Tarihin en eski dönemlerinden beri yaşadıkları anayurtları Kafkasya’da eşsiz bir dil ve kültür geliştiren, yüzyıllarca süren onurlu bir direnişe rağmen, büyük devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın kolonyalist politikaları, stratejik hedefleri doğrultusunda soykırıma uğrayan ve 1860’lı yıllarda acımasız bir sürgün ile anayurtlarından koparılmak istenilen, her türlü olumsuz koşullara ve engellemelere karşın atalarından aldıkları dil ve kültürlerini yaşatan, dünyanın dört bir yanına dağıtılmış olsalar da her zaman anayurtları ve birbirleriyle ilişkilerine sürdüren Çerkesler, kültürlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, Çerkes kültürünün Türkiye ve tüm dünyada tanınmasına çalışmak, Çerkes toplumu ile diğer toplumlar arasında dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Kafkasya ile diasporada yaşanan ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, böylece üyelerine, topluma, yaşadıklara ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmak ortak paydasında bir araya gelerek Türkiye’de Kafkas Derneklerini, ve bu derneklerin bir araya gelmesiyle Kafkas Dernekleri Federasyonu’nu (Kaffed) kurmuşlardır.

Kaffed bu misyonu gerçekleştirebilmek için Çerkeslerin ve tüm insanlığın yüzyıllar boyu geliştirdiği ve yücelttiği aşağıda özetlenen temel ilkeleri kendisine rehber olarak benimsemiştir:

TEMEL İLKELER – GENEL

Kaffed, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir.

Kaffed, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” anlayışında ifadesini bulan insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ilkesini savunur. Başta “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi“, “BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi“, “BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” olmak üzere uluslararası sözleşmelerde tanımlanan tüm insan haklarının korunması, yaygınlaşması ve geliştirilmesini destekler.

TEMEL İLKELER – SOYKIRIM VE ASİMİLASYON

Kaffed dünyanın neresinde olursa olsun toplumların tarihi kültürleri ile yaşama hakkını savunur. Soykırımı insanlık suçu kabul eder.

Kaffed, dil ve kültür çeşitliliğini insanlık açısından bir zenginlik olarak görür. Bu zenginliği yok etmeye yönelik politik asimilasyona karşıdır. Her kesin hiç bir müdahaleye veya hiç bir ayırımcılığa maruz kalmadan ve serbestçe kendi kültürlerini yaşama, kendi dinlerinde ibadet etme ve kendi dillerini kullanma hakkına sahip olduğunu savunur. Bu doğrultuda uluslararası sözleşmelerde tanımlanan hakların tanınması ve geliştirilmesi için çalışır.

GENEL İLKELER – BARIŞ, DEMOKRASİ

Kaffed, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, ulusal köken, sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayırım gözetmeksizin her insanın eşit haklara sahip olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa; toplumlar arasında düşmanlığı körükleyen her türlü ırkçılığa ve şovenizme karşıdır.

Kaffed, şiddet ve zorbalığa karşıdır. Tüm sorunların karşılıklı haklar temelinde barışçı yollarla çözülmesi gerektiğini savunur.

Kaffed, yurtta ve dünyada, eşitlik, barış ve kardeşlikten yanadır.

Kaffed, laiklik ve demokrasiden yanadır. Demokrasiyi çoğunluk hegemonyası olarak değil, evrensel değerler ve karşılıklı saygı temelinde, çoğunluktan farklı olanların tüm haklarını güvence altına alan demokrasi anlayışını savunur.

ÖZEL İLKELER – SÜRGÜN VE DÖNÜŞ

Kaffed, 21 Mayıs’ı Çerkeslerin soykırım ve sürgününün simgesel tarihi olarak kabul eder ve bu tarihsel gerçeğin tanınmasını talep eder.

Kaffed, anayurdundan koparılan tüm halkların dönüş hakkını savunur.

Kaffed, diasporada yaşayan Çerkeslerin anayurtlarına dönüş hakkının kabul edilmesi ve dönüş önündeki yasal ve pratik sorunların aşılabilmesine yönelik somut girişimleri destekler.

ÖZEL İLKELER – ANAYURT VE KÜLTÜR

Kaffed, Çerkes dilleri ve kültürlerinin Anayurt Kafkasya’da oluşup geliştiğini kabul eder. Bu kültür varlıklarının ve özelliklerinin özgün biçimleriyle korunup, kendi iç dinamikleri ile geliştirilebilmesi açısından yaşamsal önemde olan Kafkasya’daki Cumhuriyetlerin gelişmesi ve kalkınmasını destekler, diasporanın Kafkasya ile en yakın düzeyde ilişki kurmasına özel önem verir ve özen gösterir.

Kaffed, Kafkasya’da yaşayan halkların iradelerine ve değerlerine saygılıdır. Kafkasya ve diasporadaki kuruluşların, iç işlerine karışmama ilkesi temelinde birlikteliğini destekler.

Kaffed, Çerkeslerin yaşadıkları ülkeler arasında yakın ilişkilerin kurulmasını, dostluk ve barış ortamının geliştirilmesini destekler.

Kaffed, kültürel değerlerimizdeki değişimin çağdaş ve demokratik değerlerle uyum içerisinde olması için çaba gösterir.

TÜRKİYE

Kaffed Türkiye’de laik, demokratik, özgürlükçü cumhuriyeti, farklı kulturlerin yasamaları için hak ve olanakların arttırılmasını ve etkin kullanımını savunur

GENEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kaffed, tüm çalışmalarında evrensel değerlere ve insan haklarına, uluslararası anlaşmalara, anayasaya ve yasalara bağlıdır.

Kaffed taleplerinin gerçekleşmesini engelleyen, çalışmalarını kısıtlayan, mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için demokratik yollar içerisinde çalışır.

Kaffed, özyönetim, gönüllü katılım, üyelerin eşitliği ve tüm etkinliklerinde açıklık ilkeleri temelinde faaliyet gösterir.

Kaffed, çalışmalarını bilimsel temeller esasında yapar. Çerkes tarih, kültür ve dillerinin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik çalışmaları destekler.

Kaffed, Kafkasya ile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, ilişkileri geliştiren, ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler.

ÖRGÜTLENME – GÜÇ BİRLİĞİ

Kaffed, diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde kurumsallaşmaya önem verir, Kafkasya ve diyasporadaki ilişkilerini kurumlar aracılığıyla yürütür.

Kaffed, tüm kültürel çalışmalarında anayurt-diyaspora eşgüdümünü ön planda tutar.

Kaffed’i oluşturan derneklere üyelik tüm topluma açıktır. Kaffed ve üye derneklerin faaliyetlerinde demokratik işleyiş esastır. Bu nedenle Kaffed’in tüm Çerkes toplumunu temsil etme yükümlülüğü vardır.

Kaffed, kültür derneklerimiz dışında iş dünyası, basın-yayın, bilim, politika gibi özel amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlarımız ile bir koordinasyon içinde çalışmaya ve güç birliği oluşturmaya özen gösterir.

ÜYE DERNEKLERLE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kaffed’in yetkileri üye dernekler tarafından Federasyon tüzüğünde belirlenir. Federasyon tüzüğünde tanınmayan yetkiler üye derneklerin yükümlülüğündedir.

Kaffed, üye dernekler tarafından gerçekleştirilemeyecek ve/veya yerel/bölgesel düzeyi aşan etkinliklerde bulunur. Kaffed, tüm üye derneklerin temsilcisi olarak faaliyet gösterir.

Kaffed, kararlarını oluştururken ve faaliyetlerindeki öncelikleri belirlerken, çoğulcu ve katılımcı yapısıyla üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin içinde veya üye dernekler arasındaki görüş farklılıklarını bir zenginlik olarak değerlendirir. Tüzükte belirtilen yöntemlere göre alınan kararların gerçekleştirilmesinden tüm üye dernekler yükümlüdür.

Kaffed, çalışmaların yaygın kadrolar tarafından, yetki ve sorumlulukların azami şekilde dağıtıldığı, merkezi planlama ve koordinasyona bağlı bir disiplin içerisinde yürütülmesinden yanadır.