Abhazca Dil Kursumuz Başlıyor

Federasyonumuzun Abhazya Çalışma Grubu ve Anadili Komisyonunun birlikte düzenlediği giriş düzeyinde online Abhazca Dil Kursu 4 Aralık 2020’de başlıyor.

Değerli eğitmenlerimiz Ahocba İrfan Okuyucu ve Violetta Persheliya-Pha tarafından verilecek dersler cuma akşamları Zoom programı üzerinden yapılacaktır. Öğrenci sayısı, sınıf başına 15-20 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

Eğitmenlerimizi Tanıyalımem>

p>

İrfan OKUYUCU (AHOCBA)
25 Ocak 1955’te Sakarya ili Hendek ilçesi Kalayık köyünde doğdu. Abhazların Ahcıpsı boyundan, Ahocba sülalesindendir. İlk ve orta okul tahsilinden sonra 1974 Bolu Erkek Öğretmen okulu, 1980 İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü mezunudur. 2005 Yılında emekli olmuş, aynı yıl Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun Avrupa Birliği projesi olan, Anadil eğitici yetiştirme kursunu bitirmiştir. 2005 yılından itibaren Sakarya Kafkas Kültür Derneği adına Abhazca kurslar açmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının Seçmeli Abhazca ders kitapları modül 1, modül 2, modül 3, modül 4, ve Kafdav yayınevi tarafından basılan 30 bin kelimeli Türkçe-Abhazca, Abhazca- Türkçe sözlüğün yazarıdır. Aynı zamanda Android cihazlarla uyumlu Abazaca-Türkçe Sözlük mobil uygulamasının da hazırlayanı olan İrfan Ahocba evli ve iki çocuk babasıdır.

Ирфан АХӘАҶБА
25-01-1955 Сақариа ақалакь иаҵанакуа Калиак ақыҭаҟны дыит. Шьыҭрала Аҳҷыԥсы хылҵышьҭроуп́. Ахәаҷба ижәлоуп. Аиҵбратә шькол ашьҭахь 1974 шықәсазы Болу Арҵаҩратә Институт, 1980 шықәсазы Исҭанбул Мармара Ауниберситет Аспорт аҟәша далгеит. 2005 шықәсазы атәанцәарахь-апенсионер данаиасы́ ашьҭахь,уи ашықәс иалагӡаны Кафкас Култур Ахеидкыларҭақәа Рфедерациа Ахатәы бызшәақәа рырҵаҩцәа рахьыгӡара ҳәа иеиҿнакааз акурс далгеит. 2005 шыкәс раахыс Сакариа Ақалакь аҟны, Аԥсышәа арҵара акурсқәа мҩаԥигоит. Ҭырқәтәыла Аҵара-дырра Рминыстырра иҭнажьыз 5. 6. 7. 8. акласқәа рыҟны Аурок алхны иаурыԥхьар зылшо, Ԥсышәала ԥышь нбанкгьы Авторс дрымоуп.Кафдав иҭнажыз 30 низиқь ажәа згәылоу Аҭырқәшәа-Аԥсшәа Аԥсшәа-Аҭырқәшәа Ажәаргьы дажәторуп. Андроит Ателқәа рыҟны ахархәара зылшо мобил Аҭырқәшәа-Аԥсшәа, Аԥсшәа-Аҭырқәшәа Ажәаргьы еиқәзыршәаз Ирфан Ахәаҷба дыҩнроуп , ҩ-хәыҷык драбуп.

Violetta PERSHELİYA-PHA
Ben, Guli kızı Violetta Pershelya-pha 25.10.1968 yılında Abhazya Cumhuriyeti Oçamçıra rayonuna bağlı Baslah köyünde doğdum. Aynı köyde ilk ve orta okul tahsilimi 1985 yılında bitirip, Abhaz Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Abhaz Dili ve Edebiyatı bölümüne girdim, 1990 yılında da bu bölümü bitirdim. Aynı yıl Baslah da Anaokul Öğretmeni olarak göreve başladım. Aynı zamanda küçük çocuklara da Abhazca öğretiyordum. 1992’de savaş başladığında 13 Aralık günü Moskova’ya gelmek zorunda kaldık. 1994 yılından bugüne kadar Moskova’da Abhazca öğrenmek isteyenlere öğretmenlik yapıyorum. İlk zamanlar pazar günü açık olan bir okulda çalışıyordum. Şimdi Moskova’daki Abhaz Elçiliği bünyesinde Abhazca öğretiyorum.

Виолетта ԤЕРЦХЬЕЛИА
Сара, Виолетта  Гәыли иҧҳа Ҧерцхьелиа сиит  25.10.1968ш. Ареспублика Аҧсны,  Очамчира р/н  ақыҭа Баслахә. 1985ш  Баслахәтәи  абжьаратә школ салгоит. Убри ашықәсан сҭалоит  Аҧснытәи  Аҳәынҭқарратә унивеситет АГУ, Афилологиатә Факультет Аҧсуа бызшәеи алитературеи латәаралатәи аҟәша,салгоит 1990ш. Аусура салагоит  1990ш Баслахәтәи ашкол аҿы ааӡаҩыс, иара убас  Аҧсуа бызшәа дсырҵон. 1992ш. аибашьра алагеит. Ҧхынҷкәын 13-1992ш. ақ. Москваҟа ҳмаар ада ҧсыхәа ҟамлеит аҭаацәартә ҭагылазаашьа иахҟьаны. 1994ш.инаркны иахьа уажәраанӡа  Аҧсуа бызшәа дсырҵоит  Москва аҧсуааи егьырҭ амилаҭқәа Аҧуса бызшәа зҵарц зҭаху. Амҽышатәи Аҧсуа школ аҿы аус зуан. Уажәы Аҧсуа бызшәа дсырҵоит  Аҧснытәи ацҳаражәҳарҭаҿы Москва.

p>

Abhazca dil kursumuza katılmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki kısa formu doldurun.

https://forms.gle/xXUybFCW5AgeoFwr8strong>

p>
nanKaffed

Share