Abhazya Bayrak Günü Kutlu Olsun

Bayrakları değerli kılanın onun için verilen onurlu mücadele olduğunu çok iyi bilen halklardan biridir Abhazya halkı ve bayrağı nice onurlu evladının ruhu ile dalgalanır gökyüzünde, kalplerimizde... Gencecik hayatların canını adadığı, uğruna büyük bedeller ödenen 23 Temmuz Abhazya Bayrak Günü değerlidir Abhazlar için, Kafkasyalılar için, ruhunda Kafkas kardeşliğini barındıran her Can için... Direnişin, umudun, vazgeçmemenin, omuz omuza verilen mücadelenin sembolüdür bizce bugün ve biz hiç vazgeçmeyeceğiz Kafkas Halklarının Kardeşliğine inanan yanımız ile bu günlerin değerini bilmekten, bu günleri kutlamaktan...

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak Anavatan Abhazya'mızın bayrağının göklerde dalgalanmasından her zaman gurur duyduk ve kuşaktan kuşağa, nesilden nesile bunun devam etmesi için toplumumuz ile her zaman mücadeleye etmeye hazırız. Bu özel günde her zaman özgür ve mutlu bir ülkenin sınırlarında kardeşçe, geçmişte verilen mücadelenin önemini bir an dahi unutmadan, kalplerimiz vatana dönük olarak yaşadığımız nice yıllarımız olsun.

Abhazya Bayrak Günümüz kutlu olsun...

-------------------------------------------------------------

Абираҟқәа зыҧсоу, уи азы иқәҧаз, зха ақәызҵаз шраку даара ибзианы издыруа жәларуп Аҧсуаа жәлар. Насгьы ахьӡ зырҳаз ҳҵеи гәымшәацәа рдоуҳа рышьа ацуп, Иахьа ҳагәқәаи ҳажәҩани ирхашәыршәыруа Ҳбираҟ...

Ишҟәыҧшӡаз зыҧсы згәагьыз, зшьа казҭаз аҧхьа инаргыланы

23 ҧхынгәымза Аҧсны Абираҟ Амш, Аҧсуаа ҳзы, Кафкасаа ҳзы, аешьараи аидгылареи амч хазҵо зегьы ҳзы, уи зыҧсо адырра даара краҵанакуеит... Ақәҧара,агәыӷра, ахьымхәра нас ҳажәҩахырқәа еибыҭаны аидгылара иасымволуп ари амш.. Ҳара ҳаҧсы ахьынӡаҭоу арҭ амшқәа зыҧсо дырны, ҳиашьара ҳаидгылара арыӷәӷәаразы ҳақәҧоит.. Кафкас Ахеидкылақәа Рфедарациа иалахәу зегьы,ҳаҧсадгьыл Аҧсны Абираҟ ахашәыршәырра еснагь агәадура ҳнаҭеит. Иеиҵагыло ҳбиҧарагьы ари агәадура рҭаразы ҳақәҧоит. Ари иҷыдоу амш азы, есқьинаагьы Ахақәиҭра змоу,насыҧ змоу тәылак шҳамоу дырны,ҳаиашьара зыҧсо дырны, иақәаҳрыӡыз дырны, иаҳхамрышьҭӡакәа ҳагәқәа ҳаҧсадгьыл ахь иҧшуа, азқьишықәсқәа ҳарҭысааит.

Аҧсны Абираҟ Амш ныҳәазааит.

-----------------------------------------------------------

{youtube}ACi2q2uOMmw{/youtube}

Federasyonumuz adına Abhaz Bayrak günü için Abhazya’ya davet edilen gençlerin okuması için Abhazya Çalışma Grubu Üyemiz Ahocba İrfan Okuyucu’nun yazdığı "Bayrak" şiiri:

{youtube}R91pez8XlwM{/youtube}


nanKaffed

Share