Atasözleri / Bölüm 7

 

АДЫГЭ ПСАЛЪЭЖХЭР
Ебланэ ПычыгъуэАдэ лlэужьыншэрэ лыншэ къупщхьэрэ.
Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ.
Адэр шхэкlэ къуэм зигъэнщlыркъым.
Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ
Анэ дэкlуэрэ лlы дэкlуасэрэ. (Тlуми емыкlу пылъкъым, жыхуиlэщ.)
Анэ зимыlэм гуlэр и махуэщ.
Анэ зимыlэ сабийр, адэ иlэми, ибафэщ.
Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.
Анэгукlэ къеlэри, анэlэкlэ къитри къызитам къысхуищlащ.
Анэнэпэсыр уэсым нэхърэ нэхъ щlыlэщ, зэзым нэхърэ нэхъ дыджщ.
Анэнэпlэсрэ гупкlэ тlысыпlэрэ.
Анэр бын гъэкlуэдщ. (Быным сысхьурэ, еубзэурэ егъэсэхъу, жыхуиlэщ.)
Анэ шыпхъу анэ палъэщи, адэ къуэш адэ палъэщ.
Балагъыкlыр зыlыгъым хьэ къарибгъу щогугъ.
Биижь благъэ хъуркъым, благъэжь бий хъуркъым.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфl.
Благъэ хъумэнрэ ху хъумэнрэ зэхуэдэщ. (Тlури хъумэгъуейщ, lыгъыгъуейщ, жыхуиlэщ.)
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Быдзышэр хьэкхъуафэм иракlэркъым. Быдзышэм нэмыс иlэн хуейщ, жыхуиlэщ.)
Былым къыпщlын нэхърэ быныфl къыпщlын.
Бын зэхэдзэрэ удын зэхэдзэрэ.
Бын зимыlэр щlолlэ, зиlэр йолlалlэ.
Бын тlуащlэ лlы гу хэщlщ, бын щащlэ лlы фэ техщ.
Быныр нэм и хъуахуэщ.
Бысым гуащэщlэ хьэщlэ и щlасэщ.
Гуащэм и хабзэр нысэм и бзыпхъэщ.
Гуащэр гъуммэ, шхэрейщи, нысэр кlэнтlмэ, шхын щlэлlэщ.
Гъатхэ дыгъэ си нысэ типси, бжьыхьэ дыгъэ сипхъу типсэ.
Гъунэгъур унэгъущ, къигъунэгъужыр гъунэгъущ.
Гъунэгъурэ гъуэншэджрэ
Гъунэгъуфl – къуэшыфl палъэщ.
Дадэм щlыгъур нанэщи, нанэм щlыгъур дадэщ.
Дэлъхум и lыхьэр шыпхъум ехь,(Шыпхъур и дыщым къэкlуэжыху, дэлъхум и lыхьэм щыщ ехь, жыхуиlэщ.)
Дэlэбеи ет, еlэбыхи къашэ.
Делэ благъэ нэхърэ губзыгъэ бий.
Делитl зэгуэгъущ, тlуанитl зэегъущ.
Дыгъэ нэпс нэхърэ анэ бгъафэ.
Драхьеймэ, мэгъущlэ, кърахьэхмэ, мэщlытэ.
Дыщ мэжаджэ lэфlщ.
Джанэ нэхърэ гъуэншэдж нэхъ благъэщ.
Джэд хуэдэ, быныфlэщ
Джэдумрэ фызымрэ унэгуащэщи, хьэмрэ лlымрэ ныбгъуащэщ.
Еблагъэ зи бэм и бын мэжалlэркъым.
Егъур гъуэтыгъуафlэщ, благъэр гъуэтыгъуейщ.
Етlуанэлlрэ lулlэlуданэрэ.
Жагъуэгъурэ щlасэгъурэ зимыlэ щыlэкъым.
Жагъуэлlрэ лlэныгъэрэ.
Жэм лъакъуэ шкlэ иукlрэ?
Жьы зэрымысым нэмыс илъкъым, щlэ зэрымысым насып илъкъым.
Закъуэныгъэ нэхърэ lэл къыбдис.
Зэдэшхэ lэфlщи зэдэфl унэщ.
Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым.
Зэкъуэшитl зэкъуэщтыжыркъым. (Зэкъуэщтыжыркъым – щтэуэ зыр зым хыфlидзэркъым.)
Зэкъуэшитlрэ дзитl зыlутрэ.
Зэлlзэфыз я псэ зы чысэ илъщ.
Зэхэкlыр губжьым къыхокl.
Зэхуэдитlыр къызэдофэри джэду хьэжы зыкъещl.
Зэхуэфащэ зэщауэгъущ.
Зегъэуби уи бын пlыж.
Зи адэ лlар ибэ ныкъуэщ, зи анэ лlар ибэ хъурейщ.
И бын гуlущlэу зыгъасэм и нэпскlэ епшыныж.
Зи щхьэ уи унэ исым и псэ уи унэ илъщ.
Зилl lэмбатэм и фыз куэтэрамэщ. (Зилl мыкlуэмытэм и фызри апхуэдэщ, жыхуиlэщ.)
Зы бын зиlэми бынищэ зиlэми зэхуэдэу ялъагъу.
Зи унэ и хьэдэ зы унэ итlысэркъым.
Зы хьэщlэм зы хьэщlэ и жагъуэщи хьэщlитlыр бысымым и жагъуэщ.
Зыпс ираш зэшыпхъущ.
И анэр гупсэщ, и адэ псоущ. (Къэзылъхуахэр узыншэщ, псоущ, насып иlэщ, жыхуиlэщ.)
И анэ еплъи ипхъу къашэ.
И адэ еплъи и къуэ дэкlуэ.
И нэм и джабэхъщ, и псэм къыпатхъащ.
И нэм и нэхущ, и псэм и хъуахуэщ. (Мы псалъитlми : фlы дыдэу елъагъу, жыхуиlэщ.)
И уанэ трилъхьэмэ, игу ирилъхьэжащ. (Щхьэ закъуэу, бынунэ зимыlэу псоум хужаlэ.)
И щхьэ закъуэ и лъакъуитlщ.
Игу къобгъэну анэкъилъху нэхъ бзаджэщ
Имылъагъумэ, щlолlэ, илъагъумэ, йолlыкl.
Имысрэ сымаджэрэ lыхьэншэщ.
Къакуэ псори благъэщ.
Къакlуэхэ я унэщ.
Къалъхур ирегъашэ, къашэр егъэнысэ.
Къантешэ нэхърэ къаншэж.
Къапшэ хъунущ, хуэпшиин уиlэмэ.
Къэдаlуэ, си хъыджэбз, зэхэщlыкl, си нысэ.
Къэзылъхуар мэупlэри зымыпlам хуолажьэ. (Хъыджэбзыр зыщэлъхуа унагъуэм йокlри зыдэкlуам яхуолажэ, жыхуиlэщ.)
Къэзышагъащlэм щlакlуэщlэрэ кlуэкlэщlэрэ къещтэ.
Къэсшэн согъуэт, сымыгъуэтыр къыздэкlуэнщ.
Къомыгъуэжынур, къомыщэжынур уи анэрэ уи нитlрэщ.
Кърум шыр имыlэмэ, зы бзущ.
Къужэ дэз lыхьлы нэхърэ жылэ и зырыз благъэ.
Къуажэ ив нэхърэ къуажэ и благъэ.
Къуаргърэ пэт, и шырым «хужь цlыкlукlэ» йоджэ.
Къуэ бзаджэм адэм хъуэн къыхуехь, пхъу бзаджэм анэм хъуэн къыхуехь.
Къуэ бзаджэм яжьэм ухегъэс, пхъу бзаджэм хасэ урехьэ.
Къуэ закъуэрэ нэ закъуэрэ.
Къуэ зимыlэ адэр нысэлъыхъу ежьэркъым.
Къуэ пцlыупс зиlэ и анэ гуфlэ щыщlэркъым.
Къуэ уиlэмэ, нысэ уиlэщ.
Къуэм и нэр нэфми, анэм псэууэ елъагъу.
Къуэм и псэр анэм и псэфылъэщ.
Къуэм уилlынщ, лlым уипlынщ.
Къуэр напщlэщ, пхъур набдзэщ.
Къуэр унэм и пкъощ, пхъур унэм и щlэращlэщ.
Къуэрагъыр ираупсеящ. (Къэшэгъуэ, дэкуэгъуэ чэзур зылъыса щlалэм е хъыджэбзым хужаlэ.)
Къуэфl и анэ гуфlэ щигъащlэркъым.
Къуэш егъу нэхърэ ныбжьэгъуфl.
Къуэш зимыlэм башым lэплlэ ирешэкl.
Къуэш и щlэеин къуэш ехьыж.
Къуэш лей щыlэкъым.
Къуэш – шыпхъур хы къумиблым къыкъокl.
Къуэшым я нэхъ жагъуэгъумрэ щауэгъум я нэхъ щlасэмрэ зэхуэдэщ.
Къуэшыншэ щlэупщlакlуэншэщ.
Къуэшыр зыщыбэм бэныр щыбыхъущ.
Лъагъуныгъэ зыхуэпщlым гущlэр къегъэхъей.
Лъагъуныгъэ зыщlам лъагъукlэ ищlэжыркъым.
Лъхурыкlуэд – лъхурыщlэхщ.
Лlакъуэр зыщыбэм быныр щыхейщ
Лlы гурымыкъыр фыз гъагъщи, лlым и гъринэр гуемыlущ.
Лlы жьей фызгъэгъущ
Лlы зэрымыс унэр сабафэщ.
Лlы и фыз трахрэ?
Лlы хьэщlэ нэхърэ фыз хьэщlэ.
Лlы щепткlэ умыгъ, кърагъэкlыжмэ, гъей.
Лlыгъуабэм быныр ирепхъыхь, фызабэм быныр къещыпыж.
Лlым и узыншагъэр фызым и фlыгъэщ.
Лlымрэ фызымрэ зэхуагъэувыр я хабзэщ.
Лlырэ фызрэ мащэ тlа яку дэлъщ.
Малъхъэр хъумэ, къанщ, мыхъумэ, шыдщ.
Малъхъэщ, жыпlэу унэгъу умыщl, щlалэщ жыпlэу къебгъэшэн къыумыгъанэ.
Махуаем бгъуэтыжыр ныбжьэгъущи, уи хьэмтетыгъуэм бгъуэтыр уи шхэгъущ.
Мэлищэ нэхърэ щуlэгъэфl.
Мыгъуэр зи мыгъуэр анэрщ.
Насыпыр фызым къыдокlуэ.
Нэгум щlэтыр нэм хуэдэщ.
Нэм псэр и фыгъуэгъущ.
Нэм псэр зыщlешэ, гум гур къреджэ.
Нэм пэжыжьэми гум пэблагъэщ.
Нэхъыщlэ нэхъ щlасэщ.
«Нэчыхьым сигу щыкlащ», жиlащ куэдрэ яшэурэ кърагъэкlыжа пасэрей пхъужьым.
Ныбжьэгъум занщlэу къыбжиlэнщ, бийм уи щыбкlэ щигъэlунщ.
Ныбжьэгъум ягъэпуда лlыр фызыфlым къыдехыж.
Ныбжьэгъур бгъэунэхунумэ, хуитыныгъэ ет.
Ныбжьэгъур уи нэгу къыщlоплъэ, жагъуэгур уи лъакъуэ йоплъых.
Ныбжьэгъур щагъэунэхур махуейщ.
Ныбжьреилl щыlэкъыми ныбжьрей дыщ щыlэщ.
Нысэ унэгъу тlуанэгъуейщ.
Нысэ lейм унафэр унэм ирех.
Нысэгъукъуэ нэхърэ тlуанэ къуибгъу.
Нысэм зэхихыу уи пхъум еущие.
Нысэм уеубзэмэ, данэ убзэ къыуитынщ.
Нысэр фlыщ, жыпlэу цlэ фlумыщ, и цlэр езым зыфlищыжынщ.
Псэр зэхъуапсэр дахэщ.
Псым икl пэтрэ я кlэ зэнтlэlуащ. (lыхьлыгъэ зэхуаlэкъым, жыхуиlэщ.)
Пфlэмащlэр хьэщlэ lусщ. (Шхыным ущысхьмэ, хьэщlэ шхын мэхъу, жыхуиlэщ,)
Пхъур зэрыбгъасэщ, нысэр зэресащ.
Пхъур хамэ бынщ.
Пхъурылъхур пкlэм думыгъэплъей. (Куэдрэ пумыгъаплъэу lэнэ къыхуэщтэ, жыхуиlэщ.)
Пхъурылъхур къихьэмэ, псатхъэр магъ.
Пхъурылъхурэ къанрэ зэхуэдэщ.
Пцlырыпыхьэ щlэинхьыж.
Пщащэр дэгъуэмэ, гъунэгъур и фызщэгъущ.
(И фызщэгъущ – фызу ешэ, жыхуиlэщ.)
Пщащэр унэ гуащэмэ, кхъуейхьэбыкъуэ ешх.
Пlэщхьагъей уиlэу хьэдагъэ умыкlуэ.
Сабий зэрымысым насып илъкъым.
Сабий зимыlэм имыlэlауэ къыщохъу.
Сабий щlэхъупсым гущэпс ед.
Сабийр зыгъашхэр и анэщ.
Сабийм и кlэтийр бжыхьыпэм пылъми мэджэгу.
Сабийм адэ имыlэжмэ, зеиншэкъым, анэ имыlэжмэ, зеиншэщ.
Сэ нэхъыфl умыгъуэтмэ, сыкъэшэж.
Си анэм зэрыжиlэу сымыщlу, си фыз зэрыжиlэ тхьэм сищl.
Сыкъамыдэми сырадахэщ.
Уэ пхуэдэ сещэмэ, щэ иризгъэкъунщ.
Узэлъэlу къэгъани къолъэlу къашэ.
Узэрымылъагъуу lэф щыlэкъым.
Узейм уигъэкъакъэмэ, хамэм къакъэ къыуатынщ.
Узыгъэблагъэ гъэблэгъэжи узыгъэбий гъэбииж.
Узыукlыр уи бийщи, ущlэзылъхьэжыр уи къуэшщ.
Узыхэфыжыну псым хьэ хыумыукlэ, иумыгъэкlыжыну фызым дзы хуумыус.
Уи адэр фlамэ, уэ уи щытхъукъым, къуэфl упlамэ, къыпщытхъунщ.
Уи анэ и lэ илъым еплъи, уэ уи lэ илъым едзакъэ.
Уи анэ зэрымысым дыщасэ умыкlуэ.
Уи анэ къимылъхуар уи дэлъхукъым, уи дэлъху къимышари уи нысэкъым.
Уи благъэ и унащхьэ плъагъуу ублэмыкl.
Уи благъэ къыуитым и дзэ удэмыплъэж.
Уи благъэ уемыпэгэкl – уи бийм благъэ хуэхъунщ.
Уи бынрэ уи благъэрэ умыбж.
Уи гъунэгъу и фэ къыптоуэ.
Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщlи ущымытхъу.
Уи гъунэгъум къыпхуимыщlэр жыжьэм къыпхуищlэнкъым.
Уи гъунэгъур уи гъуапэщ.
Уи гъунэгъур уи lэнэгъумэ, уехъулlащ.
Уи къуэ уемыубзэ, уи бзи уемыгуауэ.
(Уи бзи – уи бзылъхугъи, жыхуиlэщ.)
Уи къуэрэ уи нысэрэ къахуэбублэр къалэнщ.
Уи кlуэдыр си кlуэдщ, уи къанэр си къанэщ.
Уи напlэ гъэлlи лlы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтмэ, уи джатэ къих.
Уи насып зыхэлъым дыщэхь тепхъуауэ уолъагъу.
Уи ныбэ къикlыр уи бынщи, уи лъэуей къелъэри уи джэдщ.
Уи нысэ уигу ебгъамэ, уипхъу ешхыдэ.
Уи тlуанэ умыуб, уи бын ущымытхъу.
Уи фыз къыхуэбублэ и хабзэщ.
Уи фыз лlамэ, уи щlэлъэныкъуэр гухуащ.
Уи фызрэ уи lэщэрэкlэ хэти дзыхь хуумыщl.
Уи фызыр бзаджэмэ, хьэдагъэ умыкlуэ – махуэ къэси уи хьэдагъэщ.
Уи фызыр фlымэ, джэгу умыкlуэж – махуэ къэси уи джэгущ.
Уи хьэщlэри гъафlэ, уи къуэшри фlыуэ лъагъу.
Уи щхьэр зэрыкl нэхърэ уи кlэр зэрылъ.
Уи щlалэ зэрыбгъасэщ, уилl зэресащ.
Уипхъу зэрысрэ уи нысэ и дыщрэ.
Укъэзыукlрэ укъизгъэкlыжрэ.
Унагъащlэ гужьеигъуафlэщ.
Унагъащlэ хьэщlэхуэфlщ.
Унагъу зиlэм унагъуэ и пlалъэ ещlэ.
Унагъуэ умыхъуу къуажэ ухъункъым.
Унагъуэм гъуанибл иlэщ.
Унагъуэм лъакъуибгъу щlэтщ.
Унэ зэхэмыбзым си нэрыбз хэкlуадэщ.
Унэ зимыlэм унагъуэ иlэкъым.
Унэ пхашэ тешэбэщlщ.
Унэ фlейм лlыр егъэжь.
Унэрыс зы бий нэхърэ унэщlыб биищэ.
Унагъуэжьрэ пхъэжь мафlэрэ.
Унэкъуэщ хьэщlэ гъэфlэгъуейщ.
Унэмыхъу хьэбахъуэщ.
Унэнум я хьэ удз ехъури унэхъунум я нысэ мэдыгъуэ.
Унэр зейр жьантlакlуэщ.
Унэр зыгъэунэри благъэр зыгъэблагъэри фызщ.
Унэр игущ, жьэгур и псэщ.
Унэр щабгъэр губгъэныр илъын щхьэкlэщ.
Ущылъхуэрэ ущылlэрэ.
Фадэр куэдрэ щытмэ, мэжабзэ, хъыджэбзыр куэдрэ дэсмэ, мэутхъуэ.
Фыз бзаджэ зиlэм и унэ умыкlуэ.
Фыз бзаджэ лlыгъэжьщ. (Лlыр щlэх жьы ещl, жыхуиlэщ.)
Фыз бзаджэ хьэщlэмыгъашхэщ.
Фыз бий нэхърэ жылэ бий.
Фыз быдэ илl хьэлэлщ.
Фыз дахэ тхьэмахуэ фызщи фызыфl ныбжьырей фызщ.
Фыз закъуэм дэмыlэпыкъу лlыр лlыфкъым.
Фыз зимыlэ щlалэрэ шхуэ зыпщlэхэмылъ шырэ.
Фыз мылъхуэ дахэщ.
Фыз улъыхъумэ, благъи дэлъыхъуэ.
Фыз хуэмыху зиlэр насыпыншэщ.
Фыз хьэдэ лlыгъапцlэщ. (Фыз хуэмыхур лlым еубзэурэ къегъапцlэ, жыхуиlэщ.)
Фыз щэ щlыгъуэщ.
Фызабэм и бын епlыжри лlыгъуабэм и бын хуэпlыжыркъым.
Фызабэр бын щхьэтепхъуэщ.
Фызым еуэр лlы мыхъущи, хъуэр зымыдэр лlы делэщ.
Фызым игъэпуда лlыр зыми къыдихыжынкъым.
Фызым и фlыр лlыгъатхъэщ.
Фызыр жьы хъумэ, фlы мэхъуж.
Фызыр тlэушхэ – щэшхэщи, лlыр зэ шхэгъуэ закъуэщ.
Фызыр щlагъуэмэ, унагъуэм къеlуатэ.
Фызыфl быдзышэ налъэ щыщlэркъым.
Фызыфl гъэтlылъыгъэншэ хъуркъым.
Фызыфl зиlэ и гуауэ шэчыгъуафlэщ.
Фызыфl зиlэм хъуэхъу и унэ илъщ.
Фызыфl и хьэку ятlэ хьэзырщ.
Фызыфl и lэнэ зэтетщ.
Фызыфl илl гъуэмылэншэ хъуркъым.
Фызыфl илl нэкlущхьэплъщ.
Фызыфl илl цlэрыlуэщ.
Фызыфlым лlы lейр добжьыфlэри фыз lейм лlыфlыр добжьыгуэ.
Фызыфlыр унэщи фыз lейр щlыунэщ.
Фlылъагъуныгъэр къупщхьэ зауэм хуэдэщ.
Фlыуэ зэрылъагъуитlыр зы фэ джанэм зэдохуэ.
Фlыуэ узэрылъагъумэ, бгъэныщхьэ унэри жэнэтщ.
Фlыуэ укъэзылъагъум уи дагъуэр уегъэлъагъуж, жагъуэу укъэзылъагъум уи нэ щыбагъкlэ еlуэтэж.
Фlыуэ плъагъум зыкъебгъэщlэнумэ, и цlэр куэдрэ жыlэ.
Фlыуэ слъагъум хуэзмыщlэнур сремыlэ.
Хамэ щlалэ бгъэуджмэ, и анэ къеджэмэ, кlуэжынщ.
Хамэм ухуэмыубэ, быным ухуэмыдзыхэ.
Хэгъэрей хуэмыхум хьэ къыуегъэдзакъэ.
Хэгъэрей бзаджэ дэкlуатэ кlыхьщ.
Хэгъэрей бзаджэ шу ужьщ.
Хэгъэреифl лъыхъуи, былымлъыхъуэ кlуэ.
Хъыджэбз къапшэмэ, уэ зэрыбгъасэщи, пхъужь къапшэмэ, зэресагъэххэщ.
Хъыджэбз унэгъуащэмэ, тхьэмбылыкъу ешу.
Хъуэн зимыlэр и дыщ кlуэжри хъуэн къихьащ.
Хьэ мыбанэ унэ гъэунэхъущ.
Хьэ пэтрэ и шырыр дзапэкlэ зэрехьэ.
Хьэ хей умыукl, фыз хей иумыгъэкlыж.
Хьэдрыхэ куэрэ зи дыщ куэжрэ хэт иубыдп?
Хьэкlуфхэр зофийри, зэфэгъухэр зэкlуомщ. (Хьэкlуф – адыгэхэм ящыщ зы лъэпкъыу мэзым хэсу Хы фыцlэ lуфэм lусащ. Зэкlуом – урыс псалъэ «кум» жыхуаlэм къытекlагъэнущ, зэблагъэщ, жыхуиlэщ.)
Хьэмэшыпхэ благъэщ.
Хьэщlэ жагъуэ псы кlэщlакlэ.
Хьэщlэ здэщыlэм хэгъэрей щыlэщ.
Хьэщlэ зи жагъуэм лыхуэ хуегъажьэ.
Хьэщlэ къакlуэмэ, хэгъэрейр мэгуфlэ.
Хьэщlэ хьэщlэтепсыхэ и жагъуэщ.
Хьэщlэм и ерыскъыр къыдокlуэ.
Хьэщlэмыгъашхэ цlэрыlуэщ.
Хьэщlэр бысымым и гъэрщ.
Хьэщlэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж.
Хьэщlэр куэдрэ щысмэ, бысымыр йозэш.
Хьэщlэр нэщхъеймэ, бысымым и ягъэщ.
Хьэщlэр хущхьэрей хъумэ, гъашхи гъэгъуэлъыж.
Хьэщlэр хьэзыр щхьэкlэ, бысымыр хьэзыр?
Хьэщlэр шхэмэ бжэм йоплъ.
Хьэщlэфl и бысымыбжэ зэlухащ.
Цlыхубз зыщlэмыс унэр сабафэщ.
Цlыхуфl и lэнэ хьэзырщ.
Шыгъу пут зэдумышхыу узэрыщlэркъым.
Шыпхъум и гур дэлъхумкlэ гъэзащ.
Шыпхъуншэ нэхърэ шыпхъу нэф.
Шыпхъуншэрэ хьэдагъэншэрэ.
Щхьэгъусэр насып зэхэгъэкlыпlэщ.
Щхьэж и ныбжьэгъу и гъуджэ – мажьэщ.
Щхьэж и фэгъу и гуэгъущ.
Щхьэж хуэфащэ и щауэгъущ.
Щхьэзыфlэфl щхьэзыфlэфl къелъхуж.
Щыпэлlыр щыпэнэхущи, етlуанэлlыр lулэlуданэщ.
Щlалэ гурэпкlырэ нэхърэ лlыжь гупсэхуфl.
Щlалэр унэ псоми я малъхъэщи, хъыджэбзыр унэ псоми я нысэщ.
Щlэщыгъуэр икlри зэрыукlыр къихьащ.
Я выр уэдрэ я хьэр пшэрмэ, унагъуэщ.
Я нэхъыжь и унафэ я хъыджэбз екъутэ.
Я ныху зэпхащ. (Я щэхуи я нахуи зэрощlэ, жыхуиlэщ.)
Я щlалэ щlыбыцэ, я кхъуей цы защlэ.
Ял зэхэбгъавэми, я лэпс зэхыхьэнукъым.
Ямыгъэпхъу пхъукlэ ищlэркъым.
Ямылъэгъуа бланэ къаукlыркъым.
Япэ къапшэр уи фызщ, етlуанэу къапшэр уи къанщ.
Яубыр бысым щlы.
Яхь зэхэпхмэ, уипхъу уфlощl.
lэр бутхыпщкlэ, lэбжьанэр пыхурэ?
lэтащхьэ илъагъумэ, хъыджэбзыр мэгуфlэ.
lыхьлы делэ напэтехщ.
lуданэ кlапэр кlэщlщ, жыпlэу хыфlумыдзэ, пщыкъуэр щlалэщ, жыпlэу думыдзых.

+''+nan+''+Kaffed

Share