KAFFED 9. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Dernek Başkanlarımız,

Değerli Delegelerimiz,

Derneklerimizin Kıymetli Üyeleri,

Diasporamızın Değerli Mensupları

 

Kuruluşundan itibaren gücünü aldığı halkımızın haklı taleplerini, ilke ve amaçları çerçevesinde her platformda savunan diasporamızın güçlü örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 9. Olağan Genel Kurulu toplantısı, 17 Kasım 2019 tarihinde saat: 11.00'de Ankara'da, Tes-İş Sendikası toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

p>

 

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 24 Kasım 2019 Pazar günü saat: 11.00u>'de aynı yerde yapılacaktır.

p>

 

Genel Kurul tarihinden bir gün önce 23 Kasım 2019  Cumartesi günü Saat 13.00'te aynı salonda yöneticilerimizin, delegelerimizin, üyelerimizin ve halkımızın sorunlarına duyarlı tüm kesimlerin katılacağı İstişare Toplantısı yapılacaktır.

 

Genel Kurulumuzun toplumumuzun ve kurumlarımızın geleceğine ışık olacağı inancımızla ilanen duyururuz.

Saygılarımızla,

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

 

 

KAFFED 9. Olağan Genel Kurul Gündemi

p>

 

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Divan heyetinin teşekkülü

3- Genel Başkanın Konuşması

4- Protokol konuşmaları

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporun, Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6- Raporlar üzerinde görüşmeler

7- Faaliyet, Denetim ve Mali Raporun ibrası

8- 2019-2021 dönemi Tahmini Bütçenin sunulması

9- Tahmini Bütçenin oylanması  

10- Adayların programlarını anlatması/listelerini tanıtması

11- Adayların programları hakkında delegelerin konuşmaları

12- Sandık Kurulu oluşturulması

13- Seçimin yapılması

14- Seçilen Yönetim Kurulunun teşekkür konuşması

15- Dilek ve Temenniler

16- Kapanış

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

КАФФЕД-м и 9-нэ чэзу зэхуэсым и пэIу тхыгъэ

p>

 

Зиусхьэн Хасэ тхьэмадэхэ!

ПщIэ зыхуэтщI делегатхэ!

Хасэхэм хэт ди цIыху лъапIэхэ!

Диаспорам пщIэ зыхуэтщI ди цIыхухэ!

 

Ди цIыхубэм я къарукIэ зэхэту, къыщхьэщыжакIуэу, зэраухуэ лъандэрэ  гупсысэ пэжхэм ирилажьэу диаспорэм и зэгухьэныгъэ лъэщ Кафкас Хасэхэм я Федерацэм (КАФФЕД) и 9-нэ чэзу Зэхуэсым фыкъыдогъэблагъэ. Ар щекIуэкIынущ  Анкара дэт Тес-Iиш Сендикасы (ЦIыхубэ Организацэ, Зэгухьэныгъэ) салоным щэкIуэгъуэм и 17. Сыхьэтыр 11-м лэжьыгъэр дублэнущ.

Япэ зэхуэсым хабзэкIэ ирыкъун хуей цIыху бжыгъэр къемыкIуалIэм, етIуанэ зэхуэсыр цIыху бжыгъэми емылъытауэ, щэкIуэгъуэм и 24-м сыхьэтыр 11-м а щIыпIэ дыдэм щызэхуэсынущ.

Чэзу зэхуэсым зы махуэ ипэ къиту, щэкIуэгъуэм и 23-мсыхьэтыр 13-м,зицIэ къитIуа салондыдэм Хасащхьэхэм хэтхэр, делегацэхэр, ди цIыхубэм и Iуэхухэм игъэпIейтейдэтхэнэ зыри зыхэтыну чэнджэщ зэхуэс щыIэнущ.

Чэзу зэхуэсыр ди цIыхубэм, ди зэгухьэныгъэхэм я къэкIуэныр махуэ ищIынкIэрэ дыгугъэу зэхывыдогъэх.

 

ЩIыхь ныфхуэтщIкIэрэ,

Кафкас Хасэхэм я Федерацэ (КАФФЕД) Хасащхьэ гупыр

 

КАФФЕД-м  и 9-нэ чэзу зэхуэсым и екIуэкIыкIэнур:

p>

1. Зэхуэсыр къызэIухын.

2. Зэхуэсыр езыгъэкIуэкIыну гупыр къызэгъэпэщын.

3. Тхьэмадэ нэхъыщхьэм и къэпсэлъэныгъэ.

4. Протокол къэпсэлъэныгъэхэр.

5. Хасащхьэм и лэжьыгъэ репорт, финанс репорт,  КъэпщытакIуэ гупым и репортхэм къеджэн.

6. Репортхэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэр.

7. Лэжьыгъэ, финанс, КъэпщытакIуэ гуп репортхэр гъэтэрэзын.

8. 2019-2021 гъэхэм текIуэдэну зэрыхуагъэфащэ бютчетыр наIуэ къэщIын.

9. Зэрыхуагъэфащэ бютчетымкIэ я арэзыныгъэр IэIэткIэ къагъэлъэгъуэн.

10. Кандидатхэм я лэжьыгъэ программэр къыжаIэн, я гупхэр кърагъэцIыхун.

11. Кандидатхэм я программэхэм теухуауэ делегацэхэм я къэпсэлъэныгъэ.

12. IэIэт тхылъ идзэнымкIэ гупжьей хэхын.

13. Хэхыныгъэр егъэкIуэкIын.

14. Къыхаха Хасащхьэм и псалъэ.

15. Чэнджэщ къэпсэлъэныгъэхэр.

16. Зэхуэсыр зэхуэщIыжын.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ҳаҭыр зқәу Ахеидкылақәа Рхада,
Ҳ делегатцәа,
Ҳахеидкылақәа алахәылацәа,
Пату зқәу ҳдиаспора!

Ианеиҿкаахоз инаркны, иадгылаз, амч азҭаз ҳуаажәлар, рҭахрақәа, рпринципқәа, рхықәқәа, аплатформақәа зегьырҿы иқәзыргыло, ҳдиаспора рхеидкыла хада - Кавказтәи Ахеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД) IX-тәи аизараду, абҵара 17, асааҭ 11:00  азы, аҳҭнықалақь Анкара, «Ҭес-Иш Сендиқасы» аизаратә зал аҟны имҩаԥгахоит. Аизараҟны иалацәажәахоит ҵаҟа иазгәаҭоу азҵаарақәа.

Раԥхьатәи аизараҟны алахәылацәа реиҳараҩык зымеизар, аҩбатәи аизара, абҵара 24, 2019 ш. амчышаҿны, актәи аизара ахьымҩаԥысыз азал аҟны, алахәылацәа рхыԥхьара азгәамҭаӡақәа имҩапгахоит.

Абҵара 23, 2019 ш. асабшаҿны, асааҭ 13:00 рзы, аизараду мышкы ишагәу , аизара ахьымҩаԥгахо азал аҿы, анаԥхгаҩцәа, аделегатцәа, алахәылацәа, ҳауаажәлар рпроблемақәа рахь агәҵара змоу зегьы рҿалархәрала, имҩаԥгахоит аилацәажәара.

Ҳаизараду, ҳауаажәлари ҳуысбарҭақәеи рзы ишылашарбагахоу агәраганы ишәылаҳәҳәоит зегьы ари аиҿкаара.

Ҳаҭырла,

Кавказтәи Ахьеидкылақәа Рфедерациа Ахадара


КАФФЕД IX-тәи Аизараду Апрограмма

  1. Аартра, агимн.
  2. Ахеилак аделегациа апҵара.
  3. Ахеидкыла еиҳабы иқәгылара.
  4. Апротокол иалахәу рықәгылара.
  5. Ахеидкыла аиҳабыра русура иазкәу ажәахә.
  6. Ажәахәқәа рылацәажәара.
  7. Аусуратә, агәаҭаратә, афинанстә азԥхьагәаҭақәа.
  8. 2019-2021 шш. рзы иазыԥхьагәаҭо абиуџьет.
  9. Иазыԥхьагәаҭо абиуџьет ашьақәырӷәӷәара.
  10. Акандидатцәа рпрограмма\ахьӡынҵа ардырра.
  11. Аделегатцәа, акандидатцәа рпрограмма иазкны рықәгылара.
  12. Аурнақәа рзы акомиссиа апҵара.
  13. Алхрақәа рымҩаԥгара.
  14. Иалхәу Ахеидкыла Еиҳабыра рықәгылара.
  15. Азеиӷьашьарақәа.
  16. Аизара аркра.
 

p>

 


nanKaffed

Share