Abhazyalı Esef Hapat’ı Kaybettik

Abhazya’ya geri dönenlerden, değerli arkadaşımız Esef Hapat’ı kaybettik.

Uzun süre önce yakalandığı amansız Covid 19 hastalığı nedeniyle, önce Abhazya hastanelerinde, sonra Türkiye’de aylardır tedavi gören Esef Hapat, 1989 yılında yerleşmek üzere Abhazya’ya gelmiş, 1992-93 bağımsızlık savaşına katılmış, cephede kahramanca mücadele etmiş, savaş sonrasında Apsha Leon madalyası ile zaferini taçlandırmıştı. Hastalıkla yaptığı mücedeleyi de aylardır kahramanca sürdürdü, direndi ama sonunda maalesef yenik düştü.

Abhazyamızın iyi yürekli, dürüst, yardımsever, dost canlısı ve her daim gülen yüzüyle çok sevilen evladı Esef arkadaşımızın yeri doldurulamaz, hiç unutmayacağız.

Ailesine, dostlarına, çok sayıdaki sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz.


Аԥснытәи ҳашьа Есеф ҲАПАҬ дҳаԥхеит...

p>

Аԥсны ихынҳәыз, ҳаҭыр зқәыз ҳҩыза бзиахә Есеф ҲАПАҬ ишәаџь даара ҳагәы кылнаблааит. Аҿкы чмазара амшала, раԥхьа Аԥсны ахәышәтәырҭаҟны, нас Ҭырқәтәыла ахәышәтәырҭақәа рыҟны, зхәышәтәра иаҿыз Есеф ҲАПАҬ, 1989 шықәсазы иԥсадгьыл ахь ихынҳәыз, 1992-93 тәи ашықәсқәа рзы Аԥсны Ахақәиҭраз аибашьра иалахәыз, аибашра ахаҟынтә аҵыхәанӡа агәымшәара аазрыԥшыз, аибашьра ашьҭахь Аԥсҳа Леон медал занаршьаз,уаҩын. Аҿкы чмазара алагьы кыр аамҭа деиқәԥеит, аха аҵыхәтәан ачымазара мыжьда аиааит. Дыздыруа зегьы игәы цқьара, иуаҩра рхашҭӡом. Aӡәы ицхыраара бзиа избоз, аҩыза изы зыԥсы ҭызхуаз, ессқьынаагьы зхаиҿы ччоз, зегьы бзиа иеицырбоз, ҳҵеи лаша Есеф иҭыԥ ахырҭәаара уадаҩуп, уаҳхашьҭраны ҳаҟаӡам Џьанаҭ гларҭас иуауааит. Иҭәаацәа, иуацәа,иҭынхацәа, иҩызцәа, нас ҳуаажәлар зегьы, ачҳара ҳаиҭааит.

p>
nanKaffed

Share