Ondördüncü Ders

td> td> tr> tbody>

ЕПЩlЫКlУПЛlАНЭ ГУКЪИНЭ

ONDÖRDÜNCÜ DERS

table>

 

 

Konum, yer, duruş bildiren sesler ve bu seslerin oluşturdukları sözcüklere bakalım.

ХЭ--Çoğul olan bir şeyi gösterdiğini zaten biliyoruz. Bir çokluğun içine girme çıkma

 И --Bir kabın veya çevirmenin içine girme çıkma şeklinde sözcük oluşturur.

 

 c -- Oturan varlık gösterir.

 т -- Ayakta duran varlık gösterir.

 лъ-- Yatan veya yatay veya cansız varlık konumu gösterir.

 п-- Uç veya uçta duran varlık gösterir.

 лъ nin тolması uçmaktır veya hızla ayağa kalkmaktır.

 бгъэ бгъу yanları anlatır.

 д --Sağlam bir yeri veya iki şeyin arasında sağlam yerde olmayı anlatır.

 щl--içini evin içi gibi şeyleri anlatır.

 

 Bu dilde altta yanda veya herhangi bir yerde ve oturur, durur, yatar

 şeklindeki duruş vaziyeti de söz konusu edilmek durumundadır.

 

 ит -- bir şeyin içinde ve ayakta

 ис -- bir şeyin içinde oturur durumda

 илъ -- bir şeyin içinde yatar konumda veya cansız varlık olarak

 

 хэт-- bir çokluğun içinde ayakta durarak

 хэс-- bir çokluğun içinde oturarak

 хэлъ-- bir çokluğun içinde yatarak veya cansız varlık olarak.

 

 тет-- üstte ve ayakta

 тес-- üstte ve oturur konumda

 телъ-- üstte yatay konumda veya cansız varlık olarak

 

 щlэт-- üstü kapalı bir yerde ayakta

 щlэс-- üstü kapalı yerde oturur konumda

 щlэлъ-- üstü kapalı yerde yatay veya cansız varlık olarak

 

 бгъэдэт-- yanında koyun koyuna gibi ayakta

 бгъэдэлъ-- yanında koyun koyuna gibi yatay veya cansız varlık olarak

 бгъэдэс-- yanında koyun koyuna gibi oturur konumda

 бгъурыт-- yanında ayakta

 бгъурыс-- yanında oturur konumda

 бгъурылъ-- yanında yatay konumda veya cansız varlık olarak

 

 кlэщlэт-- yanında himayesinde gibi ayakta

 кlэщlэс-- yanında himayesinde gibi oturarak

 кlэщlэлъ-- yanında himayesinde gibi yatay veya cansız varlık olarak

 

 пыт-- ucunda dik veya canlı diri ayakta

 пыс-- ucunda tünemiş konumda

 пылъ-- ucunda asılı konumda

 

  гуэт-- diğer yarısı gibi ayakta

 гуэлъ-- diğer yarısı gibi yatay

 гуэс-- diğer yarısı gibi oturur konumda

 

 фlэт-- ucunda takılı olarak dik kunumda

 фlэс-- ucunda takılı olarak oturur konumda

 фlэлъ-- ucunda asılı olarak takılı veya cansız varlık olarak

 

 кlуэцlыс-- katlamalı bir şeyin içinde oturur konumda

 кlуэцlылъ-- katlamalı bir şey içinde yatay veya cansız varlık olarak

 кlуэцlыт-- katlamalı kapalı bir şey içinde ayakta durur konumda

 

 Мазэ дэнэ щыlэ?-- Maze nerede?

 Мэктэбым и хадэм итщ.-- Okulun bahçesinde duruyor.

 

 Динэ дэнэ щыlэ? -- Dine nerede?

 И ныбжьэгъухэм яхэтщ.-- Arkadaşlarının arasında duruyor.

 

 Быцэ дэнэ щыlэ? -- Bıtse nerede?

 Уэрамым дэтщ.-- Sokakta. (sokak arasında duruyor.)

 

 Пагуэ дэнэ щыlэ? -- Pague nerede?

 Унащхьэм тетщ.-- Damın üstünde duruyor.

 

 Танэр дэнэ щыlэ? -- Dana nerede?

 Пщlантlэм дэтщ. -- Avluda duruyor.

 

 Зафер дэнэ щы!э? -- Zafer nerede?

 Жыгым бгъурытщ.-- Ağacın yanında duruyor.

 

 Зафер, дыгъуасэ дэнэ ущыlа?-- Zafer , dün neredeydin?

 Хасэм сыщlэтащ.-- Dernekteydim.

 

 Пщэдей дэнэ ущыlэну?-- Yarın nerede olacaksın?

 Ди щэхуапlэм сыщlэтынущ.-- Alışveriş yerimizde olacağım.

 

 Бжэмышххэр дэнэ щыlэ?-- Kaşıklar nerede?

 Ахэр lэнэм телъщ.-- Onlar masanın üzerinde.

 

 Псыфалъэр дэнэ щыlэ?-- Su kabı (bardak) nerede?

 Дапхъэм дэлъщ.-- Raf arasında.

 

 Мазэ и гуащэхэр дэнэ щыlэ?-- Maze nin bebekleri nerede?

 Пхъуантэм дэлъщ.-- Sandıkta.(duruıyor)

 

 Мазэ махуэ къэс и пэщыр зрегъэзахуэ.

 --------------------------------------- Maze her gün odasını düzeltiyor.

 

 И щlагъщlэлъхэр зыкlуцlелъхьэри пхъуантэм делъхьэ.

 --------------------------- İç çamaşırlarını katlayarak sandığına koyuyor.

 

 И щыгъынхэр щыгъын дэлъхьэпlэм дахэурэ делъхьэ.

 ------------------------------- Elbiselerini elbise dolabına güzelce koyuyor.

 

  И тхылъхэр зыригъэзахуэурэ тхылъылъэм ирелъхьэ.

 -------------------------------------- Kitaplarını düzelterek çantasına koyuyor.

 

 Шхэlэнхэри зригъэзахуэурэ ипlэ ирелъхьэж.

 -------------------------------- Yorganlarını da düzelterek erine yerleştiriyor.

 

 Ар сытым хуэдэу зэгъэпэщауэ хъыджэбз цlыкlу.

 ---------------------------------------- O ne kadar düzenli küçük bir kız.

 

 Шхэгъуэ къэс идзэхэр иелъэщl.

 ------------------------------------- Her yemek vaktinde dişlerini fırçalıyor.

 

 Имыщlэ зыгуэрхэри и адэм еупщlурэ зрегъащlэ.

 ----------------------------- Bilmediği şeyleri de babasına sorup öğreniyor.

 

 lэнэм дахэу бгъэдотlысхьэри и ныбэр из хъуху машхэ.

 ------------------------------- Sofraya güzelce oturup karnını doyuruyor.

 

 lэнэр къыщагъэувым , щы!уахыжым и анэм доlэпыкъу.

 --------------- Sofrayı kurarlarken kaldırırlarken annesine yardım ediyor.

 

 Бжэмышххэр бжэмышхылъэм кърехри lэнэм къытрелъхьэ.

 -------------------------------- Kaşıkları kaşıklıktan alıp sofraya koyuyor.

 

  Хьэ -- Seslerde belirtilmiş konuma gelmek getirmek anlamları katar.

  

 тlыс ---otur

 тетlысхьэ -- belirtilen şeyin üzerine kendini oturur konuma getir.

 щlэтlысхьэ -- altına otur

 бгъэдэтlысхьэ-- yanına otur

 

 телъхьэ -- üzerine koy

 щlэлъхьэ -- altına koy

 бгъэдэлъхьэ -- yanına koy

 бжьыхэлъхьэ -- tasma veya takı olarak tak

 яхэхьэ -- çoğulun içine gir

 ихьэ -- bir şeyin içine gir

 дэхьэ -- bir çevirme veya iki şey arasına gir

 техьэ -- üzerine var

 

 лъхьэ -- cansız bir varlığı belirtilen konuma getir

 lуантlэ -- vidala gibi döndür

 

 телъхьэ-- üzerine koy

 щlэлъхьэ -- altına koy

 пылъхьэ -- ucuna koy

 гуэлъхьэ -- diğer yarısı şeklinde yanına koy

 

 теlуантlэ -- üzerine vidala

 фlэlуантlэ -- ucuna vidala

 щlэlуантlэ -- altına vidala

 

 Гупсэ мыlэрысэхэр тепщэчым ирилъхьэри lэнэм къытрилъхьащ.

 --------- Gupse elmaları tabağın içine koyup masanın üzerine koydu.

 Нэжан псыгуэнцlыкlум изу псы ирикlэри lэнэм бгъэдилъхьащ.

 ---------------- Nejan sürahinin içini su doldurup masanın yanına koydu.

 

 Щlэкхъуалъэм илъ щlакхъуэхэр lэнэм къыкlэщlилъхьащ.

 ---------------------- Ekmekliğin içindeki ekmekleri masanın yanına koydu.

 

 Шыпсхэр шынакъхэм кърикlэжри пlастэ бзыгъэхэр къыгуилъхьэжащ.

 ------------------------ Şıps leri tabaklara döküp dilim p'astaları yanına koydu.

 

 Бжьыныху хъумэбжьымэ дахэхэр къызкlэриху лы гъэвахэри и щlыlум

 къытрилъхьэжащ.

 ------------ Güzel sarmısak sosu kokan haşlanmış etleri de üzerine koydu.

 

 Пастэрэ шыпсрэ сшхынщ жызыlэр феблагъэ.

 -------------------------------------------- P'aste şıps yerim diyenler buyursunlar.

 

 

Сыхэхьащ- bir çoğulun içine girdim- сахэхьащ- onların arasına girdim

 ухэхьащ.------------------------- girdinуахэхьащ------------------ girdin

 хэхьащ-------------------------- girdiяхэхьащ--------------------- girdi

 дыхэхьащ----------------------- girdikдахэхьащ------------------- girdik

 фыхэхьащ--------------------- girdinizфахэхьащ------------------- girdiniz

 хэхьахэщ.---------------------- girdilerяхэхьахэщ----------------- girdiler.

 

 

 хьын --- taşınan bir şeyi götürmek хэile olursa çoğulun içine götürmek.

 

 хэсхьащ bir çokluğun içine bir şeyi götürdüm.

 хэпхьащ--------------------------------- götürdün.

 хихьащ----------------------------------- götürdü.

 хэтхьащ---------------------------------- götürdük.

 хэфхьащ----------------------------------- götürdünüz.

 хахьащ------------------------------------- götürdüler.

 

 яхэсхьащ onların arasına bir şeyi götürdüm.

 яхэпхьащ-------------------------------- götürdün.

яхихьащ---------------------------------- götürdü.

 Яхэтхьащ-------------------------------- götürdük.

 яхэфхьащ------------------------------- götürdünüz

хахьахэщ------------------------------- götürdüler.

 

 

яхэсхьэнщ. Onların arasına ( bir şeyi) götürürüm.

яхэсхьэн? ---------------------------------- götüreyim mi?

 яхэсхьа? ------------------------------------ götürdüm mü?

яхэсхьэнут. -------------------------------- götürecektim.

яхэсхьэнут? ------------------------------- götürecek miydim?

 яхэсхьэнт. ---------------------------------- götürürdüm.

 

 

 шэн --beraberinde götürmek.Bir çoğulun içine veya onların içine beraberinde götürmek.

 Farklı zaman ve durum örneklerini ayırt etmeğe çalışabilirsiniz.

 

 хызошэ хэсшэрэ? хэсшэкъым яхэсшэнущ яхэсшэн?

 хыбошэ хэпшэрэ? хэпшэкъым яхэпшэнущ яхэпшэнкъэ?

 хешэ хишэрэ? хишэкъым яхишэнущ яхишэнкъым

 хыдошэ хэтшэрэ? хэтшэкъым яхэтшэнущ яхэтшэнщ

 хывошэ хэфшэрэ? хэфшэкъым яхэфшэнущ яхэфшэ

 хашэ хашэрэ? хашэкъым хашэнухэщ хашэнхэт

 

 Махуэр дахэщ.---- Gün güzeldir.

 Бзухэм уэфэгум къыщалъэтыхь.-- Kuşlar gökyüzünde uçuşuyorlar.

 Еджакlуэхэр я пэщым щlэсхэщ.--Öğrenciler sınıflarında oturuyorlar.

 Зы щlалэ пщlантlэм дэтщ.-- Bir çocuk bahçede duruyor.

 Бзу абгъуэр унащхьэм тетщ.-- Kuş yuvası damın üstünde duruyor.

 Ботэ и ныбжьэгъухэм яхэтщ.-- Bote arkadaşlarının arasında.

 Егъэджакlуэр пхъэщыкъум бгъэдэтщ.-- Öğretmen tahtanın yanında.

 Пхъэщыкъум усэ третхэ.----- Tahtaya şiir yazıyor.

 Цlыкlухэми я дэфтэрхэм иратхэж.--- Çocuklar da defterlerine yazıyorlar.

 

 Bir şeyin içine yazmak; и – Bir şeyin içini ifade eder.

 Bir şeyin içerisine

 

 Yazıyorum.-Yazıyor muyum?- Yazmıyorum.-Yazdım.—Yazdım mı?

 

 изотхэ ----- истхэрэ? ------- истхэкъым ------ истхащ ------- истха?

 иботхэ ----- иптхэрэ? ------- иптхэкъым ------ иптхащ ------ иптха?

 иретхэ ----- иритхэрэ? ----- иритхэкъым ----- иритхащ ---- иритха?

 идотхэ ----- иттхэрэ? ------- иттхэкъым ------- иттхащ ------ иттха?

 ивотхэ ------ ифтхэрэ? ----- ифтхэкъым ------- ифтхащ ---- ифтха?

 иратхэ ------ иратхэрэ? ---- иратхэкъым ------ иратхащ --- иратха?

 

 Yazmadım.—Yazacağım—Yazacak mıyım?- Yazmıştım.—Yazacaktım.

 

 Истхакъым --- истхэнущ ---- истхэну? ------- истхат ------ истхэнут

 Иптхакъым --- иптхэнущ ---- иптхэну? ------- иптхат ----- иптхэнут

 иритхакъым -- иритхэнущ -- иритхэну? ----- иритхат ---- иритхэнут

 иттхакъым ---- иттхэнущ ---- иттхэну? ------- иттхат ------ иттхэнут

 ифтхакъым --- ифтхэнущ --- ифтхэну? ------ ифтхат ----- ифтхэнут

 иратхакъым -- иратхэнущ -- иратхэну? ----- иратхат ----- иратхэнут

 

 Bir şeyin üzerine yazmak; т – Bir şeyin üzerini ifade eder.

 

 Тызотхэ ---- тестхэрэ? ---- тестхэкъым ---- тестхащ --- тестха?

 тыботхэ ---- тептхэрэ? ---- тептхэкъым ---- тептхащ --- тептха?

 третхэ ------ тритхэрэ? ---- тритхэкъым ---- тритхащ --- тритха?

 Тыдотхэ ---- теттхэрэ? ---- теттхэкъым ---- теттхащ --- теттха?

 тывотхэ ---- тефтхэрэ? ---- тефтхэкъым --- тефтхащ -- тефтха?

 тратхэ ------ тратхэрэ ? ---- тратхэкъым ---- тратхащ --- тратха?

 

 тестхакъым ---- тестхэнущ ----- тестхэну? тестхат

 тептхакъым ---- тептхэнущ -------- п -------?----------- п------.

 тритхакъым ---- тритхэнущ ------- ри ------?---------- ри------.

 теттхакъым ---- теттхэнущ ---------- т ------?------------ т-----.

 тефтхакъым --- тефтхэнущ ----------ф -----?----------- ф----.

 тратхакъым ---- тратхэнущ ---------ра ------?----------- ра-----.

 

 Bir şeyin altına yazmak; Щl – Bir şeyin altını ifade eder

 Bir şeyin altına

 Yazıyorum.- Yazıyor muyum?—Yazmıyorum—- Yazdım.—Yazdım mı?

 

 щlызотхэ ---- щlэстхэрэ? ---- щlэстхэкъым --- щlэстхащ --- щlэстха?

 щlыботхэ ---- щlэптхэрэ? ---- щlэптхэкъым --- щlэптхащ ------- п-----?

 щlетхэ -------- щlитхэрэ? ----- щlитхэкъым ----- щlитхащ -------- и -----?

 щlыдотхэ ---- щlэттхэрэ? ---- щlэттхэкъым ---- щlэттхащ ------- т -----?

 щlывотхэ ---- щlэфтхэрэ? --- щlэфтхэкъым --- щlэфтхащ ------ ф ----?

 щlатхэ -------- щlатхэрэ? ----- щlатхэкъым ------ щlатхащ -------- а ----?

 

 Yazmadım.---- Yazacağım.----- Yazacak mıyım? — Yazmıştım.

 

 щlэстхакъым ----- щlэстхэнущ ------- щlэстхэну? --- щlэстхат

 ---- п -----------.---------- п ---------.----------- п --------?-------- п-------.

 ---- и ----------.----------- и --------.------------ и ---------?------- и-------.

 -----т-----------.----------т --------.-------------т ---------?-------т ------.

 ---- ф ---------.-----------ф -------.-------------ф --------?-------ф------.

 ---- а----------.---------- а ---------.------------- а --------?-------- а------.

 

 Burada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir şekil ise bir gurubun içine yazmak

 dahil etmek için хэile anlatılması gerekir.

 

 Мазэ и гупым сыхитхащ.- Maze beni gurubuna yazdı.

 Синэнур и гупым ухэстхащ.- Seni Sinenur’un gurubuna yazdım.

 Сэри фи гупым сыхэтхэ.- Beni de sizin gurubunuza yaz.

 Уэри ди гупым ухэстхэн?- Seni de bizim gurubumuza yazayım mı?

 Сыхэтхэ.- Yaz. ( o gurubun yani çoğulun içine yaz. )

 

 

 лъэтэн –uçmak, Yani лъэ nin т olması.

 

 Uçuyorum. ------ Uçuyor muyum? ---- Uçtum.

 

 сэ солъатэ ---------- сылъатэрэ? ------- сылъэтащ.

 уэ уодъатэ ------------у -----------? ---------- у ---------.

 ар мэлъатэ ----------- . ------------? ---------- . ----------.

 дэ долъатэ ---------- ды ------------? -------- ды --------.

 фэ фолъатэ --------- фы ----------? --------- фы --------.

 ахэр мэлъатэ. --------- . ------- хэрэ? -------- . ------- хэщ.

 

 

 Uçtum mu? ---- Uçayım mı? ------ Uçuyordum.

 

 сылъэта? -------- сылъэтэн? -------- сылъатэт.

 у -----------? -------- у-----------? --------- у ---------.

 . ------------? --------.----------? ---------.-----------.

 ды ---------? -------ды ---------? --------ды--------.

 фы --------? ------- фы ---------? ------- фы---------.

 . --------- хэ? -------- . ------- хэ? -------- . -------- хэт.

 

 Ben seni sen beni biz sizi uçururuz türü cümle yapısı.

 

 Сэ -------- сэ ------------ сы ---- з ---- гъэ-- лъэ-- т -- а -- щ.

 Уэ --------уэ ------------ у----б-----------------------------------.

 Ар --------абы -----------. -----и-----------------------------------.

 Дэ --------дэ -------------ды---д-----------------------------------.

 Фэ --------фэ ------------фы –в-----------------------------------.

 Ахэр -----абыхэм -------. ---а"я -----------------------------хэ -щ.

 

 Daha önceleri yaptığımız gibi çaprazlamalar yapabiliriz. Bu tür çaprazlamalar

üzerinde duruşumuzun nedeni bildiğiniz gibi hem uçanın hem uçuranın görüntüsünün

fiil başına eklenmesi nedeniyledir.гъэise yaptırma ettirme ön ekidir.щ kalkarsa

soru,къым olumsuzluk eki,къэolumsuz soru eki olduklarını zaten biliyoruz.

щ yerine т gelirse bitmiş zaman uçmuştum,нут uçacaktım,нт uçardım,

нутэкъымuçmayacaktım,нутэкъэuçmayacak mıydım . Ayrıca zaman belirteci

a yerineэ ve sonaнgelirse uçurayım mı? olduğunu daha öncelerden hatırlatmış

olalım. Şimdiki zaman bildirimlerini de hatırlayın. Şimdi birkaç çaprazlama yapalım.

 

 Уэ сэ узгъэлъэтащ. Sen benim uçurduğumsun. ( Orijinal söylem )

 Seni ben uçurdum.

 

 У -- sun

 З -- um

 Гъэ – ğu – yaptırma ettirme eki.

 Лъэ - ayağın

 Т -- havalanımı

 А – olmuş olan ( sıfatlaştırma )

 Щ – şu anki hal.

 

 Ар сэ згъэлъэтащ.-- Onu ben uçurdum

 Бзур сэ згъэлъэтащ.-- Kuşu ben uçurdum

 Бзухэр уэ бгъэлъэтахэщ.-- Kuşları sen uçurdun

 Фэ дэ фыдгъэлъэтащ.-- Sizi biz uçurduk.

 Жыгым пыс бзухэр (ахэр )дэ дгъэлъэтэжахэщ.

 ----------Ağaçtaki kuşları (onları) biz ( kondukları yerden tekrar) uçurduk.

 Къухьлъатэр Умар игъэлъэтащ.---- Uçağı Ömer uçurdu.

 

 Мазэрэ И НанэмрэMaze İle Ninesi

 

 Ныщхьэбэ Мазэ и унэ лэжьыгъэхэр иуха иужь

 --------------------Bu akşam Maze ev ödevlerini bitirdikten sonra

 и адэм бгъэдэтlысхьащ. -- babasının yanına oturdu.

 Тlэкlу еlущэща неlущэщами фэ къриплъакъым.

 ---------------Biraz fısıldadı mısıldadıysa da pek yüz vermedi.

 И анэмкlэ зиунэтlами абый фэ къыщыримыплъым

 -----------------Annesine yöneldiyse de oda yüz vermeyince

 И нанэм епщылlащ.--- Ninesine sokuldu.

 -- Нанэ, къуэжыхь пщlэрэ? Жиlащ. -- Nine, bilmece biliyormusun? Dedi.

 Абый -- O da;

 -- сощlэ си тlасэ. Сыт щхьэ сымыщlэу? къыжриlащ.

 -- Biliyorum çocuğum. Niçin bilmeyeyim? Diye cevapladı.

 -- Нтlэ дызэгъэупщlыт. -- Öyleyse birbirimize soralım.

 -- Тегъэ хэткъым. Умыщlэм сызхуей къуажэр къызэптынщ.

 -- Oyunbozanlık yok. Bilemezsen istediğim köyü verirsin.

-- Тегъа сымхъуну псалъэ узот.-- Oyunbozan olmayacağıma söz veriyorum.

-- Нтlэ хэт япэ еупщlынур?-- Öyleyse kim önce soracak?

-- Япэ уэ къызэупщl. -- Sen önce sor.

-- Быргуэ быргуэ --Bırgue bırgue

 Быргуэ мыщэ Bırgue yapılmamış.

 Къуэжищэ къызэптам уэстынкъым. Мыр сытми къащlэ.

---Yüz köy versen de bunu vermem. Bunun ne olduğunu bil.

-- Ар сытми пшхы хъурэ?-- O ne ise yeniyor mu?

-- Ар пшхы хъукъым. Абыкlэ цlыкlухэм я зэш трагъэу.

-- O yenmiyor. Onunla çocuklar eğleniyor.

-- Къэсщlэжащ, къэсщlэжащ ар къуэжыхьщ. -- Bildim, bildim o bilmecedir.

-- Ара дыддэщ си хъыджэбз цlыкlу. Иджы уэ къызэупщl.

-- O tam da odur küçük kızım. Şimdi sen sor.

-- Модэ къикlлъакъуэ кlыхь-- Şordan gelen uzun bacak

-- Ди унэ къихьэ сэрэбжэн. Къащlэ нанэ. --Evimize gelen keçi. Bil nine.

-- Сщlэкъым ар хьэщlэупlэрэ.-- Bilmiyorum o misafir mi acaba?

-- Къыпхуэщlакъым нанэ. Къуажэ къызэптым бжесlэнщ.

-- Bilemedin nine. Köy verirsen söylerim.

-- Дэтхэнэ къуажэр ухуей?-- Hangi köyü istiyorsun?

-- Щlэжыкъуейр къызэт.-- Ş'ejıqueyi ver.

-- Узот.-- Veriyorum.

-- Щlэжыкъуей псы иск!эй къиск!ык!ыж.-- Ş'ejıqueye su döküp geri alayım.

-- Кърущ нанэ къру.-- Leylek nine leylek.

-- Ар уэ дэнэ щызэбгъэщlа?-- Onu sen nereden öğrendin?

-- Си анэм щэхуу сигъэщlащ.-- Annem gizlice öğretti.

 Мазэи нанэи я гуапэу а пщыхьэщхьэр нэжэгужэу благъэкlащ.

-- Nine de Vaze de mutlu bir şekilde sevinçle o akşamı geçirdiler.

 

 Лэжьыгъэр зыхэзылъхьар Щокъул Илхьэнщ.

+''+nan+''+Kaffed

Share