ve Kaf-Der yöneticileri tek çatı altında birleşmede ısrar ederken, Kafkas Vakfı , Samsun ve İstanbul Birleşik Kafkas Dernekleri,Çarşamba derneği, Uzunyaylalılar Derneği gibi dernek sözcüleri, İstanbul derneklerinin kendi aralarında ve diğer derneklerin de bölgesel esasa göre federasyonlaşması ve sonuçta bir Konfederasyon kurulması önerisinde ısrarcı olmuştur. Birleşik Kafkasya Konseyi,ilk toplantıda Birleşik Kafkasya görüşlü derneklerle Karaçay,Çeçen ve Dağıstan derneklerinin birlikte diğerlerinin de kendi aralarında federasyonlaşması şeklindeki önerisini ileri götüren veya değiştiren bir beyanı olmamıştır. Uzun süren toplantının sonucunda her hangi bir karar alınamamıştır. Mevcut Federasyon tüzüklerinin ve Kaf-Der tarafından taslak olarak hazırlanan tüzük üzerinde sayın Rahmi Tuna ve sayın Muktedir İlhan'ın bir çalışma yapması ve hazırlanacak ortak tüzük tasarısının tüm derneklere bilgi için gönderilmesine karar verilerek toplantıya son verilmiştir.

Toplantının tümü, karşılıklı saygıyı esas alarak, seviyeli geçmesine karşın,toplantıdan sonra bir derneğin Web sayfasında birleşme konulu ve eski yıllara ait asılsız ve seviyesiz ifadeler içeren bir yazıya yer verilmiş olması, toplantılardaki olgunlukla bağdaştırılamamıştır.

Birleşik Kafkasya Konseyi'nin kendi program ve düşüncesi doğrultusunda olan Karaçay,Dağıstan ve Çeçen Derneklerinin de aralarında bulunduğu bir Federasyon kurma çalışmasının da yürütülen üçüncü çalışma olduğu anlaşılmıştır.

yukarı çık