KBC Devlet Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kılavuzu

 

KABARDEY BALKAR DEVLET ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KLAVUZU

19.07.2007

 

I. KABUL ŞARTLARI

Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi:

a. Üniversite öncesi hazırlık fakültesi

b. Orta meslek eğitimi dalları ve anabilim dalları

c. Yüksek meslek eğitimi dalları ve anabilim dalları

d. Lisansüstü eğitim (staj, ordinatura, aspirant, doktora) eğitimi için yabancı uyruklu öğrenci alıyor.

1.1. Devletlerarası anlaşmalar gereğince Kabardey Balkar Devlet Üniversitesine öğrenci kabulü “İnterobrazovaniya” (Moksova şehri, Lyusinski 51)`den gereken belge ibraz edilmek koşuluyla yapılır.

1.2. Kabardey Balkar Devlet Üniversitesinde sözleşmeli lisans öncesi, orta ve yüksek eğitim dalı ve anabilim dalları üzere öğrenci kabulü (Ek 1) aşağıdaki şartlar gereğince gerçekleştirilir:

· Öğrenci adayı Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğüne bizzat veya aracı şirket (Kabardey Balkar Devlet Üniversitesiyle anlaşması olan) vasıtasıyla eğitim almak istediği dalı ve yıllık harcı ödeyebileceğini belirtmekle dilekçe sunar: eğitim harcı (Ek 2), yurtta barınma harcı (aylık 400 Ruble), davetiyenin resmileştirilmesi harçları (50 ABD Doları), sağlık poliçesi harçları (100 – 150 ABD Doları), ayrıca Ek 3`de belirtilmiş belgelerin noter yeminli kopyası ve tercümesi. Eğitim dalını tercih ederken orta eğitim “okul profili”nin (tıp dalı için doğa bilimleri) belirtilmesi zorunludur.

· Üniversite onay verdiği takdirde eğitim sözleşmesi imzalar. Aday Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi Dış İlişkiler Müdürlüğüne yabancı pasaportun kopyasını ve orta eğitimi tamamladığına dair belgenin noter yeminli tercümesini Rusya Federasyonuna giriş vizesi veren ülkedeki Rusya Federasyonu temsilciliğinin parafıyla 007 – 8662 – 77 – 75`e fakslar veya kodzokov@kbsu.ru adresine gönderir.

· Öğrenci adayı Kabardey Balkar Devlet Üniversitesine gelince sözleşmeyi imzalar, seçtiği dal veya hazırlık fakültesi için eğitim harcını, yurt harcını, kayıt işlemleri harcını, Rusya Federasyonunda yürürlükte olan sağlık sigortası poliçesi değerini öder (veya böyle bir poliçe varsa kopyasını öder)

1.3. Öğrenci adayı eğitim belgesinin orijinalini, lisans öncesi eğitim sözleşmesinin ikinci nüshasını veya eğitim hizmetlerinin yapılmasına ilişkin sözleşmeyi, cari eğitim yılı için harcın ödendiğine dair dekontun kopyasını (Sözleşmenin nüshası ve ödeme dekontu yabancı uyruklu öğrenciye iade edilir ve yabancı uyruklu öğrencide bulundurulur) yabancı uyruklu öğrenciler dekanlığına sunar.

1.4. Sözleşmeler imzalandıktan sonra tüm yabancı uyruklu öğrenciler Dekanlığın yönlendirmesiyle gereken analizleri verir ve Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi polikliniğinde (Nogmova sokak 38. kat 4) kaydını yaptırır ve hastalandığı durumlarda polikliniğin doktorlarına müracaatta bulunur.

Diğer sağlık kurumlarında yatılı tedavi durumlarında (acil yardım durumlarında) yabancı uyruklu öğrenciler ilk fırsatta Dekanlığı bilgilendirir ve tedavi sona erdikten sonra yatılı tedavi kurumundan aldığı “geçici olarak çalışamadığı”nı “doğrulayan” belgeyi Kabardey Balkar Devlet Üniversitesi polikliniğine sunar ve bundan sonra belge Dekanlığa sunulur.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yabancı uyruklu öğrenciler:

1. Kürsülerdeki bilimsel araştırma ve öğrenci dernek ve topluluklarındaki faaliyetlere katılmak

2. Spor kulüplerinde ve bölümlerinde, kollektif sanatsal faaliyetlerde bulunmak

3. Kabardey Balkar Devlet Üniversitesinde eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler yurttaş birliklerinde bir araya gelebilme hakkına sahiptirler. Yurttaşlık belli bir ülkeden olan öğrencileri bir araya getirir ve siyasi veya dini karakter taşımaz.

4. Yurttaşlık, eğitim kurumunun yönetimine bu istikametlerdeki çalışmalarda yardımcı olmalıdır: eğitim planının başarılı şekilde gerçekleştirilmesi ve disipline uyulması, yabancıların hümanistlik, eğitim kurumunun halklar arasında dostluk ve barış ruhunda terbiyelenmelerine yardımcı olacak faaliyetlerine, bilimsel ve eğitim yaşamına katılımının aktifleştirilmesi, iaşe ve ibate sorunlarının çözümü.

5. Yurttaşlık eğitim kurumunun yönetimiyle yakın işbirliği işinde faaliyet gösterir.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Rusya Federasyonu ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti Anayasalarına saygı göstermek, yabancıların Rusya Federasyonu sınırları içinde yaşamaları ve dolaşımlarına ilişkin kurallara uymak

2. Seçtiği eğitim dalı ile bağlı teorik bilgileri ve uygulamaları sistematik şekilde ve derinden benimsemek.

3. Eğitim disiplinine uymak, derslere katılmak, eğitim programı ve planında öngörülmüş bütün eğitim ve üretim çalışmalarını zamanında gerçekleştirmek, sınavları, vizeleri, ödev ve kurs ödevlerini zamanında vermek, puanlamaya katılmak.

4. Eğitim kurumunun ve öğrenci yurdunun iç düzenine ilişkin kurallara uymak, temizlik çalışmalarına, mekânın temizliği, nöbet vs. katılmak

5. Eğitim kurumu yönetiminin tüm talep ve talimatlarını gerçekleştirmek

6. Kabardey Balkar cumhuriyetinin sınırları dışına çıktığı zaman izin almak

7. Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu kanunlarını ihlal eden yabancı öğrenciler Rusya Federasyonundan sınır dışı edilir. Suç işlemiş kişilerle ilgili Rusya Federasyonunun yürürlükteki kanunlarına uygun ceza kovuşturması yapılır.

8. Her hangi bir suç işlemiş yabancı öğrenciler (derse geç kalmak, Kabardey Balkar Cumhuriyetine eğitim almağa gelmiş yabancılarla ve vatansızlarla ilgili yaşam kurallarını, eğitim kurumlarıyla ilgili emirleri ihlal etmek), yabancı öğrencilerle ilgili dekanlığa yazılı açıklama verir.

9. Tatil sonrası 1 ay işinde derslere katılmayan yabancı öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

10. Eylül ayının 1`inden 15`ine kadar her yıl sağlık kontrolü yapılır.

13. Belirtilmiş yükümlülükleri gerçekleştirmeyen yabancı öğrenciler Kabardey Balkar Cumhuriyetinde eğitim alma hakkından yoksun bırakılır, eğitim kurumuyla ilişkisi kesilir. O, iki hafta işinde Rusya Federasyonu sınırlarını terk etmelidir.

VİZE ALINMASI VE VİZE ŞARTLARINA UYULMASI

1. Eğitim kurumunda (KBDÜ) eğitim almak amacıyla Rusya Federasyonu (Kabardey Balkar Cumhuriyeti)`na giriş vizesi için davetiye söz konusu eğitim kurumunca (KBDÜ) verilir.

 Eğitim kurumu tarafından davet almış Rusya Federasyonu (Kabardey Balkar Cumhuriyeti)’na giren yabancı uyruklu şahsa sade eğitim vizesi Rusya Federasyonu diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu tarafından 3 ay müddetine ve her bir sonraki vize için bir yıldan fazla olmayarak uzatılması kaydıyla verilir.

2. Yabancı uyrukluyu eğitim amacıyla Rusya Federasyonu (Kabardey Balkar Cumhuriyeti)`na davet etmiş eğitim kurumu (KBDÜ):

- Yabancı uyrukluya, söz konusu eğitim kurumunda (KBDÜ) eğitim alma güvencesi sağlar, ikamet edeceği yerde kaydını yaptırmağa, ayrıca eğitimini tamamladıktan veya sona erdikten sonra Rusya Federasyonundan gitme konusunda yardımcı olur.

- Yabancı uyruklu öğrencinin izinsiz olarak başka bölgeye gittiği durumlar.

- Yabancı uyruklu öğrencinin izinsiz olarak (KBDÜ)`den gittiği durumun ortaya çıktığı andan itibaren 3 gün içinde yetkili mercilere bilgi verir.

3. Eğitim yılı içinde yabancı uyruklu öğrencinin Rusya Federasyonun diğer şehirlerine gitmesine sadece müstesna durumlarda yabancı uyruklu öğrenciler dekanlığının izni ile müsaade edilir.

Eğitim yılı içinde yabancı uyruklu öğrencilerin, aspirantların ve stajyerlerin ülke dışına çıkmaları KBDÜ dış ilişkiler üzere rektör yardımcısı tarafından imzalanmış yazılı dilekçe ile resmileştirilir.

4. Eğitim yılı içinde yabancı uyruklu öğrencilerin ülke dışına çıkmalarına sadece olağanüstü durumlarda (örneğin, yakınlarının – baba, ana, eşin ölümü veya ağır hastalığı, mahkemeye çağrılma) izin verilir ve bu durum resmi belgelerle onaylanmalıdır: Sağlık kurumundan belge, hekim tarafından onaylanmış telgraf, mahkemenin resmi daveti (talebi) vs. Ülkenin Büyükelçisi veya Başkonsolosunun mektubu da resmi belge niteliğindedir. Bu durumlarda yabancı uyruklu öğrencinin yurt dışına çıkmakla ilgili dilekçesi yurt dışına çıkacağı tarihten itibaren 15 günden geç olmayarak resmileştirilir.

5. Yabancı uyruklu öğrencinin her türlü dilekçesi (vize verilmesi, burs verilmesi vs.) öğrencilerin eğitim aldığı dekanlık tarafından paraflanmalıdır.

6. Vize rejimini ihlal etmeye göre öğrencilere üniversiteyle ilişkisini kesme cezası dahil müeyyide uygulanır.

7. Yabancı öğrencinin tatil zamanı, ayrıca okulu bitirdikten sonra Vatanına gitmesine bağlı giderleri kendisi tarafından karşılanır.

KBDÜ`de EĞİTİM ALMAĞA GELMİŞ YABANCILARIN VE VATANSIZLARIN İKAMET KURALLARI

KBDÜ`de eğitim almağa gelmiş yabancılar vizede belirtilmiş yere geldikleri zaman 24 saat işinde ulusal pasaportunu, seyahat kartını Kabardey Balkar Cumhuriyetinde ikamet hakkını resmileştirmek için eğitim kurumuna verir. Rusya Federasyonun diğer bölgelerinden gelmiş kişiler ikamet için gerekenleri bu süre içinde veriyor.

Ulusal pasaportunun süresi bitmekte olan öğrenci onu değiştirerek veya müddetini uzatarak eğitim kurumu yönetimine sunmakla yükümlüdür.

Ülke dışına, Rusya Federasyonunun diğer bölgeleri ve ya şehirlerine çıkıldığı zaman veya ikamet yerini değişmek gerektiği zaman yabancı uyruklular seyahatlerini resmileştirmek veya yeni adresini bildirmek için dekanlığa müracaatta bulunmakla yükümlüdürler.

Eğitimini tamamladıktan veya kaydı silindikten sonra yabancı uyruklu belirlenmiş süre içinde (eğitimin tamamlayanlar cari yılın 1 Eylülüne kadar, ilişkisi kesilenler ise ilişki kesildikten sonraki iki hafta işinde) Kabardey Balkar Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu sınırları dışına çıkmalıdır.

YABANCILARIN SORUMLULUKLARI

Rusya Federasyonu yasalarını ihlal eden yabancı Rusya Federasyonu yasaları gereğince sorumluluk taşır. Bununla birlikte Rusya Federasyonu sınırları içinde yasa dışı bulunan yabancının kaydı alınmalı, merkezi veriler bankasında yerleştirilmek üzere resmi ve zorunlu daktiloskopi kaydı yapılmalıdır.

Rusya Federasyonu yasalarını veya Rusya Federasyonunda bulunma (yaşama) rejimini ihlal ettiğinde, bir yıl içinde iki veya daha fazla idari cezaya çarptırılmış yabancı uyruklu kişiyle ilgili 5 yıl ülkeye giriş yasağı konulmakla Rusya Federasyonundan sınır dışı edilebilir. 

II. YABANCILARIN KBDÜ`DE EĞİTİM ŞARTLARI

1. Öğrencilerin Başarı Durumlarının Değerlendirilmesiyle İlgili Puanlama Sisteminin Temel Maddeleri

KBDÜ öğrencisinin başarı puanının belirlenmesi başarı sistemi çerçevesinde cari kontrol (seminer, staj ve laboratuar dersleri), ara kontrol (modül verileri üzere) ve bütün derslerden nihai kontrol (vizeden ve / veya sınavdan) şeklinde gerçekleştirilir.

Bilgilerin değerlendirilmesi öğrencinin değişik cari ve ara kontrol biçimlerinden aldığı, sınav veya vize zamanı kazandığı puanlar ve notlara dayanılarak gerçekleştirilir.

2. Öğrencinin Puanları, Notları ve Başarı Durumu

2.1. Sömester içinde öğrencinin cari (Scari), ara (Sara.) ve nihai (S nih.) kontrol zamanı her bir dersten toplayabildiği maksimum puan miktarı (vize indeksi) 100 puandır.

(Sders = Scari + Sara + Snihai = 100 баллов).

Puanların toplam miktarının (Scari) ve (Sara) kontrol puanlarına ayrılması kürsüler tarafından belirlenir.

2.2. Eğer nihai sınav iki veya daha fazla sömestrde okutulanlar esasında yapılırsa, cari ve ara kontroller üzere nihai puan miktarı, ders malzemesinin sömestr arasında dağılımı üzere öğretim üyesi (Rektör) tarafından her bir sömestr için belirlenmiş (0 < К < 1) katsayısı dikkate alınarak belirlenir. Eğer kursun malzemesinin % 40`i bir sömestrde okutulursa (К1 = 0,4) ve % 60`ı (К2=0,6) ikinci sömestrde okutulursa ve sömestrlerde 45 ve 55 puan alınmışsa, yıllık sınav başlamadan önce cari ve ara kontrol puanları Scari + Sara. = 45*0,4 + 55*0,6 = 51 olacaktır.

2.3. Her bir kurs ödevi (proje) için puan 100 olarak kabul edilir ve kürsüler tarafından işlerin türüne göre dağıtılır: (örneğin, grafik - 40 puan, hesaplama ve açıklama yazıları - 30 puan, savunma - 30 puan). Notlar kurs ödevi (proje) danışmanı tarafından ders puan skalasına göre yazılır.

2.4. Staj üzere maksimum puan (çalışma, eğitim) 100 puanla belirlenir ve bundan 80 puanı staj döneminde yapılan kontrol tedbirleri (cari ve ara), 20 puanı ise hesap dokümanları ve grup danışmanı ile mülakatların yapıldığı nihai kontrol için yazılır.

Yukarıda belirtilmiş 80 puan öğrencinin stajını yöneten her kes (KBDÜ temsilcisi, kurumun, okulun vs.) arasında dağıtılır. Bu dağılım stajdan sorumlu ilgili kürsü ile mutabakata varılarak fakülte yönetiminin önderliğinde yapılır. Pedagojik stajlarda, çoğu zaman grup ve fakülte yöneticileri arasında pedagoji ve psikoloji kürsülerinin öğretim üyeleri, dersi okutan öğretim üyesi, sınıf rehberi KBDÜ`de orantılı şekilde kabul edilen, öğrencilerin pedagojik stajlarının yönetilmesiyle bağlı ders yükü normlarına göre yapar.

Stajın KBDÜ`den olan grup rehberi belirtilmiş şahıslar tarafından verilen tüm puanları dikkate alarak nihai kontrolü yapar ve dersle bağlı puan skalasına dayanarak notları yazar.

2.5. Derse bağlı alınana puan miktarları skala üzere şu şekilde hesaplanır: "pekiyi", eğer puanların toplamı 85 ve üzeri ise; "iyi", eğer puanların toplamı 70-84 arasındaysa; "geçerli", eğer puanların toplamı 60-69 arasındaysa; "geçersiz", eğer puanların toplamı 60`dan az ise.

2.6. Öğrencilerin derecelendirilmesi ve çalışmalarının kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla puanların toplam miktarı (Scari + Sara + Snihai.) öğrencinin söz konusu dersin başarı derecesini (K) belirler. O zaman söz konusu dersin başarı düzeyinin hesaplanması için toplanmış puanları, söz konusu dersin öğrencinin uzmanlaştığı dal ve anabilim dalındaki önemine göre (Rders*, Kders*, Sders) belirlenmiş Kders ağırlık (ders) katsayısı ile çarpmak gerekir. Ağırlık katsayısının değerleri fakültelerde ve enstitülerde aşağıdaki şekilde hesaplanır: GSE ve EN devresi - 1,0 ... 1,5; genel meslek ve uzmanlık dersleri işin 1,0 ... 2,0. Analojik şekilde (yani türüne bağlı olarak) kurs ödevlerine (projelerine) göre ağırlık katsayısı belirlenir. Sömestr başarı derecesinde staj puanları staj ağırlık katsayısı ile ilave edilir.

2.7. Öğrencinin sömestr (eğitim yılı) içindeki nihai başarı durumu (K), kurs ödevler (projeler) ve staj puanları dahil, derslerin toplam başarı puanlarına göre hesaplanır. Söz konusu başarı durumuna göre öğrencilerin eğitim grupları ve kurs derecelendirilmesi yapılır. Öğrencilerin derecelendirilmesi, belli derslerden kazanılmış başarı puanına göre de yapılır. Ранжирование студентов может производиться также непосредственно по рейтинговым баллам, набранным по конкретным дисциплинам (yani, derslere göre birinci, ikinci vs. derece öğrenciler belirlenecek)

 

III. SINAV ve VİZELERE GİREBİLME ve VERME

3.1. “060500 - Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “521600 - İktisat” anabilim dalı lisans ve mastır eğitimi alanlar hariç, diploma alacak tüm uzmanlar, lisans öğrencileri ve mastırları

3.1.1 Öğrencinin, sınava (söz konusu dersten vizenin olup olmamasına bakılmaksızın), yeni bitmekte olan dersin puanlı vizesine ya da vizeye girebilmesi için cari ve ara ödevlerden en az 40 puan (8cari.+ 8ara >40 puan) almalıdır. Sınava veya vizeye girebilmek için ilgili dersten toplanmış puanlara bakılmaksızın programdaki tüm laboratuar ödevlerinin yerine getirilmesi gerekir.

3.1.2. Yeni bitmekte olan dersin puanlı vizesinden başarılı olmak için öğrenci en azından 60 puan toplamalıdır. Eğer o, cari ve ara ödevlerden 40 puan (8cari.+ 8ara) < 55 civarında puan almışsa vizeye girebilir ve vize sonuçlarına göre kendi puanını 60`a kadar (fakat 60`dan fazla değil) yükseltebilir. Eğer öğrenci 55 ve daha fazla puan almışsa, kendi isteği ile ona vizeden başarılı (vizeye girmeden) notu yazılacaktır. Bu halde öğrenciye kontrol tedbirlerindeki başarısına bağlı olarak belli miktarda puan yazılır. (Bkz. 3.1.6. aşağıdaki bent).

3.1.3. Eğer sömestr zarfında okutulmuş ders vize ve sınavla sonuçlanırsa öğrencinin vizeyi kazanması için cari ve ara ödevlerden en az 40 puan (8cari.+ 8ara >40 puan) alması gerekir. Eğer o, 30 < (8cari.+ 8ara) < 40 civarında puan toplamışsa, vizeye girebilir ve vize sonuçlarına göre kendi puanını vize almak ve sınava girebilmek işin gereken 40` (fazla değil)`a kadar yükseltebilir. Eğer, vize ve sınav yapılacak dersin sınav döneminin başlanmasına dek öğrenci tarafından toplanmış toplam puanları 30`dan az ise o, sınava vizeye ve bu dersten sınava giremez.

3.1.4. Sınavda (puanlı vize) öğrenci 20-40 puan alabilir. Eğer öğrencinin sınavda yanıtları “20”`den az puanla değerlendirilirse, o zaman öğrenciye “0” yazılır.

3.1.5. Tablo 1`de öğrencinin bu veya diğer yeterliliğe (bitmekte olan dersin sınavı, vizesi, sınav yapılacak dersin sınavı, puanlı vize) katılması için, ayrıca yeterliliğin olumlu sonucu (“3” puan veya vizeden geçti), zorunlu nihai yeterlilikten muaf tutulması için (sınava veya vizeye girmeden puan yazmak) gereken limit puanlar, cari ve ara yeterlilikten başarılı olabilmesi için gereken puanların miktarı ve beş puanlık sistemle değerlendirme skalası verilmiştir.

3.1.6. Sömestrde öğrencinin çalışmalarını teşvik etmek için öğrenciye sınava (puanlı vizeye) ve vizeye girmeden başarı puanı alabilme olanağı sağlanabilir. Eğer öğrenci cari ve ara kontrol zamanı 55`den 60`a kadar puan almışsa (yani, beş puanlık sistem üzere “pekiyi” derecesini yakalamışsa), öğrencinin isteğine bağlı olarak 30`dan 40`a kadar puan ve sınavsız “pekiyi” veya “vizeden başarılı” yazılacak. Yukarıda belirtilmiş şekilde verilen puanların miktarı dersi okutan öğretim üyesi tarafından ve kontrol ödevleri zamanı öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak belirlenir. Bu puanlar ve notlar (vizeden başarılı) sömestrin sonunda yazılır. Daha yüksek puan almak isteyen veya ders den daha yüksek başarı elde etmek isteyen öğrenciler sınava (puanlı vize) veya vizeye girebilirler.

Ders den sömestrde 40`dan 55`e kadar puan almış öğrenci sınavı (puanlı vize) veya vizeyi (ders üzere sınav olmadığı zaman) vermelidir. O zaman, sınavda (puanlı vizede) veya vizede (ders üzere sınav olmadığı zaman) aldığı puanların miktarına bağlı olarak “pekiyi”, “iyi” veya “geçerli” notu alabilir.

3.1.7. Nihai kontrol ve tüm stajlar vizeden geçmek için zorunludur. Staj zamanı 50 puan toplayamamış öğrenci nihai kontrolü giremez. Hesap dokümanlarına göre 10 puandan az almış öğrenci staj vizesinden geçmemiş sayılır.

3.1.8 İki veya daha fazla sömestr zarfında okutulan derslerin sömestr sonuçları, bu dersin söz konusu sömestrde ara vizesi yoksa, sınav dönemine girip girmemeyi etkilemez.

Tablo 1

“Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “İktisat” anabilim dalı hariç tüm meslekler üzere başarı değerlendirmesi.

 

No

Yeterlilik türü

Yeterliliğe girme 
(sınav, vize)

Yeterlilikle ilgili olumlu değerlendirme (puan “3”,vize)

Nihai yeterlilikten muaf tutma (sınavsız “pekiyi” veya vizeden “geçerli”)

Cari başarıya göre “pekiyi” veya vizeden “geçerli” almak için gereken puan miktarı

Puanlar ve değerlendirmeler

1

Sınav

40

60

55-60

30-40

3

4

5

2

vize(dersin sınavı olmadığı durumlarda)

40

60

55-60

30-40

60-69

70-84

85-100

3

vize(dersin sınavı olduğu durumlarda)

30

40

55-60

30-40

 

 

 

4

Vize(puanlı)

40

60

55-60

30-40

60-69

70-84

85-100

İlave: Her bir ders sömestrde 100 puan, cari ve aralık kontrol 60 puan ve nihai yeterlilik 40 puan

3.2. “060500 - Muhasibe, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “521600 - İktisat” anabilim dalı

3.2.1. “Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalında veya “İktisat” anabilim dalında örgün eğitim alan öğrenci veya lisans veya mastır hazırlığı öğrencisinin sınava (söz konusu dersten vize olup olmadığına bakılmaksızın) ayrıca puanlı vize veya dersi sona eren vizeye girebilmesi için o, cari ve ara kontrolden en az 34 puan almalıdır. (8cari.+ Вara . > 34 puan).

Eğer cari ve ara kontrollerin puanları 34`den az ise öğrenci sınava veya vizeye giremez (bkz. tablo 2). Bununla birlikte sınava veya vizeye girebilmek için, ders üzere toplanmış puanlara bakılmaksızın programla öngörülmüş tüm laboratuar ödevlerinin yerine getirilmesi gerekir.

3.2.2. Ders bittiği zaman verilen vizeyi geçmek için öğrenci en azından 60 puan toplamalıdır. Eğer o, cari ve ara kontrol işlerinden 34’den 42`ye kadar puan toplamışsa, öğrenci vizeye girebilir ve vizenin sonuçlarına bağlı olarak. Vizeyi geçmek için gereken puanını 60`a kadar artırabilir.

3.2.3. Eğer sömestrdeki ders vize yapılmasıyla bitiyorsa, vizeyi geçmek için öğrenci cari ve ara kontrolden en az 34 puan almalıdır. (8cari.+ Вara . > 34 puan). Eğer o, 30 < (8cari.+ Вara) < 34 civarında puan almışsa, öğrenci bu vizeye girebilir ve vize sonuçlarına göre puanını vize almak ve sınava girmek işin gereken 34`e (fazla değil) çıkarabilir.

Eğer sınav döneminin başlamasına kadar öğrencinin topladığı puanların sayısı 30`dan az ise, o bu dersten sınava giremez.

Sınavda (puanlı vize) öğrenci 26-52 puan alabilir. Eğer öğrencinin sınavdaki (puanlı vize) yanıtlarına 26`dan az puan verilmişse, öğrenciye “0” puan verilir. 3.1.7. ve 3.1.8. bentler “Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “İktisat” anabilim dalı öğrencileri için de bağlayıcıdır.

 

Tablo 2

“Mue, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “İktisat” anabilim dalı hariç tüm meslekler üzere başarı değerlendirmesi.

No

Yeterlilik türü

Yeterliliğe girme 
(sınav, vize)

Yeterlilikle ilgili olumlu değerlendirme (puan “3”, vize)

Puanlar ve değerlendirmeler

1

Sınav

 

60

3

4

5

2

vize(dersin sınavı olmadığı durumlarda)

34

60

60-69

70-84

85-100

3

vize(dersin sınavı olduğu durumlarda)

30

34

 

 

 

4

Vize (puanlı)

34

60

60-69

70-84

85-100

 

IV. EĞİTİM KURUMUNDAN KAYIT SİLME, KONTROL ÖNLEMLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDEN UZAKLAŞTIRMA ve MUAF TUTMA

4.1. “Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalı ve “İktisat” anabilim dalı hariç üniversitede örgün eğitim alan öğrencilerin sınav dönemi başlamadan önce başarı ödevlerinden üç veya daha fazla pozisyonda 40 puandan az puana sahip olanlar KBDÜ`den kaydı silinir.

“Muhasebe, analiz ve mali müşavirlik” dalı öğrencileri ve “İktisat” anabilim dalı lisans ve mastır öğrencileri için yukarıda belirtilmiş sınır 34 puandır.

Böyle öğrencilerin üniversite ile ilişkilerinin kesilmesine dair emirlerin tasarıları fakülte dekanları ve enstitüsü müdürleri tarafından sınav döneminin birinci günü (eğitim planı) takdim olunur.

4.2 İki veya daha fazla dersten nihai yeterlilik aşamasına girmek için gereken puanı toplayamayan veya sınav dönemi başlamadan önce vizeyi geçemeyen veya sınav döneminde bir veya iki dersten yeteri puan alamayan (üç dersten geçemeyen) öğrencilerin KBDÜ ile ilişkisi kesilir.

4.3. Sınavlara girebilmek veya vizeyi geçmek için bir veya iki dersten yeteri kadar puan toplayamamış öğrenciler, ayrıca sınavlardan yetersiz puan almış öğrenciler için (toplam sömestr zarfında 2`den fazla olmamalı) başarı ödevlerini vermek, vizeyi geçmek ve sınavları yeniden vermek için yeni sömestrin başlanmasından sonraki 1 aylık ek süre verilir. Bu zaman da bir kaç başarı kontrol ödevi yerine bir başarı kontrol ödevi yapılabilir (konular daha kapsamlı tutulur).

4.4. Özürlü nedenlerden dolayı birinci aşama başarı belirleme tedbirlerini kaçıran (1/3 ve 2/3 sömestr) öğrenciler her aşamanın sonuçlanmasından sonraki 2 hafta içinde bunları telafi edebilir. Öğrenciyi haklı çıkaran belgelerle (dersten muaf tutulma süresi belirtilmekle geçici olarak çalışamaz olduğuna dair KBDÜ polikliniğinin başhekimi tarafından onaylanmış hastalık raporu) birlikte dilekçesi olduğu zaman telafi konusundaki kararı fakülte dekanları veya enstitü müdürleri alır ve kendi imzalarıyla sınava giriş belgesi verir.

İki haftalık süre geçtikten sonra istisnai durumlarda, özürlü nedenler olduğu takdirde ödevlerin telafisi süresinin uzatılması konusundaki karar rektör veya eğitim türüne bağlı olarak rektör yardımcısı verir.

Başarı durum tedbirlerinin üçüncü (son) aşamasının telafisi aynı şekilde, rektörün emriyle onaylanmış başarı belirleme tedbirleri grafiğinde öngörülmüş teorik eğitim periyodu ile sınav aşaması (başarı-vize aşaması) arasında yapılır.

Telafi sonuçları usulüne uygun olarak zamanında fakülte dekanı tarafından (enstitüsü müdürü tarafından) üniversitenin, başarı tedbirlerini kontrol eden ilgili birimine sunulur.

Belirlenmiş süre içinde cari başarı formları doldurulduktan sonra puan artırmak için kontrol tedbirlerinin yeniden yapılmasına müsaade edilmez. Aynı zamanda kontrol tedbirinin yapıldığı ve formların doldurulması için belirlenmiş tarih arasında zaman olursa öğrenci puanını artırabilir. Bu halde kararı ilgili öğretim üyesi verir.

Sömestr içinde başka üniversiteden KBDÜ`ne, aynı zamanda bir fakülteden (enstitüden) diğerine, заочной формы dan örgün eğitime yatay geçiş almış kişi veya yeniden öğrenciler arasına katılmış şahıslarla ilgili olarak özel başarı belirleme tedbiri grafiği belirlenir, istisnai durumlarda ise bundan muaf tutulur. Sonuncu halde (muaf tutulma) karar fakülte dekanlarının (enstitüsü müdürlüğünün) önerisiyle dış ilişkileri yürüten rektör yardımcısı tarafından alınır.

AKADEMİK İZİN

Akademik izin verilirken aşağıdakiler dikkate alınır:

a) Akademik izin sadece BKDÜ tarafınca belirlenmiş sağlık durumuna göre verilir.

b) Hazırlık bölümünde akademik izin verilmez.

c) Akademik izni öğrenci ülkesinde kullanır.

d) Akademik izin döneminde burs ödenilmez.

e) Öğrencinin sağlık durumuyla ilgili akademik izin sadece öğrencinin rızasıyla verilir. Bu durumlarda giderler öğrenci tarafından karşılanır.

f) Üniversite sağlık durumuna göre öğrencinin kaydını silebilme hakkına sahiptir.

Öğrenci Yurdunda İş Düzeni ve Kuralları

1. Öğrenci yurdunda yaşayanlara örneği belirlenmiş giriş kartı verilir ve bu kart yurt girişinde bekçiye gösterilir.

2. Giriş kartı başkalarına verilemez.

3. Misafirlerin davet olunması:

- Misafir girişte pasaport takdim edilir ve pasaport verileri misafir kabulü formunun arka yüzüne yazılır. Misafir dışarı çıktığı zaman aynı belgede çıkış saati ve kendisiyle ilgili not (böyle bir not varsa) yazılır.

- Misafiri davet eden kişi onun davranış ve zamanında yurdu terk etmesinden dolayı sorumluluk taşır.

- Ziyaret saatleri 18.00`den 22.01ye kadardır.

 Ek: 18 yaşına ermemiş, ayrıca kaydını yaptırmamış vatandaşların girişine izin verilmez.

4. Yabancı öğrencilerin şehrin başka üniversitelerinde okuyan ve bu yurtta yaşamayan yurttaşları girişte kimlik bırakır / giriş belgesi, öğrenci kartı, aspirant kartı / ve gideceği odanın numarasını söyler. Ziyaret izni yurtta yaşayan öğrencinin ders saatleri dışında ve saat 22.00`dan geç olmayan saatlerde verilir.

5. Yabancı öğrencilerin Rusya Federasyonunun başka şehirlerinde okuyan yurttaşları Nalçik şehrine kısa müddetle geldiğinde, girişte kendi ulusal pasaportunu takdim eder. Bu öğrencilerin yurtta bir gecelik veya geçici kalmalarına yabancı öğrencilerin isteği üzerine dekanlığın önceden izni ile müsaade edilir.

6. Akrabaların yurtta yaşayanları ziyaret etmelerine yurtta yaşayanın kendisi tarafından yazılmış dilekçe ve akrabalık ilişkilerini onaylayan belgelerin sunulmasıyla müsaade edilir.

7. Yabancı uyruklu öğrencilerin yurtta her hangi bir toplantı, faaliyet programı vs. yapmalarına yabancı öğrencilerin isteği üzerine dekanlığın yazısıyla izn verilir ve sadece gece saatlerinde müsaade edilir.

8. Vize ve sınav döneminde, ayrıca karantina durumlarında misafir davetine izin verilmez.

9. Yurtta yaşayanlar aşağıdakilerle yükümlüdürler:

- Yurt kurallarına ciddi şekilde uyma temizlik faaliyetlerine katılma (mekanın temizliği, kat ve yurtta nöbet, toplu temizlik tedbirleri vs.)

- Odalarda ve toplu kullanım mekânların da temizlik ve düzenin sağlanması

- Günlük kullanılmayan özel eşyaların depoya verilmesi. Depoya teslim edilmeyen eşyaların kaybolmasından dolayı üniversite sorumluluk taşımaz;

- Gaz ve elektrik cihazlarının kullanım kurallarına uymak ve yangından korunma önlemlerini bilmek.

10. Yurtta yaşayanlara aşağıdakiler kesinlikle yasaklanmıştır:

- Kendi başına oda değiştirmek;

- Yüksek sesle şarkı söylemek, odalarda dans düzenlemek, ayrıca ses yükselticilerin sesini fazla yükseltmek;

- Kendi başına envanter ve mobilyayı yeniden yapmak ve bir yerden diğer yere taşımak;

- Odalarda elektrik sobaları kullanmak;

- Saat 22`den sonra yabancıları bulundurmak;

- Alkollü içecekleri getirmek ve kullanmak, Şans oyunları oynamak, sarhoş halde gelmek.

11. Duvarlar, kapılar, pencereler, döşemeler, mobilyalar, elektrik cihazları ve üniversitenin diğer varlıkları bozulduğunda bunlar suçlunun hesabına yaptırılır.

12. KBDÜ`inde eğitim alan yabancıların yurtta barınmaları için ödenen harç, sözleşme veya kontratta her hangi başka bir hüküm yok ise, Rusya Federasyonu vatandaşlarından alınan harçlara eşdeğerdir.

13.Yabancı uyruklu öğrencilere istemeleri halinde dekanın yazılı onayı ile şehirde ev kiralama izni verilir.

EK 4

İLETİŞİM TEL:

DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCISI - (8662) 42-52-58

DIŞ ILIŞKILER MÜDÜRLÜĞÜ - tel/faks (8662) 77-44-75,

Е-mail: kodzokov@kbsu.ru

YABANCI UYRUKLU öğrencilerle ilgili DEKANLIK

tel/faks (8662) 77-12-36, Е-mail: lion@kbsu.ru

yukarı çık