4. Kongre Kapanış Bildirgesi

DÇB Genel Başkanı Boris Akbaş'ın sunduğu faaliyet raporu üzerinde görüşme ve müzakereler yapılmış olup;

3. Kongre kararı iken yerine getirilemeyen hususların yeniden gündeme alınması gerektiği, icra edilen hususların da yürürlükteki tüzük hükümleri doğrultusunda olduğu,

Periyodik aralarla yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Adığeler için önemli olan sorunların gündeme alındığı, Birleşmiş Milletler ve UNPO nezdinde girişimde bulunulup, sorunlarımız konusunda uluslararası kuruluşların bilgilendirildiği ve ilgilerinin çekildiği,

19 Temmuz 1998 tarihinde toplanan ve Genel Sekreter tarafından yönetilen 5. UNPO toplantısında DÇB temsilcisinin konuşması sonucunda Dünya'daki tüm Çerkesler'in bugünkü dağınık durumu ile sorunları konusunda bilgi sahibi olan kurul üyelerinin kararıyla; Rusya Federasyonu'ndan "19. Yüzyıl Adığe-Rusya halkları arasındaki savaş sırasında Çerkesler'e JENOSİT uygulandığının ve zorla Ata topraklarından sürüldüklerinin kabulünü ve ayrıca, Ata topraklarına dönmek isteyenlere de her iki ülkenin vatandaşı statüsünün verilmesi için yasal düzenleme yapılmasının "istendiği,

Çerkes halklarının bir temsilcisinin UNPO yönetim kurulu üyeliğine kabul edildiği, ayrıca Kıyıboyu Şapsığ halkının sorunlarının da görüşülmek üzere gündeme alındığı,

Faaliyet dönemi içerisinde DÇB Genel Başkanlığı'nca Diasporadaki Dernek yönetimleriyle irtibatlar kurularak alınacak kararların oluşmasında katkı sağlandığı bu anlamda Adığey, Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Abhazya, Kıyıboyu Şapsığ, Almanya, Hollanda, Ürdün, Türkiye ve Suriye Dernekleriyle iletişim tesis edildiği,

Üçüncü Kongredeki önerilerimiz dikkate alınarak Adığey, Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerimizin Ortak Parlamento Grubu oluşturarak hukuki, ekonomik ve sosyal alanda işbirliğine gidilmiş olunmasından 4. Kongre katılımcılarınca memnuniyet duyulduğu,

DÇB Genel Merkezinin gerekli teknik imkanlarla donatıldığı ve iletişim için icap eden sistemin kurulmuş olduğu, "Adığe Dünyası" adıyla yeni bir derginin yayımlanmasına başlandığı ve Adığe Gelenekleri adlı eserin yayımı için hazırlıkların tamamlandığı,

Mart 1998 tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da Adığey, Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Türkiye, Ürdün ve İsrail'de kurulu Dernek temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantılar sonucunda, DÇB'nin üzerinde durması gereken hususların net bir şekilde belirlendiği ve ideal çalışma yöntemlerinin konu edildiği,

DÇB'nin ilk Genel Başkanı Kalmuk YURA'nın idealindeki hususların kavranması için O'nun yaşamının detaylı olarak ele alındığı,

3. Kongrede karalaştırılan hususlardan;

• Yazılı anlaşmayla sipariş edilmesine rağmen Adığe Tarihi ve Adığe Gelenekleri adlı eserlerin yayınlanamadığı,

• St. Petersburg'daki Adığe Halkları Organizasyonu'nun çalışamaz duruma düştüğü ve NART dergisinin de çok aralıklı yayınlanır hale geldiği,

• Üyelik aidatları sağlıklı olarak toplanamadığı gibi tesis edilen iki fonun da istenilen işlerliğe kavuşamadığı, anlaşılmıştır.

• Yönetim Kurulu henüz üyelik kabulünde, Uluslararası Çerkes Vakfı'nın ve Çerkes Halkının Canlanışı Vakfı'nın faaliyetlerinde sistematik davranamamıştır.

4. DÇB KONGRESİNDE;

1- Geçmiş faaliyet dönemi içerisinde yapılmış bulunan çalışmaların onaylanmasına,

2- DÇB tüzüğünde gösterilen görevlerin, amaçların ve kongrelerde alınmış kararların daha iyi sonuçlandırılabilmesini teminen: A- Anadilin mükemmel biçimde öğretilmesi, korunması ve canlandırılması için, bir komite,

B- Yazın işleriyle ilgili bir komite,

C- İradeleri dışında sürülen Çerkes Halkı'nın Vatanlarına geri dönebilmesi ve statülerinin belirlenebilmesi için bir Dış İlişkiler Komitesi,

D- İletişim ve haberleşme komitesi,

E- Kafkas Topraklarında Adığeler'in daha yoğun oldukları yörelerdeki işyerlerinde sermaye birlikteliğini temin için bir komite oluşturulmasına,

3- DÇB'nin; Birleşmiş Milletler, UNPO ve İnsan Hakları ile ilgili kuruluşlarla münasebetlerini geliştirilmesine ve işbirliği içinde çalışmasına,

4- Kafkas savaşlarının 135. yılının tamamlandığı bu günlerde, Rusya Federasyonu'nun kitle iletişim araçlarından da faydalanmak suretiyle; Kafkas-Rus savaşlarının gerçek sebeplerinin, savaşın oluş şeklinin, Adığeler aleyhinde nasıl bittiğinin ve sonuçlarının tüm dünyaya anlatılmasına, o günkü Rus Çarlığı tarafından uygulanan JENOSİT'in kabul edilmesi ve İnsan Hakları açısından sonuçlarını da gözetecek tarzda karar istihsali için bugünkü Rusya Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunulmasına, 5- DÇB yönetimince, oluşturulmuş üç Cumhuriyet'in ortak parlamento grubuna;

A- Sürgünün 135. yılı münasebetiyle yapılacak çalışma ve alınacak kararların Federal Meclise ve Hükümetine götürülmesi,

B- Geri dönüşü düşünen soydaşlarımız için her üç parlamentoda ayrı ayrı onaylanacak benzer bir yasanın benimsenmesi,

C- Bizlerin ifadesiyle ADIĞE , yabancıların ifadesiyle ÇERKES kavramlarının geçmişte nasıl kullanıldığının tesbiti ve yeniden kullanıma sunulması,

D- Adığe-Abaza aile adlarının kendi dillerinde söylendiği gibi Rusça da yazılıp kullanılmasının sağlanması,

E- Anadillerimiz olan Adığece ve Abazaca'nın daha fazla okutulması ve günlük yaşamda işlevsel hale getirilmesi, tekliflerini götürmeyi ve takip etmeyi görev saymasına,

6- Faaliyet dönemi içerisinde Abhazya Cumhuriyeti ile ilgili söylem ve kararların yerinde olduğuna, Abhazya sorununun olumlu ve layık bir sonuca ulaştırılabilmesine katkı yapmaya, Abhazya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehlikeye girmesi halinde Rusya federasyonu ve başka ülkelerdeki Çerkes halklarının kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek en geniş şekliyle destek sağlanmasına,

7- Kardeş Cumhuriyetler ve halkların yasalarının öngördüğü çizgide Kıyıboyu Şapsığların sorunlarının çözümü için DÇB tarafından yapılan çalışmaların daha etkin ve verimli bir aşamaya getirilmesine, Şapsığ temsilcilerinin Krasnodar Eyaleti yönetim mekanizmalarında temsilinin temin edilmesine, değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adlarının iadesiyle 19. Yüzyıl savaşlarının getirdiği değişikliklerin bertarafına,

8- Adığe Tarihi ve dili konusunda başlatılmış olan çalışmaların 2000 yılına kadar tamamlanmasına,

9- DÇB tarafından başlatılan Adığey,

Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Abhazya ve Kıyıboyu Şapsığ topraklarını içine alabilecek güçeki TV yayını yapacak istasyon ve yansıtcılarının biran önce tamamlanmasına ve TV'den azami derecede yararlanılmasına,

10- Adığe ve Abaza Cumhuriyetlerinde başlatılan söylence festivalinin gelenekselleştirilmesi ve bundan sonraki festivalin NART DESTANLARI konulu olmasına,

11- Adığe-Abaza Gençlik Derneği ile benzeri kuruluşların irtibatının temini ve DÇB'nin amaçlarını temin için güçlendirilmesine,

12- ADIĞELER ve ADIĞELİĞİN CANLANDIRILMASI adlı iki ayrı fonun çalışır ve fonksiyonel hale getirilmesine,

13- 4. Kongrede alınan kararların ve önerilerin yazılı hale getirilmesi ve DÇB tarafından diasporadaki tüm derneklere gönderilmesine,

14- Aidatların tahsili için DÇB'nin daha titiz çalışmasına ve ödemeyenlerin de gelecek Genel Kurulun huzuruna kınanmak üzere getirilmesine,

15- 5.DÇB Genel Kurulunun 2000 yılında Abhazya'nın başkenti SOHUM'da yapılmasına,

16- DÇB Genel Merkezi'nin ÇERKESK kentinde kalmasına,

17- Kompozitör Daur Aslan tarafından bestelenmiş olup Genel Kurul'da oybirliğiyle kabul edilen DÇB marşının müziğine uygun söz yazılması ve DÇB'ye uygun bir amblem belirlenmesini teminen yarışma açılmasına,

18- DÇBYK tarafından kabul edilen Abhaz Cumhuriyeti'nin çıkarlarının korunması ve çözüm için süre öngörüsünü onaylar. YK'na Abhazya konusundaki çalışmalarını sürdürmek ve DÇB'nin bildirgesine cevap vermek ve uluslararası hukuka uygun davranmak konusunda bütün otoritelerin derhal harekete geçmelerini sağlamak görevini tevdi eder, bütün örgütlere ve DÇB'nin kurucularına gerektiğinde Abhaz Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının korunması konusunda dayanışma gösterilerinin gerçekleştirilmesini tavsiye etmeye,

Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

Boris AKBAŞ, Genel Başkan

Hatuko MURAT , Genel Sekreter

Krasnodar 27.06.1998

?Kongre kararları, Rusya Federasyonu Başbakanı Kiriyenko, Parlamento Sekreteri Seleznev ve Federal Parlamento Başkanı Stroev'e gönderilmiştir. ?

yukarı çık