Адыгэ ныпым и махуэмкlэ дынывохъуэхъу!

Тхьэм Адыгэ лъэпкъым и махуэр кlыхь ищl. 
Ди бзэм,ди хабзэм,ди лlыгъэм Тхьэм зыригъэузэщl. 
Тхьэм ди Ныпым хуэфэщэн лъэпкъ дищlыж.

nanKaffed
Share