Kafkas Araştırmaları Merkezi Kuruldu

Kaffed'in programı kapsamında Sakarya Kafkas Kültür Derneği girişimleri sonucu Sakarya Üniversitesi'nde Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Yönetmeliğin 26 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla merkez faaliyetlerine başladı. Yönetmeliğe göre Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı "Türkiye ile Kafkas ülkeleri, özerk cumhuriyetleri ve Kafkas toplulukları arasındaki politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, bu araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda söz konusu ülke ve topluluklar ile Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak" olarak belirlendi.

p>

Merkez aşağıda belirtilen konularda faaliyette bulunacak:

a) Türkiye-Kafkasya ilişkileri ile bu bölgede bulunan cumhuriyetler ve toplulukların tarihi, kültürü, ekonomisi ve edebiyatı hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.
b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik araştırma merkezleriyle birlikte enstitüler ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.
c) Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak.
ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.
d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.
e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.
f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasında önemli bir rol oynayan Sakarya Kafkas Kültür Derneği'ni kutluyor, yeni kurulan merkezin Kafkasya ve Kafkasyalılara yönelik bilimsel araştırmalara katkıda bulunacağını umuyoruz.
 


nanKaffed

Share