Seçimler ve Siyaset Konusundaki Kurumsal Tutumumuza Dair Açıklama

Ülkemizde siyasi atmosferin yoğunlaşması ve seçim sath-ı mailine girilmesi ile birlikte toplumumuzu ve kurumlarımızı ilgilendiren çeşitli hususlar daha sık gündeme gelmeye başlamıştır.

Tüzüğünde “çoğulcu ve katılımcı demokrat bir sivil toplum örgütü” olarak tanımlanan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), ilkelerinin ilk sırasına da Kaffed, hükümet dışı, gönüllü üyelik temelinde etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Herhangi bir parti veya siyasal gruba bağlı değildir.”em> ilkesini koymuştur. Yine ilkelerimizin arasında, Kaffed, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, ulusal köken, sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayırım gözetmeksizin her insanın eşit haklara sahip olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa; toplumlar arasında düşmanlığı körükleyen her türlü ırkçılığa ve şovenizme karşıdır.” em>ve Kaffed’i oluşturan derneklere üyelik tüm topluma açıktır. Kaffed ve üye derneklerin faaliyetlerinde demokratik işleyiş esastır. Bu nedenle Kaffed’in tüm Çerkes toplumunu temsil etme yükümlülüğü vardır.” em>hususlarına yer verilmiştir.

p>

Bu ilkelerimiz ışığında Federasyonumuz ve üye derneklerimizin önümüzdeki dönemde en büyük önceliği, ülkemizde ve dünyada yükselmekte olan kutuplaşmanın kendi toplumsal tabanımıza bulaşıp toplumumuzu bölmesini önlemektir. Siyasal atmosfer zaman içerisinde değişir ve dönüşür ama bizler birbirimizin akrabalarıyız ve insani ve toplumsal ilişkilerimizi kendi dışımızdaki faktörlerin zehirlemesine izin vermemeliyiz. Dağınık halde yaşayan diasporik bir toplum olmamız, soykırım, sürgün, inkâr ve politik faktörlerin yanına son yıllarda eklenen kentleşme ve küreselleşme olguları ile daha da hızlanan asimilasyon gibi devasa sorunlarla boğuşuyor oluşumuz nedeniyle siyasi akımlar etrafında bölünerek daha fazla güç kaybetmememiz gerekmektedir.

Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin sosyolojik tabanı, Türkiye’deki diğer benzer toplumsal gruplardan farklı olarak, hemen hemen her siyasi akıma mensup insanlardan oluşmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kurumlarımız herhangi bir partinin ne arka bahçesine dönüşmeli ne de karşıtı olmalıdır. Seçim dönemlerinde bu ilkemize özellikle hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Siyasi partiler ile ilişkiler karşılıklı saygıya dayalı olarak geliştirilmeli, kimliğimizin ve kültürümüzün korunmasına ilişkin taleplerimiz konusunda tüm partilerin hassasiyet göstermesi ve sorunlarımızın çözümü konusunda çalışmaları hususunda diyaloglar geliştirilmelidir.

Son yıllarda çeşitli çalıştaylar ve arama konferansları ile de ortaya konulduğu üzere, kurumlarımızın ve toplumumuzun siyaset ile ilişkilerini doğru zeminlerde ve ilkelerimiz çerçevesinde geliştirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Sorunlarımızın çözümü sivil toplum kuruluşlarının imkânlarının ötesinde kamusal nitelik taşımaktadır. Kamusal alana kendi kimliğimiz, kültürümüz ve taleplerimiz ile çıkışımız da kamu kurumları ve siyasi partiler ile karşılıklı etkileşimi beraberinde getirmektedir. Bu etkileşim tek taraflı olmayıp siyasi partilerin kurumlarımızı ve taleplerimizi öğrenmek amacı ile bizimle ilişkilenme taleplerinde de önemli ölçüde artış gözlenmektedir.

Seçim süreçlerinde gerek partilerin gerek adayların kurumlarımıza ziyaretleri bu seçim döneminde de yoğun şekilde yaşanacaktır. Bu ziyaretlerde ve kurumsal olarak davet edileceğimiz ortamlarda, yerel toplantılar ile belirlediğimiz toplumsal demokratik taleplerimizin yanı sıra partilerin gerek aday listelerinde gerek yerel ve genel merkez dahil tüm kademelerinde toplumumuzun layık olduğu düzeyde temsil edilmesi talebimiz dile getirilmelidir.

Kurumlarımızın üye ve gönüllüleri ile sosyal çevrelerinden adayların çıkması teşvik edilmelidir. Bu adayların mümkün mertebe karşı karşıya gelmemesi yönünde telkin ve çalışmalar yapılmalı; buna rağmen aynı seçim bölgesinde farklı partilerde veya aynı parti içerisinde rekabet söz konusu olduğunda Xabze ve medeni sınırlara riayet edilmesi hususunda gerekli uyarılar ve girişimler yapılmalıdır. Kendi toplumumuzdan adayların olmadığı durumlarda toplumumuzun sorunları konusunda en duyarlı adaylar parti farkı gözetilmeksizin desteklenebilir. Bu hususlardaki çalışmalarda bireylerin siyasal tercihlerine de saygı duyulmalı ve aşırı bir zorlama yoluna gidilmemelidir.

Derneklerimizin üye, gönüllü ve sosyal çevrelerinde yer alan toplumsal sorunlarımıza duyarlı ve kurumlarımız ile ilişkili soydaş adaylarımız ile Çerkes dostu adayların isimleri ile özgeçmiş bilgilerinin ve derneklerimizin adaya dair kanaatlerinin info@kaffed.org mail adresimize gönderilmesi halinde Federasyonumuz adaylık süreçlerine destek verecektir.

p>

Seçim sürecinin ve sonuçlarının toplumumuz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU (KAFFED)

 

EK:Türkiye Çerkesleri’nin Demokratik Taleplera>

p>

 


nanKaffed

Share