Abhazya Büyük Bir Değerini Kaybetti

Değerli devlet adamı, Dünya Abhaz-Abazin Kongresi'nin ilk ve Abhazya halkının onursal başkanı, Abhazya Bağımsızlık Savaşı kahramanı ve 1. derece Akhdz-Apsha nişanı sahibi, Moskova Abhaz diasporasının öncü isimlerinden, Abhazya’mızın yeri doldurulamayacak değerli evladı, hukuk doktoru Taras Miron-ipa Şamba’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Dünyadaki Abhaz diasporalarını birleştirme çabaları ve Abhazya’ya verdiği üstün hizmetler asla unutulmayacaktır.

Ailesine, yakınlarına ve tüm Abhazya halkına sabırlar diliyoruz.


Акыр иаԥсаз аҳәынҭқаруааҩ, Адунеи Абҳаз-Абазин Конгрес раԥхьатәи ахада, Аԥсныжәлар ргәаҵа иҭоу рыԥрезидент. Аԥсны ахақәитрат еибашьра афырхаҵа, 1.тәи Ахьӡ-Аԥша аиордан занашоу. Москва Аԥсны адиацпора раԥхьагыла, Аԥсны зҭыԥ узхамырҭаауа Тарас Мирон-иԥа Шамба, иԥсҭазаара иалҵра! Даара гәахь дуӡӡас иаҳзыҟалеит. Адунеи аҟны Абҳаз диацпорақәа реидҵаразы иџьабааи Аԥсназы икаиҭаз аԥхӡи хашҭра рықәӡам.

Иҭаацәа, иҭынхацәа нас Аԥсуажәлар зегьы ачҳара-ду риҭааит.


nanKaffed

Share