Kafkas Derneği II. Gençlik Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Tarih: 10 - 11 Kasım 2001

Yer: Kafkas Derneği Ankara Şubesi Toplantı Salonu

Katılımcı Sayısı: 264

Katılımcı Dernek Sayısı: 27

Ana Tema: Birliktelik

Sunulan Bildiri Sayısı: 15

Oturum Başlıkları

21.Yüzyılda Derneklerimizin vizyonu, misyonu ne olmalıdır?

Anavatan'a dönüş olanakları/ Dönüş için altyapı çalışmaları nedir, ne olmalıdır?

DEĞERLENDİRME

Yaklaşık 150 yıllık bir diasporik süreci yaşayan Çerkes halkının gerek diasporada gerekse Anavatanda çözüm bekleyen sorunları gün geçtikçe artmakta, şekil ve kimlik değiştirmekte, dünyadaki gelişimlerin de katkısıyla iyiden iyiye zorlaşmaktadır. Pek çok sorun ve öncelik, yeterli çözüme kavuşturulamadan bir yenisi ile beslenmekte ve bir yandan kültürel ve toplumsal yok oluş, diğer yandan toplumsal çözümsüzlük/örgütsüzlük bu sürece katkıda bulunmaktadır. Gerek diasporada ve gerekse Anavatandaki örgütlerimiz bütün iyi niyetli çalışmalarına rağmen bu tablonun görüntüsünü değiştirmekte maalesef yetersiz kalmaktadırlar. Dünyanın pek çok ülkesine dağıtılan Çerkes halkı bu genellemenin tam da merkezinde kendine bir yön tayin etmeye çabalamaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen sorunlara çözüm önerilerinin üretilmesi ve uygulanması kuşkusuz toplumsal örgütlerimizin sağlam dinamiklerinden geçmektedir. Ancak bu denli ağır sorumluluklarla nitelendirdiğimiz örgütlerimizin (derneklerimizin), bu duruma ne kadar hazırlıklı olduğu konusu pek çok kişinin olduğu gibi biz gençlerin de kuşkusu ile karşı karşıyadır. Türkiye genelinde sayısal olarak yeterli olan derneklerimizin bu konjonktürde kendilerine yükledikleri misyon ve bu misyonu gerçekleştirmekte önlerini aydınlatacak vizyonu nedir sorusunun tartışılması gereklidir. Hiç kuşku yok ki gerek Türkiye diasporasında gerekse Türkiye dışındaki diasporada iki önemli misyonu toplumsal örgütlenme anlayışından ötürü dernekler üstlenmek durumundadır. Bunlardan ilki 'diasporada kültürel ve toplumsal kimliğimizi korumak ve geliştirmektir.' Diğer önemli ve vazgeçilmez misyonu ise 'anavatanla ilişkileri geliştirmek, göç olgusunun sağlam, bilimsel ve rasyonel altyapısını oluşturmaktır.' Örgütlerimizin bu iki konunun hem diasporada hem de anavatanda var olma/yok olma noktasında temel belirleyici olduğunun bilincine ulaşması, toplumumuzu da ulaştırması gereklidir.

Dünyadaki pek çok toplumsal ve bireysel çabaların evrimleşmesi ile ortaya çıkan ve ulaşılması gün geçtikçe kolaylaşan bilgi ve rasyonel akıl, bilinçlenme sürecinin en önemli kolaylaştırıcılarıdır. Henüz kendi dinamiklerimiz açısından değerlendirmelerimizi ortaya koyarken kullandığımız terminoloji dahi tam olarak yoğunlaşmamış, üzerinde yeterince tartışılmamış ve dolayısıyla kavramsal olarak ortaya çıkmamıştır. İşte bu noktada derneklerimizin yüklenmesi gerektiğine inandığımız en önemli misyonlardan birisi bu kavramsal yetersizlik ve karmaşaya son vermeleridir. Biz inanıyoruz ki kendi kamuoyumuz tarafından genel uzlaşı ile hazırlanan sağlam kavramlar hem toplumumuza hem de Kafkasya'ya çok önemli hizmetlerin kapısını aralayacaktır. Bu aşamada bilgi ve rasyonel aklı izlemek önemli bir vizyon meselesidir.

Kentleşme sürecinin acımasızlığı ile kültürel değer ve/veya üretim araçlarını yitiren Çerkes toplumu kırsaldan getirdiği toplumsal ve bireysel normlarından hızla uzaklaşmaktadır. Dernek ve dernekçiliğin dar çerçevesine sıkıştırılmış olan kitleler doğal yaşam süreci ve ilişkilerinden (sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal vs) ve kültürel dönüşümlerden yoksun toplumsal bir problem olarak ortaya çıkmaktadırlar. Aile ve iş yaşamında kimlik bunalımı ile yalnızlaşan 2. Kuşak Çerkesler aidiyetlerini tercih noktasında Çerkesliğe göreceli olarak mesafeli durmaktadır. Kırsaldan getirdiğimiz ancak kentin dinamikleri ile başa çıkamayan feodal yapımızın toplumsal örgütlenmemize yansıması nedeniyle örgütlerimiz, kendilerinden bekleneni ne yazık ki verememektedirler. Toplumsal yaşamın lokomotifi olan 'Thamade' kavramı ve 'Xabze' doğal yok oluş sürecine terkedilmiş, güncel ve toplumsal ihtiyaçlardan uzakta nostaljik kavramlar olmaya bırakılmıştır. Derneklerimiz, Çerkes olmanın genetik özelliklerinden daha önemli olan kültürel sahiplenme ve aidiyet duygusu ile bu iki temel kurumu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde yeniden ayağa kaldırmalıdır. Bu başlangıç, büyük oranda kentlileşen Çerkes toplumu için hayat suyu kadar kıymetlidir. Çerkes halkının tarihinde bir toplumsal erdem olarak kabul edilen danışma mekanizması kurulmalı ve/veya işletilmelidir. 'Xase' kavramının anlamına atfen bu iradeyi örgütlerimizin bir uzlaşı kültürü ile üstlenmeleri kaçınılmaz gereksinimdir.

Derneklerimiz toplumsal yaşam ve kültürel varoluşa dayanak olacak bilgiye ulaşmak için bilimsel çalışmaları desteklemeli, bu tür çalışmaların sonuçlarını toplumumuz ile ivedilikle paylaşmalıdır. Öte yandan Türkiye'deki nitelik ve niceliklerimize ilişkin spekülatif yorum ve iddialardan kurtulmamıza zemin hazırlayacak, toplumumuzun profilini çıkaracak bilimsel çalışma ve projelere destek olmalı, mali kaynaklarını temin etmelidir.

Derneklerimiz her yönü ile profesyonelleşmeyi hızla gerçekleştirmek zorundadır. İdari ve toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanan geniş zaman ve mali kaynak yaratılması ve yönetimi, profesyonelleşmeyi zorunlu kılmaktadır. Kuşkusuz profesyonelleşmeden anladığımız derneklerimizde bir veya birkaç kişi çalıştırmak değil, her türlü çalışma ve projeyi yürütecek ve bunun maddi karşılığını alacak birikimli kadroların istihdam edilmesidir. Bu durum örgütlerimizin verimliliğinin temelidir.

Yapılan çalışma ve değerlendirmeler gençlik potansiyellerini harekete geçirme noktasında rasyonel projelerin üretilmesini gerekli kılmaktadır.

Günümüzün iletişim ve bilgi kaynaklarına ulaşma konusunda gerekli bütün enstrümanları kullanabilen Çerkes gençliği gerek kendi üreteceği gerekse dernekler tarafında refere edilecek projeler konusunda bilgi ve potansiyellerini kullanma konusunda bir irade ortaya koymuştur. Bu noktada toplumsal çıkarlarımıza hizmet edecek, rasyonel ve pratik her türlü çalışmaya destek olma kararı alınmıştır. Etrafında örgütlenme kararı alınan projeler önümüzdeki yılda çalışılacak ve ortaya çıkan sonuçlar bir yıl sonraki toplantıda değerlendirilecektir. Bu konuda ortaya çıkan somut projeler şu şekildedir.

Diasporik toplumlarda Anavatana dönüş deneyimleri ve sonuçları:

Dünyada Çerkes diasporası haricinde bizimle aynı kaderi paylaşan grup ve toplulukların varlığı bilinmektedir. Bizden (Türkiye Diasporası) daha güçlü bir irade beyanı ve rasyonel çalışmalar ile hayata geçen projelerin incelenerek Anavatana Dönüş'ün sosyal, psikolojik, ekonomik ve kanuni yönlerinin detaylı irdelenmesi Kafkas Diasporası için daha sağlıklı bir 'Dönüş' kavramının oluşmasına katkıda bulunabilir. Kosova'dan Anavatana dönüş örneği de dahil olmak üzere 'İsrail' ve 'Kırım Tatarları' modelleri incelenerek bunlara ilişkin sonuçlar bizim koşullarımızla mukayese edilecektir. Her ne kadar bütün yönleri ile bizim koşullarımızla örtüşmeyen modeller var ise de bu deneyimler Anavatana dönüş konusunda yapılacak çalışmalara zemin hazırlayabilecektir. Öte yandan bilginin derlenmesi ve paylaşılması kurumsal çalışma geleneğine sevk etmesi açısından önemlidir. Bu deneyimler, etraflı ve bilimsel metotlarla incelenerek bir sonraki toplantıda bildiri veya kitapçık halinde sunulacaktır

Demografik araştırmalar:

Türkiye genelinde yaşayan hemşehrilerimizin gerek sayısal gerekse nitelikler açısından sağlıklı bir değerlendirmesi şimdiye kadar yapılamamıştır. Bu konuda Kaf-Der tarafından projelendirilecek bir çalışmaya destek verilecek ve çalışmanın detayları ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Nart Card Projesi:

KAFDAV ve Şekerbank işbirliği ile hazırlanan bir kredi kartı olan Nart Card, kredi kartı kullanma alışkanlığı olan hemşehrilerimize ulaştırılarak, elde edilecek maddi imkanların yine toplumumuzun yararına sunulmasına çalışılacaktır. Diğer kredi kartlarının sağladığı her türlü imkanı sağlayan bu kredi kartının kullanımı yaygınlaştıkça toplumumuzun ve özellikle gençlerimizin ihtiyaçlarına (burs, eğitim imkan ve araçları, yurt vs) çok ciddi bir katkı sağlanabileceği gibi bu kart profesyonel kadrolaşmanın ve derneklerimizi fiziki imkanlara kavuşturmanın anahtarı olabilecektir. Keza, Kafkasya için ayda 1 dolar projesinde pratik çözüm ancak Nart Card ile elde edilebilecektir. Bu amaçla yaygın bir örgütlenme ile mümkün olan en kısa zamanda, en yüksek rakama ulaşmaya çalışılacak ve sonuçlar çeşitli vasıtalarla duyurulacaktır.

Sözlü Tarih Çalışması:

Son zamanlarda kültürel değerlerimizin özellikle yazılı olarak aktarılmayan değerlerin kişilerle birlikte yok olduğu gerçeği pek çoğumuzu kaygılandırmaktadır. Yıllardır bu değerlerle donanmış büyüklerimizin bizleri terk etmeden evvel bu bilgileri bir kayıt altına alma hayali vardı ancak bir türlü projelendirilememekte idi. İstanbul'da yaşayan bir grup genç arkadaşımızın projelendirip eğitimini aldıkları Sözlü Tarih Çalışmalarına gerek kaynak temin etme yönüyle gerekse bu projede yer almak isteyenlerin bizzat kendi bölgelerimizde bu çalışmaları yapmak suretiyle projeye destek olma kararı alınmıştır. Proje ile ilgilenenler İstanbul Gençliği ile temas halinde olacak ve yine çalışmaların sonuçları bir sonraki toplantıda ilan edilecektir.

Nart Dergisi:

Gerek Türkiye ve gerekse Anavatanla ilgili haber, yorumlarla uzun süredir ve düzenli olarak yayın hayatını sürdüren Nart Dergisi abone ve okuyucu sayısı bakımından daha geniş kitlelere ulaşmayı, tartışmalara açık, katılımcı bir yayın organı olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla abone ve okuyucu kitlesini artırmaya dönük bir proje başlatılmış olup toplantıya katılan bir grup bu projede çalışma kararı almıştır.

Gençlik toplantısı yürütme kurulu

Bir yıl sonra düzenlenecek olan Gençlik toplantısının organizasyonu ve mevcut projelerin takibi için bir İcra Kurulunun teşkil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kurul 2002 yılının toplantısının organizasyonu için çalışacak ve katılmak isteyen derneklerin Gençlik Komisyonları tarafından tespit edilecektir. Her üye görev ve yetkileri konusunda kendi Gençlik Komisyonu ve Gençlik Toplantısı katılımcılarına karşı sorumlu olacaktır. Bu İcra Kurulu aynı zamanda kendi dernekleri ve illerinin ihtiyaç ve projelerini tespit ederek toplantıdan önce yapılacak olan çalışmalarda gündeme getirecektir.

Bu projelere ilaveten bir yıl sonraki toplantının, coğrafi konumu, mekan özellikleri ve deneyimleri dikkate alınarak Ankara'da yapılmasına, toplantının düzenlenmesi ve katılımın artarak devamını temin amacıyla daha yaygın ve programlı çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Öte yandan yeterli iletişim ve özellikle karşılıklı iletişim noksanlığı ve bilgilenme eksikliği nedeniyle meydana gelen yanlış anlamalar olduğu anlaşılmış olup bunların giderilmesi için daha sık ve farklı platformlarda bir araya gelmek gerekliliği açıktır. Toplantılara önceden ilan edilen gündeme uygun çalışmanın yapılarak gelinmesi verimliliği arttıracaktır.

Toplantı boyunca yapılan konuşma ve sunulan bildiriler ileri bir tarihte bir kitapçık halinde sunulacaktır.

yukarı çık