Kafkas Derneği'nden Eğitim Hizmeti

ANAVATANDA ÜNİVERSİTELER

Kafkas Derneği Eğitim Kolu Başkanı

1999-2000 öğrenim yılının sona ermesi ve üniversite giriş sınav sonuçlarının üniversite adaylarına bildirilmesinden sonra Kafkas Derneği Genel Merkezi olarak ihtiyaç olan öğrencilerimiz için oluşturduğumuz Eğitim Destek Fonu ve Kuzey Kafkasya Üniversitelerinde yüksek öğrenim hakkında okurlarımıza ve öğrencilerimize son durum hakkında yeni bilgiler vermeyi yararlı gördük.

EĞİTİM DESTEK FONU

25.06.1997 tarihinde Genel Merkez'in 43 sayılı kararı ile oluşturulan Eğitim Kolu, görev aldığı tarihten itibaren bir yönetmelik hazırlayarak, bu Fon'un kullanma kurallarını belirlemiş ve şubelerimizle temasa geçerek; Yönetmelik tanımına giren öğrencilerimizin derneklerimize yollanan Eğitim Desteği Formunu doldurarak, yörelerindeki derneklerimize onaylattıktan sonra Genel Merkezimize yollamaları istenmiştir. Düzenli bağışlar veya bir defaya mahsus bağışlarla kurulan ve 1997-1998 yılında 13 öğrencimizin başvurusuna her ay 10,000,000 TL. ile cevap veren Eğitim Fonu, 1998-1999 yılında öğrencilere her ay ödenen miktarını yine 10,000,000 TL olarak uygulayıp yine bu öğrenim yılı içinde 23 öğrencimize, 1999-2000 öğrenim yılında 32 öğrencimize normal eğitim desteği, 124 depremzede öğrencimize de fakir-zengin ayırımı yapılmasızın ayda 12.500.000.-TL maddi destekte bulunulmuştur.

Özellikle depremzede öğrencilerimize yapılan maddi desteğin kaynağı, geçen yıl bir çok eleştiriye rağmen Bodrum'da buluşan gençlerimizin almış oldukları ortak karar uyarınca yurt içinde ve yurt dışında özellikle Amerika, Almanya ve Hollanda'da gençlerimizin öncülüğünü yaptığı kampanyalar sonucu sağlanan maddi katkılardır. O itibarla gençlerimize, yurt dışından ve yurt içinden eğitim fonlarımıza bağışta bulunan ve onlara öncülük eden herkese gönülden teşekkür borçluyuz.

Depremzede öğrenciler için sağlanan bir defaya mahsus yurtdışı yardımların devamı bu yıl için belki de mümkün olamayacaktır. O itibarla, depremzede sıfatıyla 2000-2001 öğretim yılında yardım yapma imkanına şu an için sahip değiliz. Esasen söz konusu yardımın bir öğretim yılı süreli olduğunu, yardımdan yararlanan gençlerimiz ve yöre derneklerinin yöneticileri de bilmektedirler. Buna rağmen, yeterli kaynak sağlanabilirsi hiç olmazsa, sınıflarını başarıyla geçen ve mali durumunun yetersizliğini şubelerimiz kanalıyla kanıtlayan gençlere yardımı devam ettirmeyi biz de arzu ederiz.

1999-2000 öğretim yılında fakir ama çalışkan olduğu için maddi katkıda bulunduğumuz öğrenci sayısını 100 öğrenci olarak hedeflemiştik. Ama depremzedeler hariç tutulduğu halde bu hedefe ulaşılamadı. Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAFDAV)nın kurulması yanında inşallah, Yurt içi ve Yurt dışı hayırsever hemşehrilerimizin de destekleriyle 100 rakamına bu öğretim yılında ulaşabiliriz ümidindeyiz.

Yönetim ve Eğitim Kurulu olarak önümüzdeki öğretim yılından itibaren eğitim katkısı yapacağımız öğrencileri belirlemede yeni bir uygulamaya geçme kararı almış bulunuyoruz. Toplum olarak gelecekte ihtiyaç duyacağımız uzmanlık alanlarında öğrenim gören, çalışkan ama mali durumu elverişli olmayan gençlerimizi ön planda tutacağız.

Depremzede sıfatıyla geçtiğimiz öğretim yılında yardım almış olan gençlerimiz de dahil, şubelerimiz kanalıyla ilk kez bu yıl müracaat edecek öğrencilerimiz arasında; Hititoloji, Önasya Arkeolojisi, Sosyal Antropoloji, Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Endüstri, Elektronik ve İşletme Mühendislikleri ve İletişim gibi bölümlerinde okuyup başarılı ama mali durumu iyi olmayan gençlerimiz varsa onlara öncelik verilecektir. Ayrıca, yardım alan gençlerimizin Kafkas kültürüyle ilgilenip ilgilenmedikleri sürekli olarak izlenecek ve mezun olduktan sonra eğitim yardımlarımıza katkıda bulunma zorunluluğu da uygulamaya bu yıl konulacaktır.

"İnsana yatırım", "Geleceğimizi inşa etmek" gibi, klasik dokunuşlarla, umulan insanlarımızı harekete geçirmek, sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Baş döndürücü bir hızla gelişen dünyamızda, kendi gerçeklerimiz karşısında "Eli Böğründe" kalmamak için daha ince bir seziş ve hiç eksilmeyen sorumluluk anlayışı ile tüm hemşehrilerimize seslenebilmemiz gereklidir.

Bu konuda Dernek Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize düşen görevi iyi anlamak gerekmektedir.

Eğitim Kolu Yönetmeliği gereğince, Eğitim Fonu desteğinin sürebilmesi, öğrencilerimizin başarı ortalamalarının İYİ/ÇOK İYİ olmaları ile mümkündür. Kıt olan kaynaklarımızın verimli olması ancak böyle bir gayretle bir anlam kazanacaktır. Dolayısıyla, Derneklerimizin eğitim süreci içinde formunu onayladıkları öğrencilerimizin, toplumdaki genel davranışları ve öğrenim durumları ile yakından ilgilenmeleri bu yükümlülüğün bir devamıdır.

Prensip kararının mevcudiyeti dolayısıyla hiçbir öğrencimizin kimliği ne burada ne de başka türlü açıklanmamıştır, açıklanmayacaktır.

Bu vesileyle Eğitim Yardımıyla ilgili hesap numaralarımızdaki değişiklikleri duyarlı insanlarımızın dikkatine bir kez daha sunmakta yarar görüyoruz.

Kafkas Derneği Genel Merkezi Eğitim Yardımı Hesapları

Halk Bankası Necatibey/ Ankara Şubesi 29964 nolu hesap

Halk Bankası Meşrutiyet/Ankara Şubesi 21735 nolu hesap

Sayın Dernek Başkanlarımızın banka hesap numarası değişikliğini ilgililere duyurmalarını rica ediyoruz.

Bu konudaki açıklamalarımıza son vermeden önce önemli bir konuyu dile getirmek isterim.

Kendisinden Eğitim Fonu'na katkıda bulunmasını rica ettiğimiz bazı hemşehrilerimiz, kendilerine bir veya birkaç öğrenci ismi bildirmemizi, bu öğrencilere okullarını bitirinceye kadar kişisel olarak yardım etmeyi üstleneceklerini beyan etmişlerdir.

Gerek öğrencilerimizin yardım almadaki hassasiyetleri, gerek böylesine önemli bir faaliyetin devamlılık açısından arz ettiği önem, gerekse şiddetle ihtiyaç duyduğumuz KURUMLAŞMA zarureti, zaten gerçekleşme oranı son derece zayıf olan, böyle bir seçeneği seçmekten bizi alıkoymuştur.

Öte yandan, resmen Genel Merkezimize bildirilmemesine rağmen bazı üye derneklerimizde benzer bir Eğitim Destek faaliyetinin mevcudiyeti hakkında duyumlar alınmıştır. Oysa aynı alanda ve aynı sorumlulukla sürdürülen faaliyetlerin daha güçlü ve sonuç alıcı olabilmeleri açısından birleştirilmesinde büyük toplumsal çıkar ve yarar görmekteyiz.

KUZEY KAFKASYA ÜNİVERSİTELERİ

Genel Durum

Maykop, Nalçik ve Krasnodar kentlerinde bulunan ve çeşitli dallarda eğitim-öğretim yapılan üniversitelerimize çeşitli öğretim yıllarında muhtelif sayıda öğrenciler gönderilmiştir. Ya kişisel veya derneksel insiyatifllerle bu üniversitelere giderek halen öğretime devam eden toplam öğrenci sayısı bugün için 83'tür.

Öğretim yılı içinde yapılan takip ve incelemelerde görülen, eğitsel, sosyal ve idari aksaklıklar için önümüzdeki öğretim yılında gerek KAF-DER kanadında gerekse Üniversitelerde gerekli önlemler alınacak ve öğretimin daha etkin ve yararlı olması sağlanacaktır. Zira, elimizde bulunan 1999-2000 öğretim yılı devam durumları ve yıl sonu notları beklenenin çok gerisindedir.

Bu bölümde önemle vurgulamak istediğimiz üç konu var:

1. Kuzey Kafkasya (Orta Asya Cumhuriyetleri de dahil olmak üzere) üniversitelerinden mezun öğrencilere, Türkiye'deki Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından MUADİLİYET verilmemektedir. Bu okullardan mezun öğrencilerin kendi branşlarında Muadelet alabilmeleri için Türkiye'deki denk üniversitelerde yeniden bazı dersleri alarak sınava girmeleri şartı mevcuttur. Ancak Kuzey Kafkasya Üni-versitelerini bitiren öğrenciler, Rusya Federasyonu içerisinde kendi branşlarında iş bulma ve çalışma hak ve serbestiyetine sahiptir. Kuzey Kafkasya'daki Üniversitelerin de diğer Dünya Üniversiteleri gibi kabul edilip mezunlarına sorun çıkarılmadan MUADELET verilebilmesini teminen YÖK ile bir dizi görüşmeler yapılmış ve Maykop, Nalçık ve Krosnodar Üniversiteleri bilgilendirilerek YÖK'e nasıl bir yazılı müracaat göndermeleri gerektiği hususunda kendilerine örnek belgeler verilmiştir. Şayet bu üniversitelerin yazılı müracaatları kabul edilir ve yerinde yapılacak tetkikler sonucunda olumlu bir karara ulaşılabilinirse şu anda yaşanmakta olan tüm sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Üç üniversitenin yapacağı müracaat sonucu YÖK olumlu karar verir ve her üç Üniversiteyi de resmen tanıdığı Dünya Üniversiteleri listesine alırsa, bundan böyle gençlerimiz, Türkiye'de ÖSS sınavına katılırken adı geçen bu Üniversiteleri tercih edebi-lecekler ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla Kuzey Kaf-kasya'ya gidip okuyabilecekler ve böylece denklik sınavına girmek gibi bir problem kalmayacaktır.

2. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinden herhangi birisindeki üniversitelerde öğrenim yapmak isteyen öğrencilerin, Türkiye'de bu yıl (2000) yapılan Ö.S.S sınavından yeterli notu almaları gereği mevcuttur. Bu not; 2 yıllık ön lisans yapılacak öğrenim branşları için 105 puan, 4 yıllık Lisans öğrenimi yapılacak branşlar için 120 puandır. Daha düşük puan alan öğrencilerin adı geçen üniversitelerde okumak üzere Dernek Genel Merkezine başvurmamaları gerekmektedir. Zira öğrenci olarak Kuzey Kafkasya Üniversitelerine gitmek üzere yetersiz puanla yapılan başvurular cevaplandırılmayacaktır.

3. Özellikle erkek öğrenciler ilk iki konu dışında askerlik hizmeti mükellefiyetleri nedeni ile Dernek Genel Merkezi tarafından istenecek belgeleri doğru ve eksiksiz olarak Derneğimize teslim etmek durumundadırlar. Genel Merkezimiz bu evrakları; ilgili üniversite, Moskova'daki Türk Milli Eğitim Ataşeliği ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı onayları ile ilişkilendirerek, bu öğrencilerin Kuzey Kafkasya'daki öğrenimlerine yasal bir formasyon kazandırmakta ve zamanı geldiğinde askerlik hizmetleri otomatik olarak tecil edilerek, yoklama kaçağı ve/veya bakaya durumuna düşmelerine engel olmaktadır. Sadece başvuru sırasında değil, öğrenim esnasında sınıf geçme durumunun da süresi içinde yukarıda zikredilen resmi ünitelere bildirilmesi, öğrencilik hali ve askerlik hizmeti ilişkisini aksatmadan sürdürmek açısından önemlidir.

A. MAYKOP ÜNİVERSİTESİ

Öğrenim yapılan Fakülteler:

Dil ve Edebiyat Fakültesi (Adığe, Rus, İngiliz, Fransız, Alman Dil ve Edebiyat), Matematik, Matematik Kompüter, Fizik, Fizik Kompüter, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Kimya, Ekonomi, İş idaresi, İşletme, Hukuk, Bilgisayar Müh., Spor, Tıp Fakültesi, Müzik.

Bir yıl Rusça Dili hazırlık dönemi zorunludur. Hazırlık sınıfı bitirme notu olarak ilk yıl (tam not 5 puan üzerinden) 3 puan ve daha fazla puan alıp üst sınıflarda yer alan misafir (Türkiye'den giden) öğrencilere, daha üst sınıfları ÜCRETSİZ okuma hakkı verilmektedir. Geçerli olan 3 notun altında alan öğrencilerin daha üst sınıfları okumak için, okudukları branş ile ilgili olarak ödeyecekleri ücret 2000-2001 öğretim yılı için şöyledir:

Hazırlık sınıfı+Rusça Kursu grubunun, sınıf mevcudunun 10 kişiden az olmaması koşuluyla 2000-2001 öğretim yılı harç tutarı toplam 600 Dolar civarındadır.

2000-2001 öğretim yılı normal bölüm harçları;

Hukuk Fakültesi 12.000 Ruble= 450-500 dolar,

Ekonomi Fakültesi 10.000 Ruble= 350-360 dolar,

Yabancı Diller 9.000 Ruble=325-350 dolar,

Sosyoloji-Pedagoji 8.000 Ruble=285-300 dolar,

Müzik, İlk Öğretim. Nas Fakl. 6000 Ruble=225-240 dolar,

Üniversitenin paralı yurt imkanı mevcuttur.

B. NALÇİK ÜNİVERSİTESİ

1929 Yılında kurulmuş eski ve köklü bir üniversitedir. Khabardey-Balkar Cumhuriyeti ile Derneğimiz arasında mevcut olan kültür anlaşması uyarınca bu üniversiteye her yıl burslu olarak 10 öğrenci gönderebilmekteyiz. Üniversitenin yurt imkanları vardır. Burslu olarak gönderilen öğrenciler, başarılı olamadıkları takdirde burslarına son verilip okulla ilişikleri kesilmektedir. Giden öğretim yılında 3 öğrencinin ilişiği kesilmiştir. Bu yıl konunun daha bir hassasiyetle takibi ve uygulanması hususunda üniversite yönetimiyle mutabakata varılmıştır. Artık geçmiş yıllardaki tolerans gösterilme-yecektir.

Halen 60 öğrencimizin okuduğu bu Üniversitede geçmiş öğretim yılı öğrencilerimiz açısından parlak geçmemiştir. Kendilerine burs imkanı sağlanan öğrencilerin bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekirken ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Nalçık üniversitesinde çocuğu okuyan tüm veliler çocuklarının 1999-2000 öğretim yılı sonu notlarını derneğimizden her an telefonla öğrenebi-lirler.

Üniversitede mevcut bölümler ve bu bölümlerin yıllık harç tutarları aşağıdaki gibidir.

Hazırlık (bir yıl) 800$, Tarih 900$, Hukuk 1400$, Sosyal İşler 900$, Dil Ve Edebiyat Fakülteleri: (A) Khabardey Dili ve Edebiyatı 800$, (B) Balkar Dili ve Edebiyatı 800$, (C) İngiliz Dili Ve Edebiyatı 1100$, (D) Alman Dili Ve Edebiyatı 900$, (E) Fransız Dili Ve Edebiyatı 900$, (F) Rus Dili Ve Edebiyatı 800$, Pedagoji 800$, Ekoloji 900$, Matematik 900$,

Uygulamalı Matematik 1000$, Fizik 900$, Eğitim 800$, Kimya 900$, Biyoloji 900$, Fizik Eğitimi 900$, Bilgisayar 1000$, Mikro Elektronik 1000$, Muhasebe 1300$, İşletme 1300$, Endüstri Mühendisliği 800$, Makine Teknolojisi Mühendisliği 800$, Gıda Sanayii Makine ve Aletleri Müh 800$, Tıp Fakültesi 1400$, Diş Hekimliği 1400$, Turizm Fakültesi 1000$.

C. KRASNODAR-KUBAN

ÜNİVERSİTESİ

1918 yılında kurulmuş, köklü bir üniversitedir. Halen 13.000 öğrenci okumaktadır. Değişik ülkelerden 200'den fazla yabancı öğrencisi mevcuttur. Çok sayıda bölümüne girme imkanı vardır. Dernek olarak, bu gün için bu üniversitede okuyan öğrencimiz yoktur. Öncelikle gerekli olan hazırlık fakültesinde yıllık öğretim bedeli ve diğer gerekli bilgiler şöyledir:Hazırlık Fakültesi 1 yıl ve ücreti 800 dolardır. Yurt ücreti 15-35 dolar arasında değişmekte olup 1-2 kişilik odalarda kalma imkanı vardır.

Öğrenci yıllık 80 dolar ödediği takdirde sigortalı olmakta ve her türlü sağlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Ayrıca, üniversitede asistanlık ve doktora yapma imkanı mevcuttur. Asistanlık süresi 3 yıl olup yıllık ücreti de 1500 dolardır. Üniversitedeki mühendislik bölümlerinin ücreti 1000 dolardır: Gaz, Yağ ve Güç mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Sivil Mühendislik, Karayolu mühendisliği, Mekanik mühendisliği, Yiyecek mühendisliği... Kuban Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer fakülteler için 1 yıllık öğrenim ücreti 1000 USD'dir. İki yıllık lisansüstü (master) eğitimi için gerekli ücret ise 1200 USD'dir. Asistan olabilmek için istenen ücret ise 1500 USD'dir.

Rusya Federasyonu'nun en eski ve en büyük üniversitelerinden biri olup, bölgenin en gelişmiş şehrinde Karadeniz ile Azak Denizi arasında yer almaktadır. Karlı dağlar, stepler, ormanlar, üzüm bağları ve yoğun iş merkezlerinin bulunduğu Kuban bölgesindedir. 2000 yılı içerisinde 82'inci kuruluş yıldönümünü kutlayacaktır.

Halen üniversitede 13.000 öğrenci, eğitim-öğretim görmekte olup, son 30 yılda 60 farklı ülkeden 1500 civarında öğrenci diploma almıştır.

Önemle belirtmeyi zaruri gördüğümüz bir konu; Kuban Üniversitesi'ni bitiren öğrencilere Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nca denklik sağlanmadığının bilinmesidir. Diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için YÖK tarafından düzenlenen "denklik" sınavlarının başarı ile verilmesi gerekmektedir.

Ancak Kuban Üniversitesi'ni başarı ile bitiren öğrenciler için Krasnodar ve Kuzey Kafkas Cumhuriyetleri'nde kamu ve özel sektörde verimli iş olanakları mevcuttur.

Her üç üniversiteye gidecek öğrencilerimizin yörelerindeki derneklere örnek formla başvurarak aşağıdaki ilk altı maddedeki belgeleri şubeler kanalıyla KAFDER Genel Merkezine yollamaları gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi (Form dilekçe doldurulacak.

Mezuniyet belgesi (Diploma veya Çıkma onaylı örneği.)

Akseptans (Kabul Belgesi).

ÖSS Sonuç belgesi.

Nüfus Cüzdanı Örneği. (2 adet.)

Vesikalık fo-toğraf (10 adet)

Sağlık belgesi (Üniversiteye giderken alınacaktır.)

AİDS olmadığına dair rapor. (Nalçık'da da alınabilir.)

Beş yıllık öğrenci vizeli pasaport

Hemşehrilerimize, hayırsever insanlarımıza, öğrenci velilerine, Kafkasya'da okumak isteyen öğrenci adaylarına ve halen öğrenci olan gençlerimizin bilgisine sunarız.

yukarı çık