Daha İyi Bir KAFFED İçin Danışma Süreçlerini İşletiyoruz

Bir yıl içerisinde Yönetim Kurulumuz tarafından tüm üye derneklerin ziyaret edilmesi hedefi doğrultusunda bugüne kadar 18 derneğimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerde heyetlerimize iletilen görüş, öneri ve eleştiriler yönetim kurulu toplantılarında haftalık olarak değerlendirildi. Yönetim Kurulu, farklı görüşlerin demokratik bir çoğulculuk anlayışı ile ortak toplumsal amaca yönelik kurumsal çalışmalara katkı sağlamasının önemli olduğunu belirterek; Genel Kurul sonrası yapılan ziyaretlerde üye derneklerimiz tarafından dile getirilen hususlarda kamuoyuna yönelik genel bir yazılı bilgilendirme yapılmasına karar verdi.

Tüm ziyaretlerde yeni yönetimden demokratik bir çoğulculuk anlayışı içerisinde kapsayıcı bir yaklaşım beklentisi dile getirilmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu talepleri stratejik plan hazırlıklarına ve tüm çalışmalarına yansıtma konusundaki kararlılığını çeşitli vesilelerle vurgulamıştır. Özellikle gençlik ve kadın katılımı ile çocuk çalışmaları konusunda Federasyonun daha fazla destek sağlamasına yönelik ziyaretlerde dile getirilen talepler çalışmalarda dikkate alınacaktır.

Anavatan ile ilişkiler konusu KAFFED in her zaman temel önceliklerinden ve ayırt edici vasıflarından biri olmuştur. Birçok dernek ziyaretimizde, yeni yönetim kurulu tarafından anavatan ile ilişkilerin geliştirilmesi; daha fazla insanımızın anavatan ile temas kurmasının sağlanması; spor, sanat, kültür gibi spesifik alanlarda karşılıklı ziyaretlerin ve etkinliklerin organize edilmesi talep edilmiştir.

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) yönetimine ilişkin eleştiriler dile getirilerek anavatan ile ilişkiler konusunda tüm alternatiflerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği dile getirilmiştir. DÇB’nin diasporayı dizayn ettiği iddiaları ortaya atılmıştır. KAFFED’in ve üye derneklerinin kendi yetkili kurullarının kararlarını demokratik şekilde alarak uyguladığı, böyle bir kontrolün söz konusu olmadığı, DÇB bileşenleri arasında her zaman en eleştirel tutumun KAFFED tarafından ortaya konulduğu, bundan sonra da toplumumuzun ve kurumlarımızın yararına görmediğimiz her hususta yetkili kurullarımızın kararları doğrultusunda gereken adımların atılacağı heyetlerimiz tarafından açıklanmıştır. Yeni dönemde DÇB Yönetimine ilişkin kurumsal görüşlerimiz, Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından olgunlaştırılarak DÇB Yetkili Kurullarına ve Genel Kurullarına yansıtılacaktır. Ayrıca, anavatanlarımızdaki cumhuriyetlerimizin yönetimleri, üniversiteleri, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar, edebiyatçılar ve sporcular üzerinden ilişki kurulacağı gibi sorunlarımız ve taleplerimiz ile ilgili Rusya Federasyonu makamları ile de görüşmeler yapılacaktır.

Ziyaretlerde Federasyon tüzüğüne ilişkin değişiklik talepleri ve değişiklik süreçlerine ilişkin görüş, öneri ve eleştiriler de not alınmıştır. İki dönem önceki tüzük komisyonu tarafından alınan “çalıştaylarla önerilerin olgunlaştırılmasından sonra Tüzük Genel Kurulu düzenlenmesine” dair karar, 23 Ekim 2022 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul’da yoğun ve sert tartışmalardan sonra olsa dahi yeniden uygulamaya konulmuştur. Önceki dönemde deprem nedeni ile programların aksaması sonucu tüm değişiklik önerilerinin ele alınacağı çalıştaylar tamamlanamamış; 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde çalıştayların ilki yapılmıştır. Tüzük Komisyonu tarafından hazırlanan taslaktaki öneriler esas alınarak 8 maddede değişiklikler konusunda mutabık kalınmış; 9 maddenin ise mevcut hali ile korunması kararlaştırılmıştır. Bu kararlar bu dönem için de geçerliliğini korumaktadır. Bu çalıştayda alınan karar doğrultusunda, genel kurul dönemi ve aidat miktarı konusundaki değişiklikler de Olağan Genel Kurul’da mutabakatın sonucu olarak tartışmasız şekilde kabul edilmiştir. Önceki dönem Tüzük Komisyonu tarafından hazırlanan taslak ile derneklerin görüş ve önerileri doğrultusunda, ilk çalıştay davetlilerinin de katılımı ile diğer maddelere ilişkin çalıştayların da tamamlanması hedeflenmektedir. En geç Kasım 2024 tarihinde Tüzük Genel Kurulu yapılacağı bağlayıcı şekilde delegelere ve kamuoyuna açıklanmıştır.

Ziyaretlerde Yönetim Kurulumuzun, Olağanüstü Genel Kurulda yaşanan tartışmalar nedeni ile “burs verilmesine karşı olmak”, “21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün tüzüğe girmesini istememek” gibi haksız ithamlar ile karşı karşıya kaldığını da gözlemledik. Heyetlerimiz, KAFFED in tüzüğünün burs vermeye engel olmadığını, geçmişte de KAFFED in burs verdiğini, hatta tüzük değişmediği halde önceki dönemde anavatanda okuyan öğrencilere verilen bursların aynı şekilde yeni dönemde de sürdürüldüğünü; 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü kavramının KAFFED ve öncüllerinin özverili çalışmaları ile ortaya çıktığından hareketle hiçbir şekilde bu kavrama karşı olunmadığını, çalıştaylar ve genel kurul sonucu kabul edilmesi halinde tüzüğe girmesinden de sadece memnuniyet duyacağımızı belirttiler.

Ziyaretlerde Yönetim Kurulumuza duyulan güveni ve açılan krediyi vurgulayan pek çok katılımcının yanında “Yönetim Kurulumuzun dışarıdan kontrol edildiği” konusunda az sayıda da olsa bazı katılımcılar tarafından iddialar gündeme getirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tamamına yakınının yeni isimlerden oluşması, yarıdan fazlasının KAFFED teamülü gereği bölgeler tarafından belirlenmiş olması, Dernek Başkanlığı tecrübesine sahip 10 üyenin yanı sıra kendi alanlarında ve kurumsal çalışmalarda öne çıkan üyelerden oluşması karşısında bu iddianın bir geçerliliği olmadığını vicdanen değerlendirenler kabul edeceklerdir. Ayrıca, Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu kendi kararlarını kendileri demokratik süreçlerde almalıdır ve almaktadır. Hiçbir örneği olmasa da gerek tüzüğümüzün gerek demokratik anlayışımızın gereği olarak gelecekte muhtemel böyle bir müdahale söz konusu olduğunda, herkesten önce Başkanlar Kurulumuzun ve Yönetim Kurulumuzun buna karşı çıkacağını tekrar vurgulamak isteriz. Bu yersiz iddiaların Genel Kurul tarafından yeni göreve getirilen bir yönetime karşı herhangi bir delile dayanmadan, yüz yüze toplantılar dışında dedikodu mahiyetinde yaygınlaştırılması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Ziyaretlerde dile getirilen haklı eleştiriler karşısında da heyetlerimiz gerekli adımları atmış; gerekli düzeltmeleri yapmıştır. Yönetim Kurulumuz demokratik eleştirinin bir hak olduğuna güçlü şekilde inanmasının yanı sıra başarılı bir dönem için de yararlı ve hatta zorunlu olduğunu kabul etmektedir. Toplumumuza yakışır şekilde karşılıklı saygı içerisinde dile getirilen her türlü eleştiri, görüş ve öneri Federasyonumuzu ve bileşenlerini daha ileriye taşıyacaktır. Ziyaretlerde çok büyük bir çoğunluk, üslupsuz şekilde sosyal medyaya taşınan sert tartışmaların toplumumuza yakışmadığını dile getirmiştir. Biz de yönetim dönemimizde bu uyarıyı göz önünde bulundurarak sosyal medya üzerinden polemiklere girmeme yönünde karar almış bulunuyoruz.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerde gündeme getirilecek görüş, öneri ve eleştiriler, ziyaretlere ilişkin haberlerle ve gerekli hallerde bu tarz genel açıklamalarla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemin ve yeni yılın demokrasi, birlik ve dayanışma ruhu içerisinde toplumumuz ve kurumumuz yararına gelişmelere vesile olmasını diliyoruz.

Share