Rusya Federasyonu’nda Anayasa Değişikliğine Hayır

Rusya Federasyonu’nda 1 Temmuz Çarşamba günü yapılacak anayasa referandumu, insan haklarına, hukuka ve eşitliğe dayalı demokratik federatif yapıyı bozma riski taşımaktadır. Söz konusu Anayasa değişiklikleri Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelere açık aykırılıklar içermektedir.
 
Bu Anayasa değişiklikleri Rusya Federasyonu'nda yaşayan halkları diasporalarını çok yakından ilgilendirmektedir.
 
Biz diasporada yaşayan Çerkesler, anavatanımızdaki soydaşlarımızın ve bütün Rusya Federasyonu Halklarının, uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış olan demokratik bir toplum düzeninde barış ve huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bu Anayasa değişikliğine karşı olma gerekçemiz de demokratik ilkelerle çelişmesinden dolayıdır.
 
Bu Anayasa değişikliği ile Federasyonu bağlı Cumhuriyetlerin halkları Rus etnisitesi karşısında anayasal olarak ikincil konuma düşürülerek sonrasında sistemli bir şekilde asimile edilmelerinin yolu açılmış olacaktır. 
 
İnsan hakları evrenseldir.
 
Asimilasyon bir insanlık suçudur.
 
21 Mart 2020 tarihinde yayınlayarak uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara ve Dünya Çerkes Birliği’ne de gönderdiğimiz “ Rusya Federasyonu Anayasası Değişikiği ile ilgili Açık İtiraz ve Çağrı” metninin arkasındayız.
 
Diasporadaki Çerkes örgütleri olarak, Rusya Federasyonu halklarının Diasporadaki kişi ve kurumlarını, federatif devletin ilkeleriyle bağdaşmayan tekçi uygulamalara ve kazanılmış hakların geri alınmasına yol açabilecek antidemokratik anayasa değişikliğine karşı açıkça HAYIR demeye çağırıyoruz.
 
 
Genel Başkan Yıldız Şekerci'nin konuyla ilgili açıklamasının linki:
 
div>
Konuyla ilgili daha önce yayınladığımız yazının linki :
 
div>
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации, которое состоится в среду 1 июля, несет в себе риск нарушения демократической федеративной формы государственного устройства, основанной на соблюдении прав человека, законеи равенстве. Данные конституционные поправки содержат в себе существенные противоречия, которые несовместимыс международными соглашениями, участником которых является Российская Федерация.

Эти конституционные поправкиочень тесно связаны сдиаспораминародов, проживающих на территории Российской Федерации.

Мы, черкесы, представители черкесской диаспоры, хотим, чтобы проживающие на территории нашей родины все наши соотечественники и все народы Российской Федерации жили в мире и согласии в условиях демократическогообщества, гарантированногомеждународными конвенциями. Причина нашего выступления против конституционныхпоправок заключаетсяв том, что они противоречат демократическим принципам.

С введением этих поправоквКонституциюнародамреспублик, входящихв состав Российской Федерации, по отношению к русской этнической принадлежности в конституционном порядкебудет присвоен статус второстепенных сторон, что впоследствии будет способствовать формированию их систематической ассимиляции.

Права человека имеют универсальный характер.

Вместе с этим, ассимиляция является преступлением против человечества.

Мы выступаем в поддержку своего обращения«Открытогопризыва и протеста в отношении внесенияизменений в Конституцию Российской Федерации», котороемы опубликовали 21 марта 2020 года и направили всеммеждународнымучреждениям и организациями, а также во  Всемирную ЧеркесскуюАссоциацию.

От лица черкесских объединений диаспоры, мы призываем представителей народов диаспоры и их организации на территории Российской Федерации открытосказатьНЕТ, выступая противантидемократическихконституционныхпоправок, которые могут привести к монопольнойпрактике, несовместимойс принципами федеративного государства, и к лишению законных прав.

 

Genel Başkan Yıldız Şekerci'nin konuyla ilgili Rusca alt yazılı açıklamasının linki:

https://youtu.be/pvsYh81Arlk

p>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Constitution referendum to be held on Wednesday, July 1st, in the Russian Federation have risk of disrupting the democratic federal structure basing on human rights, law, and equality. The constitutional changes in question include items clearly contrary to international conventions to which the Russian Federation is a party.

p>

These Constitutional changes are of particular concern to diasporas of the people living in the Russian Federation.

We, the Circassians living in the diaspora, want our kin in our homeland and all the peoples of the Russian Federation to live in peace and tranquility in a democratic social order, which is guaranteed by international conventions. Our reason for being against the Constitutional changes is that these changes are contrary to democratic principles.

By these Constitutional changes, the peoples of the Federated Republics are considered constitutionally secondary in comparison with the Russian ethnicity. Accordingly, these changes will lay the way open for systematic assimilation.

Human rights are universal.

Assimilation is a crime against humanity.

We defend the text of the “Open Opposition and Appeal on the Constitutional Change of the Russian Federation Constitution” that we send to all international institutions and organizations and the World Circassian Union, on March 21, 2020.

As the Circassian organizations in the diaspora, we urge the persons and institutions of the peoples of the Russian Federation to say NO to the anti-democratic constitutional changes that may lead to monist practices incompatible with the principles of the federative state and the cancellation of the acquired rights.

 

Genel Başkan Yıldız Şekerci'nin konuyla ilgili İngilizce alt yazılı açıklamasının linki :

https://youtu.be/h75AFQKrxzE

p>

 

div>
 

nanKaffed

Share