Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Yapmak İsteyenlere Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2010-2011 Öğretim Yılında Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Yapmak İsteyenlerle İlgili Duyurusua>

p>

ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MOSKOVA'DAKİ EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ'NE YA DA NAVOROSİSK KONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

p>

(Dayanak: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik)

p>

Yurt dışında kendi imkanlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin, kanunların verdiği haklardan yararlanmak üzere, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, bulundukları ülkedeki eğitim müşavirliğine/ataşeliğine, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa başvurmaları gerekir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

p>

1) Başvuru Dilekçesistrong>

p>

 http://yogm.meb.gov.trstrong> adresinden veya,

p>

● Bulunulan ülkedeki eğitim müşavirliği, ataşeliği veya konsolosluktan temin edilebilir.

 2) Mezuniyet Belgesistrong>

p>

● Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin, onaylı fotokopisi,

p>

● Yurt dışındaki;

p>

Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden, eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden,

p>

Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği.

p>

3) Kayıt-Kabul Belgesistrong> (Akseptans)u>

p>

● Öğrenim yapılacak ülkedeki kurumdan alınacak hazırlık, dil veya esas öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans).

p>

(Açıklama :em>strong>

p>

Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim strong>görecekleri belirtilmelidir.

p>

Dil öğrenimini tamamlayanlarınstrong> esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesini, eğitim müşavirliğine/ataşeliğine veya konsolosluğa göndermeleri gerekir.)em>

p>

 4)  YGS/LYS   Sonuç Belgesistrong>

p>

- Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB'ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkeler (İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre)’de strong>öğrenim göreceklerden  YGS/LYS belgesi istenmez.

p>

- Bunların dışında kalan ülkelerde öğrenim yapacaklardan; Ön lisans öğrenimi için  ilgili puan türünde  YGS/LYS'de en az 140 ; lisans öğrenimi için ilgili puan türünde  YGS/LYS'de  en az 180 veya daha fazla puan almış olmaları istenir.

p>

- Beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapacakların özel yetenek sınavını kazandıklarını ve  YGS/LYS'de  en az 140 puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

p>

(Açıklama : em>YGS/LYS Sonuç Belgesi,strong> alındığı yıl itibariyle 2 yıl geçerlidir.)em>

p>

●  YGS/LYS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlarstrong>

p>

Öğrenim görülecek ülkenin yükseköğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,

p>

SAT 1 (Minimum 1000 puan)

p>

ACT (Minimum 21 puan)

p>

Abitur

p>

Fransız Bakaloryası

p>

GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

p>

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat, IB)

p>

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

p>

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

p>

Ülkemizdeki liselere denk yurt dışındaki okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

p>

- Türkiye’deki konservatuarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı  kazananlardan,

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları ile bu kurumlar dışındaki yükseköğretim kurumlarında, yüksek öğrenim şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,

p>

Türkiye’de veya yurt dışında ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama ya da lisans öğrenimi göreceklerden,

p>

- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında lisans seviyesinde öğrenim görme hakkını kazandıktan sonra kayıtlarını sildirip bu işlemi takip  eden bir takvim yılı içinde yurt dışında öğrenime başlamış olanlardan   YGS/LYS girme şartı aranmaz.

p>

5) Nüfus Cüzdanı Örneğistrong>

p>

6) Askerlik Durum Belgesi  (Terhis, Erteleme, Tehir, Muaf, vb.)strong>

p>

(Açıklama :em>strong>

p>

a) Ön lisans ve lisansstrong> öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi, (1991, 1992 ve sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ve 31.10.2011 tarihine kadar 1990 doğumlular için istenmez)em>

p>

b) Lisansüstüstrong> öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet),)

p>

 7) Vesikalık Fotoğraf (2 adet)strong>

p>

(Açıklama : em>strong>Fotoğrafların arkasına adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır.)em>

p>

8) Zorunlu Hizmet Belgesistrong>

p>

(Açıklama : em>strong>Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.)em>

p>

9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)

p>

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

p>

 

1) Başvurudan Önce Bilgi Edinme / Denklikstrong>

p>

- Öğrenim yapılacak ülkenin eğitim sistemi, lisans ve lisansüstü öğrenime kayıt-kabul ve vize şartları ilgili ülkenin  büyükelçilik veya konsolosluklarından öğrenilmelidir.

p>

- Öğrenim görülecek kurumun vereceği diploma ve derecesi denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK’ten )  öğrenilmelidir.

p>

Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği YÖK tarafından yapılmaktadır. (2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi).

p>

- Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin tanınması, onların yurt dışında aldıkları   diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez.            

p>

2) Özel Öğrenciliği Tanınanların Yükümlülükleristrong>

p>

Her öğretim yılı başı ve sonunda öğrenim durumu hakkında temsilciliğe bilgi verilmelidir.

p>

Adres değişikliği, öğrenimin yarıda bırakılması, mezun olunması durumu temsilciliğe bildirmelidir.

p>

- ÖSYS Kılavuzunda yer alan öğretim kurumlarına YÖK tarafından yerleştirilenlerden ÖSYS Sonuç Belgesi, kabul belgesi ve okul kayıt belgesi ile temsilciliğe başvurulmalıdır.

p>

3) Kimlerin Öğrenciliği Tanınmazstrong>

p>

● Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

p>

●Yurt dışında  açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,

p>

● Askerlikleri ertelenemeyenler ile, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).

p>

● Devlet memuru olanların (İlgili yönetmelik).

p>

4) Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilirstrong>

p>

Lisans öğrenimi görenlerin 29lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,

p>

Öğrenimini tamamlayanların,

p>

İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,

p>

Öğrenimi bırakanların,

p>

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin

p>

- Öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen sürelerde tamamlayamayanların,

p>

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların,

p>

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

p>

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

p>

- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

p>

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).

p>

5) Askerlik İşlemleristrong>

p>

● Türkiye’ye izinli geleceklerin mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport uzatımı işlemlerini yurt dışı temsilciliklerine yaptırmaları gerekir.

p>

● Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, savcılıktan   kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkemelerden alınacak  beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni  tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile sevk tehir tekliflerini yaptırmalıdırlar.

p>

●  Askerlik ertelemelerinde;

p>

Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md.14).

p>

Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara bir yıl süre verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili Yönetmelik, Askeralma Yönergesi).

p>

Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

p>

Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

p>

Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

p>

Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

p>

-Staj yaptıklarını belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir. (İlgili  Yön.Md.:29)

Ülkemizde açıköğretim ön lisans ve lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak yurt dışında örgün öğrenim yapmaya engel teşkil etmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin askerlik işlemlerinin yurt dışında öğrenim gördükleri örgün yüksek öğretim kurumuna göre yürütülmesi gerekir. (YÖK Yürütme Kurulu Kararı).

p>

7)Dal, Okul ve Ülke Değişikliğistrong>

p>

Ülke, Okul ve Dal değişikliklerinde  ilgili Yönetmeliğin 20. maddesi  hükümlerine titizlikle uyulmalıdır.     

p>

8) Belgelerin Onayıstrong>

p>

Yurt dışında müşavirlikler/ataşelikler/konsolosluklar tarafından.

p>

Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmî makamlar tarafından.

p>
div>
nanKaffed

Share