RF Büyükelçiliği Önünde Basın Açıklaması Yapılacak

Kaffed 5 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 15:00'de Rusya Federasyonu Büyükelçilği önünde (Karyağdı Sokak, Çankaya, Ankara) Suriye'deki Çerkeslerin durumuna dikkati çekmek ve anayurda dönüş taleplerini duyurmak için basın açıklaması düzenleyecek.

Federasyonumuzun konu ile ilgili dernek başkanlarına gönderdiği yazı ekteki gibidir.


Sayın Başkan,

Detayları ile malumunuz olduğu üzere, Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve şiddetli çatışmaların ilk emarelerinin alındığı günden itibaren Federasyonumuz konu ile yakından ilgilenmeye başlamış, tabanını ve kamuoyunu gelişmeler hakkında eş zamanlı bilgilendirmiştir. Bu süreçte TBMM Dış İlişkiler Komisyonu, TC Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin ilgili birimleri gibi konuya doğrudan ya da dolaylı müdahil olabilecek her kurum ve kişi ile defalarca görüşülmüş, DÇB ile koordinasyon halinde, başta Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kesimlere mektuplar gönderilmiş,  Suriye’deki Çerkeslerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacına yönelik eldeki imkanlar dahilinde her türlü girişim yapılmıştır. Bu görüşmelerin tamamına yakınında taleplerimiz haklı ve olumlu bulunmuş olmasına rağmen önemli bir kısmından da somut faydalar elde edemediğimiz kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bildiğiniz üzere, giderek artan şiddetin baş göstermesi ile birlikte, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin Suriye’yi terk etmek zorunda kalacakları düşünülerek bir kriz masası oluşturulmuş, adeta bir seferberlik ilan edilmiştir.  Bölge derneklerimizin ve kriz masamızın mesai mefhumu ve maddi sınır tanımaksızın gösterdiği olağanüstü çabalar ve takdire şayan fedakarlıkları ile Türkiye’ye sığınan ya da Türkiye üzerinden anavatanımız Kafkasya’ya dönmeye çalışan, bir şekilde haberdar olduğumuz her bir kardeşimize ulaşılmış, imkanlar dahilinde ihtiyaçları karşılanmıştır. Yardımlarınızla karşılanmaya da devam edilecektir. Benzer çalışmalar Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde ve Ürdün, Lübnan gibi Suriye’ye yakın diğer ülkelerde de, oralardaki kardeşlerimiz tarafından olağan üstü gayretler ve fedakarlıklarla sürdürülmektedir. Suriye Kriz Masamızın, bölge derneklerimizin ve bölgede yaşayan insanlarımızın cansiperane çalışmaları, sizlerin de vereceği destekler ile hız kesmeden sürecektir.

Değerli Başkan,

Bildiğiniz gibi, bugüne kadar yapılan bütün görüşmelerde ve açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, geleneklerimiz ve ilkelerimize olan bağlılığımız gereği Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun  bu konudaki görüşü açık ve nettir. KAFFED, sebebi her ne olur ise olsun savaşa ve her türlü şiddete, kan dökülmesine, özellikle çocuklara, kadınlara ve yaşlılara her ne boyutta olursa olsun zarar verilmesine karşıdır. Suriye’de yaşayan Çerkesler, Rus – Kafkas Savaşları sonrası, önce, 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile vatanlarından kopartılan sonra Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nı kaybetmesinin ardından yerleştirildikleri Rumeli’den ikinci bir sürgüne maruz bırakılan Çerkeslerin torunlarıdır. Tüm Çerkesler gibi, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de vatanı Kafkasya’dır. Öncelikle, hiç bir önşart olmaksızın bu gerçeklik kabul edilmeli ve hiç bir koşul konmaksızın vatanlarına dönmelerinin önü açılmalı, teşvik edilmelidir.

KAFFED, gelenekleri, ilkeleri ve demokrasiye olan bağlılığı gereği, sadece Çerkeslerin değil, tüm insanların barış, sağlık, huzur ve ferah içinde yaşamasını savunur ve bu amaçla çalışmalar yürütür. Suriye’de yaşayan tüm insanlar gibi Çerkeslerin de Suriye’nin daha demokratik, daha müreffeh bir ülke olmasını isteme ve bu uğurda mücadele etme hakları vardır. Lakin, Suriye’de yaşayan Çerkesler, yaşanan bu savaşın tarafı değildir. Küçük bir kısmı muhalefet ya da iktidar kanadında, yaşananlara taraf olsalar dahi, bu durum Suriye’deki Çerkeslerin yukarıda kısaca değinilen ve başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, tüm uluslararası unsurlar tarafından kabul edilmesi gereken haklarına halel getirmez. KAFFED için önemli olan, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin muhalif ya da iktidar yanlısı olmaları değil, öncelikle insan olmaları, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına sahip olmaları ve özelde de Çerkes olmalarıdır.

Sayın Başkan,

KAFFED, yaşanan iç savaş nedeni ile arada kalan, imkansızlıklar içinde sığınıklara hapsolmuş durumda yaşamak yada işlerini, evlerini, geçmişlerini, kurulu düzenlerini artlarında bırakarak belirsizlikler içinde Suriye’yi terk etmek zorunda kalan Çerkeslerin durumunu hem tarihsel trajedimizin devamı, üçüncü bir sürgün hem de, aynı zamanda, anavatanımız Kafkasya’ya dönmelerinin önünü açacak acı da olsa bir şans olarak değerlendirmektedir. KAFFED, bu amaçla, Rus – Kafkas Savaşları sonrası, 1864 Büyük Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile, Çerkesleri vatanlarından kopararak dünyanın dört bir tarafına savuran Çarlık Rusya’sının tarihi mirasçısı ve devamı olan Rusya Federasyonu yönetimine, büyükelçilik, konsolosluk, dışişleri bakanlığı gibi tüm resmi kanallar üzerinden ulaşmayı denemiş, yapılan görüşmeler ve yazılan mektuplar ile Rusya Federasyonu’dan gerek tarihi, gerek büyük devlet olmanın gerektirdiği insani sorumlulukları gereği, kendi anayasasında da koruma altına alınan Çerkeslerin haklarına riayet etmesini, hiç bir önkoşul ya da uygulanması neredeyse imkansız uzun ve zorlu prosedürler dayatmaksızın başta Suriye’de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin vatanlarına dönmelerinin önündeki engelleri kaldırmasını ve teşvik edici özel önlemler almasını talep etmiştir. Suriye’de yaşayan vatandaşlarının acil durum tahliyesi için hazırlıklar yapan Rusya Federasyonu, tarihsel ve anayasasından kaynaklanan resmi sorumluluklarından daha fazla kaçmamalı ve derhal, Kosava örneğinde olduğu gibi, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de güvenlik içinde tahliyesini ve  sağlıklı bir şekilde vatanlarına dönüşlerini sağlamalıdır. Rusya Federasyonu merkezi yönetimi, öncelikle ve derhal, bugüne kadar kendi imkanları ile Suriye’den çıkarak vatanına dönen ve bundan sonra dönecek Çerkesler için özel önlemler almalı, federal bütçeden acil durum fonları oluşturarak, Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde kısıtlı yerel imkanlar ve yardımsever insanlarımızın destekleri ile asgari ihtiyaçları karşılanan Çerkeslere barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri vermeye başlamalı,  kısa vadeli eylem planları hazırlayarak, kardeşlerimiz için rehabilitasyon programları oluşturmalı, ivedilikle istihdam koşulları yaratmalıdır.

Değerli Başkan,

Sizin de yakından takip ettiğinizden emin olduğumuz, yukarıda kısaca özetlediğimiz tüm girişimlerimize, tüm çabalarımıza rağmen, maalesef, Rusya Federasyonu bugüne kadar hiç bir somut adım atmadığı gibi başvurularımıza tatmin edici, elle tutulur cevaplar da vermemiştir. 61 derneği ve binlerce üyesi ile temel amacı Çerkes halkının çıkarlarının korunmasına ve Çerkes halkının gelişimine hizmet etmek olan KAFFED, demokrasiye bağlılığını ve yasalara saygısını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özenle muhafaza edecektir.  

Bununla birlikte, KAFFED Yönetim Kurulu, Suriye Kriz Masası ve DÇB Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Rusya Federasyonu’na ilettiğimiz taleplerimizin, sivil toplumun en demokratik enstrümanlarından biri kullanılarak, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Ankara) önünde yapılacak bir “BASIN AÇIKLAMASI” ile bir kez daha ve daha yüksek bir sesle dile getirme zorunluluğunun hasıl olduğu da tespit edilmiştir. Bütün faaliyetlerimizde olduğu gibi, omuzlarımızda taşıdığımız ağır yükün ve sorumluluklarımızın bilinci ile 5 Ocak 2013 Cumartesi 15:00’de Karyağdı Sokak, Çankaya, Ankara adresinde mukim Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklaması da yasalar çerçevesinde, hak arayışımızın yanlış algılanmasına izin vermeyecek düzey ve üslupta olacak, nefret ve şiddet içerikli söylem ve eylemlerden uzak durulacaktır.

p>

Sayın Başkan,

Başta şahsınız ve görev arkadaşlarınız olmak üzere, bölgenizdeki tüm insanlarımızın, temel amacı, öncelikle Suriye’deki kardeşlerimiz olmak üzere, Çerkeslerin kayıtsız şartsız vatanlarına dönmelerinin önündeki engellerin kaldırılması ve teşvik edilmesi talebimizin, Rusya Federasyonu merkezi yönetimine duyurulması olan basın açıklamasını izlemek ve destek vermek için anılan gün ve saatte Rusya Büyükelçiliği önünde olma arzusunu taşıyacağından ve yönetiminizce gerekli seyahat hazırlıklarına hızla başlanacağından eminiz.

Anılan toplantıda, ayrıca, 31 Aralık 2012 Pazartesi günü, her bir derneğimizin kendi bölgesinde, eğer var ise elçilik, konsolosluk gibi Rusya Federasyonu’nun resmi ofisleri önünde, yok ise dernek yönetimlerimizin uygun bulacağı diğer mekanlarda aynı amaç, içerik ve üslupta, benzer basın açıklamaları yapmasına karar verilmiştir. Bu hususun da, yönetiminizce hızla değerlendirilerek gerekli hazırlıkların yapılmasını ve planlayacağınız etkinliğe dair mekan, saat vb bilgilerin genel merkezimiz ile paylaşılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımla.

Murat CANLI        
Genel Sekreter

 


nanKaffed

Share