‘Jame Ğavun’ Geleneğimizi Yaşatalım!

21 Mayıs’ta Şelame Kızartıp Komşularımıza Dağıtalım, ‘Jame Ğavun’ Geleneğimizi Yaşatalım!

Biz Çerkeslerin dünyadan göçüp gidenlerin ruhuna hediye etmek için lekhum/şelame/kızartma pişirmek ve onu dağıtmak geleneğimiz vardır. Biz, 21 Mayıs Sürgün ve Soykırımı Anma Günü için toplumsal gelenek olarak yasını tuttuğumuz atalarımız için lekhum/şelame/kızartma geleneğinin başlamasını, her Çerkes ailesinde bu geleneğin uygulanmasını elzem buluyoruz. Böyle bir gelenek hem yeni nesillerin farkındalığını arttıracak hem de başka toplumlar nezdinde davamızın tanınmasına hizmet edecektir. Tüm Çerkes ailelerine sesleniyoruz: Lekhum/şelamelerinizi Sürgün ve Soykırımı Anma Gününde yasını tuttuğumuz atalarımızın ruhlarına hediye etmek için kızartıp dağıtalım!

Дэ Адыгэм дунейм ехижам и псэм нырес жытIэу лэкъум/шэламэ гъажьэныр, ар дунейм ехижам я псэм и тыгъэу угуэшыныр ди хабзэщ. Дэ жыдоIэр, Майым и 21м Щыгъуэ ЩIэж махуэм дызхуэщыгъуэхэм я псэхэм щхьа лэкъум/шэламэ хабзэр лъэпкъ хабзэу къедывгъэгъажьэж, дэтхэнэ зы Адыгэ унагъуэми мы хабзэр щызрызахьэн хуэйщ. Аращи мыбы щIэблэмкIэ а махуэм гулъытэ яхуригъэщIынущ икIи хамэхэми гу къытлъыригъэтэнущ. ИIэ Адыгэ унагъуэхэ, хэвдзэ фи лэкъумыр/шэламэр Щыгъуэ ЩIэж Махуэми тыгъэ яхурехъу дызхуэщыгъуэхэм!

Kayseri Kafkas Derneği


nanKaffed

Share