BİRLİK ÇAĞRISI

Toplumumuzun genel bir birlikteliğe ihtiyacı olduğu birçok platformda dile getirilmektedir. Bu mesaj, şu anda uygulamakta olduğumuz 2020-2021 Stratejik Planımızın hazırlık sürecinde de delegelerimiz ve derneklerimizin yöneticileri tarafından yoğun şekilde gündeme getirilmiştir. Dilimizin, kültürümüzün, kimliğimizin ve haklarımızın korunması, sorunlarımızın çözümü ve taleplerimizin güçlü şekilde kamusal alanlara taşınarak etkili sonuçlar alınabilmesi için, ana ilkelerimiz çerçevesinde, Federasyonumuzun üye dernek sayısının artırılması ve üye derneklerimizin üye tabanlarının toplumun daha geniş kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekliliği üzerinde genel bir mutabakat oluşmuştur.

Federasyonumuz, üye derneklerimizin gücü oranında güçlü ve etkili bir sivil toplum kuruluşu olabilecektir. Yerelde güçlü olmadan merkezde yeterince güçlü olabilmemiz mümkün değildir. Bu gücü derneklerimize verebilecek olan da toplumumuzdur.

Federasyonumuzun ve Derneklerimizin geliştirilmesi gereken yönleri Genel Kurullarımız ve Yönetim Kurullarımız gibi demokratik mekanizmalarımız içerisinde katılımcı demokratik süreçler ile ele alınabilir. Sorunların varlığı, eksiklikler ve aksaklıklar birliğe engel oluşturmamalıdır. Tam tersine sorunların çözümü de karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü bir birliktelikten geçmektedir.

Türkiye’deki dağınık iskanımız göz önüne alındığında, toplumsal sorunlarımızın çözümü için merkezi birliğin bir ihtiyaç olduğu ilk derneklerimizin kuruluşundan itibaren görülmüş ve bu konuda önemli çalışmalar da yapılmıştır. Çeşitli aşamalardan geçen bu çalışmaların sonucunda 2003 yılında Federasyonumuz kurulmuştur. Halen Türkiye diasporasının en güçlü ve kapsayıcı çatı kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası ölçekte ana muhatap olarak öne çıkmaktadır. Üye Dernekleri ile yerelde yaptığı ortak çalışmalar ise alanda etkili olmaktadır.

Türkiye diasporamızın yaşadığı birçok yerde Federasyonumuza üye olmayan derneklerimiz özverili şekilde önemli çalışmalara imza atmaktadırlar. Bu derneklerimiz, Federasyonumuza üye olarak ulusal gündemi ele aldığımız Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu gibi platformlarımızda katkı verebilecekleri gibi anavatanla ilişkiler, diğer ülkelerdeki diasporalarımızla ilişkiler, anadili, hak savunuculuğu, kadın, gençlik, eğitim ve teşkilatlanma gibi pek çok başlıkta yürütülen çalışmalara da ilgili komisyonlar ve çalışma grupları üzerinden katılabileceklerdir.

Pandemi nedeni ile bir süredir ertelenmekte olan dernek kurullarının yapılmasına, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeniden izin verilmiştir. Bu çerçevede, Federasyonumuz üyesi olmayan derneklerimizin birlikte çalışma çağrımızı değerlendirmelerini, toplumumuzun geleceği açısından önemli gördüğümüzü belirtmek istiyoruz.

Kentleşme ve küreselleşme ile hızlanan asimilasyon süreçlerinden rahatsız olan insanlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle iletişim kanallarının, teknolojinin gelişmesi ile çeşitlenmesi sonucu kadını-erkeği, genci-yaşlısı ile pek çok insanımız gerek birbirleri ile gerek sivil toplum kuruluşlarımız ile daha fazla iletişim içerisine girmişlerdir. Kimlik bilincini güçlendiren bu yaklaşımın demokratik örgütlü mücadeleye yansıtılması geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir. Bireysel çalışmaların da topluma çeşitli katkıları olabilir. Ancak, yerel ve merkezi anlamda güçlü bir örgütlülüğe ihtiyacımız olduğu ve bunun için de derneklerimize üye olmamız gerektiği gerçeğini de kabul etmeliyiz. Bu noktadan hareketle “her aileden en az 1 üye” ile yaklaşık 5 milyon kişilik Türkiye diasporasını güçlü şekilde temsil edecek sivil toplum kuruluşlarını hep birlikte oluşturmalıyız.

53 üye derneğinin yarıya yakını yarım asrı geçen toplumsal hafızaya ve topluma hizmet geçmişine sahip Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), temel ilkelerinde de belirtildiği üzere, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir. Toplumsal sorunlarımızın çözümüne ortak olmak isteyen, anadili, anavatanı, kimliği ve kültürü konusunda duyarlı herkesi, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak gören bir demokratik çoğulculuk anlayışı içerisinde Federasyonumuz ve Üye Derneklerimiz içerisinde birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Birlikteysek güçlüyüz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu 

Detaylı bilgi için :

Samit Tokmak (Yönetim Kurulu Üyesi) : +90 505 452 97 84


nanKaffed

Share