Guaşo Ruslan’ın Yargılanması Hakkında

Çerkes toplumunun saygın kanaat önderleri arasında yer alan ve toplumumuza önemli hizmetleri olan Guaşo Ruslan (Gvaşev)  21 Mayıs anma etkinlikleri çerçevesinde Rusya Federasyonu içerisindeki Kıyı Boyu Şapsığ Bölgesinde sembolik öneme sahip bir ağaç olan Çığ Daxe’nin altında savaş ve sürgünde hayatını kaybeden atalarımızın ruhu için dua etmesi ve konuşma yapması nedeni ile 2 Haziran tarihinde mahkeme tarafından 7 gün hapis cezasına çarptırılmış, ceza paraya çevrilmiştir.

Ulusal azınlıkların kendi kimliklerini ve kültürel değerlerini yaşatma hakları ile ifade özgürlüğü ve din ve vicdan özgürlüğü açılarından evrensel insan hakları standartlarına, Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Rusya Federasyonu Anayasası’na aykırı olan bu cezalandırma tüm dünyadaki Çerkesleri ve Çerkes dostlarını rahatsız etmiştir. Etnik farklılıkları bir güvenlik riski olarak gören yaklaşımın halkların çıkarına olmadığını, demokratik çoğulculuğun barış ve huzur içerisinde bir toplumsal yaşamın temeli olduğunu bu vesile ile tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Bu yanlış ve haksız uygulamayı kınıyor, Sayın Guaşo Ruslan’ın uğradığı haksızlık karşısında yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Rusya Federasyonu’ndan bu cezayı iptal etmesini ve benzer hak ihlallerinin tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

ГЪУAФЭ РУСЛАН СУД ЗЭРЫТЫРАЩ1ЫХЬАМ  ЕХЬЫЛ1АУЭ
 
Адыгэ Лъэпкъым  щ1ыхь зи1э и нэхъыжыьф1хэм ящыщ , лъэпкъым и ф1агъ куэд зэк1а  Гъуафэ Руслан , Накъыгъэм и 21 -м  Урысей Федерацэм  хиубыдэ Хы ф1уфэ Шапсыгъым Тхьэщ1агъ ф1эпелъ жигым  и лъабжьэм щек1уэк1а щыгъуэ - щ1эж дауэдапщэм къызэрыщыпсэлъамрэ дыуэ зэрищ1амрэ щхьэк1э  мэкъуэуэгъуэм и 1- м суд тращ1ыхьри махуиблк1э лъэхъэщым щ1агъэсыну тазыр тыралъхьащ
 
Бжыгъэк1э  мащ1э лъэпкъхэм езбы я културэмрэ я лъэпкъыщхьэмрэ ягъумэнымк1э хуиту зэрыщытымк1э  Урысей Федерацэми 1э щ1идзауэ щыт дунейпсо зэгур1эныгъэм ипкъ итк1э , мы  зэгур1эныгъэхэм къемызагъыуэ  Гъуафэ Руслан зэрыхущыта щ1ык1эм  ди Федерацэри , дунейм дэнэк1э щыпсэу адыгэхэмрэ адыгэхэр зи щ1асэ ц1ыху псори  икъук1э игъэп1ейтеящ
 
Лъэпкъхэм езбы я лъэпкъыщхьэр яхъумэуэ , я тхыдэр ялъытэуэ зэрыщытыр игъуэджэу плъытэуэ абы упыщ1эувэныр къуаншэгъэшхуэщ ик1и  мы к1элъызехьэк1эм мамыру зэдэщ1ыгъуу псоун зы мурад лъэпкъхэм зымик1   я ф1агъ хэлъкъым 
 
Гъуафэ Руслан къыраха леймрэ  къыращ1ыл1а  мыхъумыщ1агъэмрэ  икъук1э догъэемык1ури абы быдэуэ дызрыкъуэтыр дсоми я пащхьэм ину къыщыжыдо1э
 
Руслан тыралъхьа тазырыр я1этыжу абы зэрекъуаншэк1ар ягъэзэхуэжынымк1э Урысей  Федерацэм дыкъыходжэ
 
Дияпэк1э мыбы ещхь мыхъумыщ1агъэхэр  къамыхъун папщ1э щ1апхъэ  сыт щы1эуэ щытми  ахэри къэралым зэригъэзэщ1эным  дыпоплэ
 
Кавказ Хасэхэм я Федерацэ ( Къаф - Фед )

nanKaffed

Share