Yurt Dışında Öğrenim Göreceklerin Özel Öğrencilik Tanıma İşlemleri

Yurt Dışında Yüksek Öğrenim Göreceklerin Özel Öğrencilik Tanıma İşlemleri

p>

Yasal Dayanak Ve Görev Alanı

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanunun 19’uncu maddesi ile, 1416 sayılı ‘’Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’’ ve buna dayalı çıkarılan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” gereği yurt dışında özel öğrenci statüsünde (kendi imkanlarıyla) ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede yükseköğretim yapan ve öğrenim yapacak öğrencilerin özel öğrenciliklerini tanıma işlemleri MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

p>

Özel Öğrenci; Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkânlarıyla karşılanan öğrenciyi ifade eder.

p>

Özel öğrencilik tanıma işlemleri her yıl 1 Haziran’da başlayıp, sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay devam eder.

Özel Öğrencilik Tanımanın Amacı

p>

Yurt dışında kendi imkânlarıyla yüksek öğrenim yapacak öğrencilerin;

●Yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenimlerini tamamlayarak ülkemize, daha verimli bir şekilde hizmet etmelerini,

p>

●Öğrenimleri süresince harçsız öğrenci pasaportu almalarını,

p>

●Öğrenimleri süresince askerlik tecil ve tehirlerini,

p>

●Yurt dışında öğrenimleri süresince oturma izni almalarını,

p>

sağlamaktır.

ÖĞRENCİLİK TANIMA

p>

-Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili belgeler Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi uyarınca her yıl Bakanlığımızca belirlenerek, hangi belgelerin isteneceğine dair düzenlenen “Duyuru ve Açıklama” yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara ve büyükelçiliklere yurt içinde milli eğitim müdürlüklerine gönderilmektedir.

p>

Bakanlığımızca belirlenen belgeleri içeren Yurt Dışında Özel Öğrenci Statüsünde, Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim Yapmak İsteyenlerle İlgili Duyuru ve Açıklama ile Form Dilekçe örneği ;

p>

-      Yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklardan,

-      Yurt içinde millî eğitim müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığından ayrıca http://meb.gov.tr, http://yogm.meb.gov.tra> internet adreslerinden

p>

temin edebilmektedir.

Öğrenciler; belirlenen belgelerle yurt içinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar aracılığıyla başvurabilmektedir.

Başvuru belgeleri eksiksiz ve onaylı olanların MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce özel öğrencilikleri tanınmaktadır.

 

Kimlerin Öğrencilikleri Tanınmaz

p>

- Eksik belge ile başvuran,

- Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim gören,

- Açık Yüksek Öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olan,

- Askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha altstrong> seviyede bir öğrenim görmekstrong> isteyenlerin,

p>

- Devlet memuru olanların,

Öğrencilikleri tanınmamaktadır.

Başvurudan Önce Bilgi Edinme

p>

● Yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenler, okullara başvurmadan önce;

p>

- Öğrenim yapacakları ülkenin eğitim sistemini, lisans ve lisans üstü öğrenime kayıt-kabul  

p>

ve vize şartlarını ilgili ülkenin  büyükelçilik veya konsolosluklarından,

p>

- Öğrenim görecekleri kurumun vereceği diploma ve derecesinin denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından

p>

öğrenebilirler.

Belgelerin Onayı

p>

● Belgeler;

p>

Yurt dışında müşavirlikler/ataşelikler/konsolosluklarca,

p>

Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmî makamlarca

p>

onaylanabilir.

 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların,

p>

- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,

p>

- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,

p>

- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,

p>

- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).

p>

5) Askerlik İşlemleristrong>

p>

● Türkiye’ye izinli geleceklerin mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport uzatımı işlemlerini yurt dışı temsilciliklerine yaptırmaları gerekir.

p>

● Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, savcılıktan   kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkemelerden alınacak  beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni  tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile sevk tehir tekliflerini yaptırmalıdırlar.

p>

●  Askerlik ertelemelerinde;

p>

Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md.14).

p>

Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara bir yıl süre verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili Yönetmelik, Askeralma Yönergesi).

p>

Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.

p>

Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

p>

Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).

p>

Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

p>

-Staj yaptıklarını belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir. (İlgili  Yön.Md.:29)

Ülkemizde açıköğretim ön lisans ve lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak yurt dışında örgün öğrenim yapmaya engel teşkil etmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin askerlik işlemlerinin yurt dışında öğrenim gördükleri örgün yüksek öğretim kurumuna göre yürütülmesi gerekir. (YÖK Yürütme Kurulu Kararı).

p>

7)Dal, Okul ve Ülke Değişikliğistrong>

p>

Ülke, Okul ve Dal değişikliklerinde  ilgili Yönetmeliğin 20. maddesi  hükümlerine titizlikle uyulmalıdır.     

p>

8) Belgelerin Onayıstrong>

p>

Yurt dışında müşavirlikler/ataşelikler/konsolosluklar tarafından.

p>

Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmî makamlar tarafından.

p>


nanKaffed

Share