1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

1 мая балхалой де декъала хуьлда

Лажьэ дэтхэнэ зы нэрыбгэри и гуащӏэ и шхыгъуэ Тхьэм иригъахуэ

1 Мая Кусагты Барагбоны хорсах уад

НАГӠАРАҚӘЗААИТ ДAҴAPAMЗA 1.

Share