Kazbek Kokov Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı Oldu

Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı Kazbek Kokov yemin ederek görevine başladı.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu'nda 3 Ekim günü tek gündem maddesi ile yapılan oturumu Meclis başkanı T.B. Egorova açtı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in gösterdiği üç aday, PJSC RusHydro Kabardey Balkar Direktörü Igor Kladko, Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı Vekili Kazbek Kokov ve Kabardey Balkar Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanı İlyas Şavaeve, cumhuriyetin sosyo-ekonomik gelişimi konusundaki vizyonlarını anlattılar. Birleşik Rusya Partisi, Komünist Parti, Adil Rusya Partisi, Liberal Demokratik Parti ve Yeşil Parti temsilcilerinin konuşmalarından sonra yapılan oylamada Kazbek Kokov oybirliği ile Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı seçildi.

Kazbek Kokov aynı gün yapılan törende yemin ederek göreve başladı. Sayın Kokov'un okuduğu yemin metni şöyle:

“Kabardey Balkar Cumhuriyeti başkanı yetkilerini kullanarak, insan haklarını ve vatandaşların özgürlüklerini koruyacağıma ve saygı göstereceğime, Rusya Federasyonu Anayasası ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti Anayasası'nı koruyacağıma va uyacağıma, cumhuriyetin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, güvenliğini sağlayacağıma, Kabardey Balkar halkına içtenlikle hizmet edeceğime yemin ederim."

Yemin törenine Abhazya, Adıgey ve Güney Osetya'dan da temsilciler katıldı.

Kabardey Balkar Cumhurbaşkanı seçilen Kazbek Kokov'u kutluyor, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin kalkınması ve Anavatan-Diaspora ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda başarılar diliyoruz.


Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек тхьэлъанэ къихьри и къалэным пэрыуващ.

p>

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ Парламентым и жэпуэгъуэм и 3-м иригъэкlуэкlа тlысыгъуэр къызэlуихащ Парламентым и унафэщl Егоровэ Т.В. Зэlущlэр ехьэлlат республикэм и lэтащхьэр хэхыным.

А lэнатlэм папщlэ Урысей президентым къигъэлъэгъуащ кандидатищ: Къэбэрдей-Балъкъэрым и lэтащхьэ lэнатlэр пlалъэкlэ зыгъэзащlэ Кlуэкlуэ Казбек, "Русгидро" lуэхущlапэм и пашэ Кладько Игорь, куей экологием епха министерствэм и унафэщl Шаваев Ильяс сымэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Конституцэмкlэ, къэрал президентым къигъэлъэгъуахэм щыщыу республикэм и lэтащхьэр къыхихын хуейщ Парламентым. Икlи лlыкlуэхэм арэзыуэ хахащ  Кlуэкlуэ Казбек.

И lэнатlэм щыпэрыувэм Кlуэкlуэм мыхэр жиlащ: "Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и lэтащхьэ къалэнхэр згъэзащlэкlэрэ цlыхухэм я хьэкъхэр, я хуитыныгъэхэр схъумэну,  цlыхухэм щlыхь хуэсщlкlэрэ Урысейми ди республикэми я Конституцэхэм сытетыну, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щхьэхуитыныгъэри и щlыналъэри шынагъэншагъэу схъумэну, републикэм гурэ псэкlэ сыхуэлажьэну тхьэлъанэ къызохь" - жиlэу.
Тхьэлъанэ зэхуэсым кърихьэлIат Абхъазия, Адыгей, Ипщэ Осетиям я лIыкIуэхэри.

Урысей президентым и унафэкlэ, нэгъабэ лъандэрэ Кlэкlуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и lэтащхьэ къалэныр  пlалъэкlэ егъэзащlэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и lэтащхьэу теува Кlуэкlуэ Казбек дохъуэхъу, щlыналъэр ефlакlуэным, Хэкумрэ хэхэсхэмрэ я зэпыщlэныгъэхэм зиужьынымкlэ ехъулlэныгъэхэр иlэну!


Adıgece haberi dinlemek için tıklayınız.

p>
nanKaffed

Share