Hatokşokho Gazi Adiğe Dil Derneği Nalçik’te Anadil Etkinliği Gerçekleştirdi

Anadil eğitimcilerini  seviyor ve değer veriyoruz.

Çünkü onlarda geleceğin sihirli anahtarı var.

 

Hatokşokho Gazi Adiğe Dil Derneği  Nalçik’te yine bir anadil etkinliği gerçekleştirdi.

 

25 Şubat’ta, Akropol Kültür Merkezi ‘nde , Kabardey’in bir çok  bölgesinden gelen Adiğece öğretmenlerinin katılımı ile yapılan,  ‘’Donanım ‘’ adlı Kitap Tartışma Etkinliğinde , Şekihaşe Hamışe’nin ‘’ Mazize ‘’ adlı öykü kitabı tartışıldı.

 

Bu etkinliğin amacı, anadil öğretmenlerinin çalışma döneminde moral – motivasyonlarını arttırmaktır.

 

Hatshuk Raya ‘nın moderatörlüğünü yapmış olduğu etkinlikte, yaşama dair pek çok konu tartışıldı. ‘’Mazize’’ adlı öykü kitabında bulunan karakterlerin  davranışlarından hareketle : iyilik ve kötülük, cesaret, değer yargıları ,örnek insan olma normları gibi insana dair pek çok konu konuşuldu. Birer eğitimci olarak, bu konuları ,  çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişmesi yönünde öğrencilerine nasıl aktarabileceklerini de ele aldılar.

 

Ayrıca her bir öğretmenin kendi okullarında, çocuklarla birlikte bu tür kitap tartışma etkinlikleri yapmalarının , çocukların  sosyal ve düşünsel gelişmelerinde çok önemli bir rol oynadığı bir kez daha vurgulandı.

 

————————————————————————————————————————————————-

 

Зи чэзу тхылъаджэ зэхэс

 

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэкIэ щыIэ Адыгэбзэ Хасэм зэIущIэ гъэщIэгъуэн «Акрополь» шхапIэм щригъэкIуэкIащ мазаем  и 25-м. Ар «Къэухь» литературэ клубым и зи чэзу тхылъаджэ зэхэсырат. Къэбэрдейм и щIыналъэхэм къикIа егъэджакIуэхэр тепсэлъыхьащ ШэджыхьэщIэkinlikleri yapmak  Хьэмыщэ и повесть «Мазизэ» зыфIищам. Проблемэ куэд къыщыIэта тхылъым упщIэ куэдым и жэуапи къыщагъуэтащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэм:

 

*ГъащIэр пыухыкIауэ фIыуэ е пыухыкIауэ Iейуэ щыткъым, Iейри фIыри хэтщи, псори зэлъытыжар дэ зыхуэтшэ лъэныкъуэращ. Сытым къыхэкIрэ фIыр щыщыIэкIэ, ар къигъанэу цIыхум Iейр къыхихыныр?

 

*Егъэлеяуэ зыгуэрым уихьэхуным щыуагъэхэм ухуешэ, уи гъащIэр зэрыхъуфыну щытам ущхьэщеш. Ауэ зыхэщIэныгъэ куу зимыIэм, егъэлеяуэ зыгуэрым димыхьэхыфым гущхьэ беигъи имыIэну къэзылъытэ щыIэщ. Дауэ щызэфIэха хъурэ ар повестым?

 

*УкIытэр пщIэм, щIыхьым и пэ иту кIуэ зы къарууэ къэзылъытэ щыIэщ. Гу кIуэцIылъщ жыхуаIэ цIыхум нэхърэ укIытэ зиIэм фIы нэхъыбэ цIыхум къазэрыхуихьыр гъащIэм ди нэгу щIегъэкI. Адыгэм укIытэмрэ шынэмрэ зэхуегъадэ. УкIытэр цIыхум я пащхьэм пщIэншэ узэрыщыхъунум къыхэкI шынэу уеплъ хъуну? А псом теухуауэ сыт хуэдэ гупсысэ къыдитрэ «Мазизэ» повестым?

 

*Псэ гугъуехьыр цIыху дыдэ мыхъуфахэр цIыху нэс хъуахэм кIэлъыщIэзыгъэхьэж, цIыхум зызэригъэкъэбзэж хэкIыпIэу жызыIэ яхэтщ гупсысакIуэхэм. Ар ди фIэщ ящIрэ ШэджыхьэщIэм и лIыхъужьхэм?

 

Псалъэмакъ щхьэпэ щекIуэкIащ тхылъаджэ зэхэсым. Къэува упщIэхэм теухуауэ зэдэарэзыуэ къащта Iуэху еплъыкIи щIызэдэуаи къыхэкIащ.

 

Зэхэсыр езыгъэкIуэкIа ХьэцIыкIу Рае псалъэмакъыр иухащ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ тхылъым къыщихь гупсысэкIэ: «Псом япэ цӀыхур зыгъэцӀыхур адрейхэм яхуиӀэ щытыкӀэращ: зэрахуэпэжыр, зэригъэлъапӀэр, яхуиӀэ гущӀэгъур, адрейм и гуауи и гуапи къызэрыгурыӀуэр. Хамэм хуэгущӀыӀэр хэгъэрейми хуэгухуэбэнукъым. Дэтхэнэ зыри щысабийм ар хэмыпщамэ, и акъылыр щызэпцӀым хэмыпцӀыхьамэ, балигъ хъуа нэужь гурыгъэӀуэжыгъуейщ, зыхегъэлъхьэжыгъуейщ. Куэд къахэкӀкъым апхуэдэхэм зи гъащӀэ гъуэгур тэмэму зыгъэпсыф, а гъуэгум темылъэпэрапэ, нэхъ Ӏеижращи, телъэпэрэпамэ, езыр-езыру къэтэджыжыф. Е мылицэм «къагъэтэджыж», е игъащӀэкӀэ зыхэхуэну хуэмей гупым «къагъэтэджыжри», лӀэху къызыщымытэджыжыну гъуэгум тоувэ»

 

Ди щIэблэм гупсысэкIэ узыншэ яIэным, къызыщымытэджыжыну гъуэгу темыувэным ещIэкIын хуей лэжьыгъэхэм языхэзу, къызэхуэса егъэджакIуэхэр зэгурыIуащ тхылъаджэр егъэкIуэкIыныр еджапIэхэм хабзэ щащIыну, гущхьэгъэсэным нэхъ гулъытэ хуащIыну.

 

 

 

Share