Ankara Çerkes Derneği Adige Dil Günü Etkinliği Gerçekleşti

Адыгэбзэр Ди Хасэм ЩыдгъэлъэпIащ

h1>

Адыгэбзэм и Махуэр Анкара Черкэс Хасэм къыщызэхуэса цIыхубэм гуфIэгъуэкIэ ягъэлъэпIащ. Зи бжыгъэ 200-м неблагъэ цIыху Хасэм и Адыгэбзэ егъэджакIуэ ЩIэжокъуэ Зафэр-рэ, абы и еджакIуэхэмрэ зыхагъэува програмэр ягъэзэщIащ.

Жэшым утыку къихьахэщ, хасэм Адыгэбзэ зэрагъэщIэну къеблъагъэ еджакIуэхэр, къэфэкIуэ гупым хэт, АдыгэбзэкIэ уэрэд зэзыгъэщIэ щIэблъэхэр икIи уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Тогъузатэ Азми.

УтыкIу къихьахэм дагъэгуфIащ, уэрэд жызыIа цIыкIухэм абыадэкIэ щымыIэу дагъэгущхуащ. Тогъузатэ Азми иуэрэдхэм игухэр фIы ищIащ. ФIыщIэ яхудощIыр псэуми.


nanKaffed

Share