Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase toplantısında alınan kararlar

 

KAFFED (AÇG) - 29-02-2012- Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase toplantısında belirlendiğine göre, çok sayıda Adığenin yaşadığı Arap Cumhuriyeti Suriye’de ülke içinde yaşanan politik sorunlar, başka ülkelerin de karışması sonucunda silahlı mücadeleye dönüşmüştür. Hiçbir suçu-kabahati olmayan barış yanlısı insanlar kayboluyor, savaş ve terör tehlikesi ülkeyi sardı. Böyle problemli bir zamanda Rusya Federasyonu yöneticileri, karşı karşıya gelen güçlerin her iki tarafın da silah kullanmadan, görüşmeler yolu ile ve iki tarafın da kabul edeceği çözüm için bir an önce görüşmelerin yapılmasını sağlamalı.

p>

Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase’si Rusya Federasyonu yetkililerinin sorunun barışçı yöntemlerle çözümü ile ilgili çabalarını destekler. Ayrıca Suriye’deki Adığelere sesleniyoruz, Adığelerin bu mücadele içine çekilmesini desteklemesinler ve bunu yapanlara kapılmasınlar, karşı çıksınlar.

Birbirine karşı mücadele eden gruplardan Adığelere karşı kin besleyen, onları öldürmek isteyenleri de hesaba katarak, Adığe Xase bir an önce anavatanına dönmek isteyen soydaşlarının bu taleplerini destekler.

1- Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase’si olarak, Suriye’den kendi istekleri ile dönmek isteyen Adığelerin özgürlüklerine kavuşturulmasını Rusya Federasyonu Başkanı ve Rusya Federasyonu Hükümetinden talep ediyoruz.

Adığe Xase olarak bizim görüşümüz, Rusya Federasyonuna dönmek isteyen soydaşlarımız için Rusya Federasyonunda yasal düzenleme vardır ve bu yasalar gerektiğinde uygulanabilmektedir.

2-Suriye’den Rusya Federasyonuna dönmek isteyen Adığeler için Adığey’in, Kabardey-Balkar’ın, Karaçay-Çerkes’in yöneticilerinin yaptıkları çalışmaları Adığe Xase destekler.

3- Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase’si, Suriye’den dönecek Adığelerin buradaki yaşamlarının düzenlenmesinde devlet kurumları ile beraber çalışmaya hazır olduğunu bildirir.

 4-Adıgey’de yaşayan her ferdin, hangi milletten olursa olsun, zor durumda kalan Adığelerın anavatanlarına dönmelerini destekleyeceklerine, ayrıca birçok farklı milletin yaşadığı Rusya Federasyonu’nun da Adıgey Cumhuriyeti ile birlikteliğini göstereceğine güvenimiz olduğunu bildiririz.

 5-Adıgey Cumhuriyeti Adığe Xase’sinde toplananlar, bütün Adığelerin, yaşadığı yere bakılmaksızın, önemli bir sorumlulukları olduğunu düşünüyor, dışarıda bulunan bütün Adığe organizasyonlarına ve Rusya Federasyonuna, Adığelerın dedelerinin vatanına dönerek orada rahat yaşamaları için çalışmalar yapmaları için çağrıda bulunuyor.

Adığe Ülkesi’nin Adığe Xase’sinin Başkanı

Hapaye Arambiy

Çev: Huşt Emel

KAFFED ADIGEY ÇALIŞMA GRUBU (AÇG)

 

Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс щаштэгъэ Резолюциер

p>

Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс зэрэхигъэунэфыкIырэмкIэ, Сирийскэ Арабскэ Республикэу адыгабэ  зыщыпсэурэм хэгъэгу кIоцI политикэ гумэкIыгъошхоу илъ хъугъэм IэкIыб къэралхэм яIоф къызэрэхалъхьэрэм къыхэкIэу непэ Iэшэ зэпэуцужьыныгъэм нэсыгъ. Лажьи-хьакъи зимыIэ мамыр цIыфхэр хэкIуадэх, граждан заомрэ терроризмэмрэ ящынагъо хэгъэгум къышъхьащыхьагъ. Мыщ фэдэ лъэхъэнэ гумэкIыгъом Урысые Федерацием ипащэхэм зэпэуцужьырэ лъэныкъохэм зафагъазэ кIуачIэр амыгъэфедэнэу, шIуагъэ къэзытын зылъэкIыщт зэдэгущыIэгъухэр ашIынхэшъ, бгъуитIуми къякIущт унашъохэм яштэн псынкIэу фежьэнхэу.

Урысые Федерацием ипащэхэм зэпэуцужьыныгъэр мамырэу зэшIохыгъэным епэсыгъэу рахъухьэхэрэм Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс адырегъаштэ ыкIи Сирием ис адыгэхэм яджэ зэпэуцужьыныгъэм адыгэхэр хащэнхэу зэрэпылъхэм пэшIуекIонхэу, ащ зыдырамыгъэхьыхынэу.

Мыщ фэдэ зэпэуцужьыныгъэм хэлэжьэрэ купхэм ащыщхэм адыгэхэм гухьэгужъныгъэу къафыряIэр, аукIынхэу зэраIорэр къыдилъытэзэ, Адыгэ Хасэм тилъэпкъэгъухэм я Хэкужъ къагъэзэжьыным нахь чанэу ыуж зэрихьагъэхэм дырегъаштэ.

1.    Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс зафегъазэ Урысые Федерацием и Президент, Урысые Федерацием и Правительствэ тихэгъэгогъу адыгэхэу Сирием исхэу ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ Урысые Федерацием къэзгъэзэжьы зышIоигъоу къыкIэлъэIугъэхэм яфитыныгъэ афагъэцэкIэнэу.

Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс зэрэхигъэунэфыкIырэмкIэ, тилъэпкъэгъухэу Урысые Федерацием къэзгъэзэжьы зышIоигъохэм апае Урысые Федерацием правовой амалхэр зэкIэ иIэх ыкIи агъэфедэх.

2. Тилъэпкъэгъэу адыгэхэр Сирием къикIыжьынхэшъ Урысые Федерацием къагъэзэжьыным пае Адыгеим, Къэбэртэе – Бэлъкъарым, Къэрэщэе – Щэрджэсым япащэхэм Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм Адыгэ Хасэм изэфэс адырегъаштэ.

3. Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс хегъэунэфыкIы Урысые Федерацием къэзгъэзэжьырэ тилъэпкъэгъухэм щыIэкIэ – псэукIэу яIэщтымкIэ къэралыгъо хабзэм иорганхэм ягъусэу ишIуагъэ къыгъэкIоным зэрэфэхьазырыр.

4.  Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ, лъэпкъэу къызхэкIыгъэм емылъытыгъэу, чIыпIэ зэжъу ифэгъэ адыгэхэм я Хэкужъ къагъэзэжьынымкIэ ишIуагъэ къыгъэкIон зэрилъэкIыщтым ыкIи ащ тетэу Адыгэ Республикэу цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ зыщыпсэурэмрэ Урысые Федерациемрэ языкIыныгъэ къызэригъэшъыпкъэжьыщтым Адыгэ Хасэм изэфэс ицыхьэ зэрэтелъыр хегъэунэфыкIы.

5.  Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс зэрилъытэрэмкIэ, лъэпкъым зэрэпсаоу ыкIи хэтырэ адыги, чIыпIэу зыщыпсэурэм емылъытыгъэу, ипшъэрылъ лъапIэу щыт, ятэжъхэм я Хэкужъ къыгъэзэжьыныр ыкIи Урысые Федерацием, IэкIыб къэралхэм яадыгэ организацие пстэуми къяджэ Адыгэ Хэгъэгур ахэм псэупIэ гупсэф афэхъуным яIахь хашIыхьанэу.

 

Адыгэ Хэгъэгум и Адыгэ Хасэ и Тхьэматэу                        Хьэпэе Арамбый

p>

 


nanKaffed

Share