Kaf-Der’den Federasyonlaşma Çağrısı

Dernekler yasasında yapılan değişiklikten sonra Kaf-Der önderliğinde tüm şubelerimizin, diğer derneklerin katılımı ile oluşturulması düşünülen Federasyon hakkında yapılan çalışmalardan sonra, Kaf-Der Genel Merkezi tarafından Türkiye'deki tüm Kafkas derneklerine yapılan çağrı metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca Kaf-Der kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Kafkasya politikası ile DÇB konusunda geniş bilgi www.kafder.org.tr adresinde görülebilir.Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Kaf-Der Başkanlar Kurulu 27.01.2002 tarihinde Ankara'da toplanarak gündemindeki konular ile birlikte yeni dernekler yasasının getirmiş olduğu FEDERASYON kurma imkanı ve NARTCARD konularını detaylı olarak görüşmüş bulunmaktadır. Toplantıda görüşülen konuları ve karar özetlerini aşağıda görüşünüze ve değerlendirmelerinize sunuyoruz. Bilgi alınmasını, değerlendirilmesini, değişiklik önerilerinizle birlikte FEDERASYON oluşturulmasına ilişkin değerli görüşlerinizi iletmenizi önemle rica eder, bilvesile hayırlı çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Muhittin ÜNAL Cihan CANDEMİR

Kültürel kuruluşlarımızın finansal sorunlarını çözebilecek yegane Visa kartı olan NARTCARD konusunda her şubenin ve derneğin kendi yöresinde geniş hemşehri kitlesine ulaşılması için profesyonel yaklaşımla çalışma yapması uygun görüşülmüştür. Bu amaçla yakında gönderilecek yeni tanıtım afişlerinin çok sayıda hemşehrilere ait mağaza vitrinlerine astırılması, şubenin bulunduğu il veya ilçe kitle ulaşım araçlarında gerekirse ücreti mukabili tanıtıma sunulması kararlaştırılmıştır. Başlangıçta her yeni kart için 1.500.000.-TL.sı tutarında bir bağışın kart sahibine fatura edileceğinin hemşehrilere söylenmesi , yeni kart alanlardan tahsil edilecek bu meblağa Vakıf tarafından da 500.000.- TL.sı ilave edilmesi suretiyle NARTCARD pazarlaması için çalışanlara kart başına 2.000.000.-TL.sı ödenmesi, Şubenin veya derneğin bulunduğu yerleşim yerine yakın ve dernek bulunmayan yerlerde de aynı çalışmanın şubelerimiz veya diğer dernekler tarafından yapılmasının istenmesi uygun görülmüştür.

İkinci olarak da yeni Dernekler Yasasının getirmiş olduğu bir FEDERASYON çatısı altında birleşme imkanı görüşülmüştür. Bu yeni imkanın toplumumuza neler kazandırabileceği ve federasyonlaşma yöntemleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuş, taslak Federasyon tüzüğünün Şubelerimizin üye tabanlarıyla tartışarak Şubat ayı sonunda Başkanlar Kurulu'nun yeniden toplanmasına karar verilmiştir. Şubemiz olmayan dernekler tarafından da Federasyon örnek tüzüğü yeterince tartışıldıktan sonra, muhtemelen Mart ayı sonuna doğru da tüm dernekler temsilcilerinin katılımı ile ortak bir toplantının mümkün ve uygun olacağı bu arada bilgilendirme gezilerine devam edilmesi konularında hemfikir kalınmıştır.

Dernekler yasasındaki yeni düzenlemelere ilişkin olarak Kaf-Der Başkanlar kurulu toplantısı ve Ankara dışında ve Aralık ayında yapılan üç görüş alma toplantısında üzerinde durulan görüşleri bir arada değerlendiren Merkez Yürütme Kurulumuz; aşağıdaki tespitleri fiili gerçekler olması bakımından bir kez daha hatırlatma gereği duymaktadır:

Türkiye'nin değişik kentlerinde kurulu dernekleri bir çatı altında birleştirme çalışmalarının yoğunlaştığı 1990-1996 yıllarında Kamu yararı olmayan derneklerin federasyon kurması imkanı olmadığından zorunlu olarak Merkez-Şube ilişkisi içinde Kaf-Der kurulmuştur.

Tek çatı altında toplanma fikrini kabul eden ve Kaf-Der'e katılma taahhüdünde bulunan bazı dernekler mal varlıklarını ve bağımsızlıklarını yitirecekleri endişesiyle yeni oluşuma katılmamışlardır. Bu derneklere, tüzüğe konulan geçici maddeyle 2 devre Kaf-Der organlarında temsilci bulundurma imkanı tanınmış ve bir kısmı da fiilen görev almıştır. Yeni yasa ise malvarlığı ve bağımsızlığın kaybedilmesi endişelerini tümüyle ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

Kaf-Der, 33 şubeden oluşan geniş tabanıyla önemli icraatlar başarmış, ileriye dönük projeleri, amaç ve ilkeleriyle Yurt içinde ve Yurt dışında (Kafkasya, Almanya, Amerika, Hollanda, Ürdün, İsrail, Suriye) kabul görmüş, Türkiye dışında ve dünyada var olan ve üye ağırlığı Adige-Abhaz halklarından oluşan tüm derneklerin oluşturduğu "DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ"nin kurucusu ve DÇB'de önemli bir yeri olan tecrübeli bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir.

Toplumumuzun bugünkü ihtiyacı, sorunlarımıza köklü çözümler üretecek ve ortak amaçlarımızın gerçekleşmesini sağlayacak geniş katılımlı bir güç birliğinin oluşturulmasıdır. Ancak bu ihtiyaçlara yarar getirmeyecek zoraki bir tabela birlikteliğini ileri bir adım olarak düşünememekteyiz.

Kaf-Der Merkez İcra Kurulu olarak yukarıda arz edilen tespitlerin ışığında, Kaf-Der'in amaç ve ilkelerini, Kafkasya politikasını, toplumsal sorunlarımızı ve yükümlülüklerimizi kısaca ana başlıklar olarak bir kez daha hatırladığımızda :

Geleneksel yapısı gereği, Kuzey Kafkasyalı halkların demokrat ve laik toplum yapısını korumaya çalışmak, bu çalışmaları yaparken de inançlara saygılı olmak,

Çok büyük ekseriyeti sürülen Kafkaslıların Anavatanları'nın Kafkasya olduğunu ve orada hak sahibi olduklarını unutmadan çifte vatandaşlık ve sürgün halk statüsü için mücadele vermeye devam etmek,

Kafkasya'ya dönüşü teşvik ederek dönmek isteyenlere yardım etmek, Kafkas halklarının insan sayısını azaltacak savaşlara karşı olarak Abhazya, Çeçenistan ve Güney Osetya'da onurlu barışlara ulaşılmasına katkıda bulunmak,

Bölünmüş ailelerin ve halkların yaşamakta olduğu Kafkasya ile Türkiye arasındaki işbirliğini ve beşeri ilişkileri artırarak bölünmüş ailelerimizin zamanla bütünleşmesine çalışmak,

Yaşadığımız ülkelerde Kafkaslı kimlik ve kökenimizin bilincinde, dilimizi ve kültürümüzü yaşatarak ,diğer halklarla birlikte barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak,

5 milyonu aşkın nüfusumuz ve almış olduğumuz eğitim anlayışıyla, Türkiye ve Kafkasya Cumhuriyetleri arasında ekonomi ve kültür köprüsü oluşturarak her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına katkıda bulunmaya çalışmak,

Gerek Türkiye'mizin ve gerekse Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizin rahatsız olacağı ve zarar göreceği söylemlerden ve eylemlerden kaçınmak, tersine Kafkasya ve değişik ülkelerde yaşayan Çerkes kökenli kardeşlerimizle kuracağımız sağlıklı ilişkilerle her iki tarafa da olumlu katkılarda bulunmak,

Son 40 yıl içerisinde giderek hızlanan, kırsal kesimden kentlere taşınma olgusunun beraberinde getirmiş olduğu kültürel aşınmanın ve yok oluşun durdurulması için toplumsal dayanışma ruhunu yeniden ayağa kaldırılmak,

Dünya Çerkes Birliği'nin bünyesinde olması gereken tüm derneklerimizin birlikteliğini gerçekleştirip, altıncı kongresinin 2003 yılında Türkiye'de ve bizlere yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamak, bu kuruluşumuzun tarih, dil ve ansiklopedi çalışmalarına ve özellikle de uzay kanalı kiralama yoluyla diasporaya yönelik dil TV ile eğitimine başlama projesini desteklemek,

gibi vazgeçilmez yükümlülüklerimizin bulunduğu net olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de oldukça geniş bir Kafkasyalı kitleye dayanan, her alanda etkili, saygın ve sonuca gidebilecek güçlü bir Federasyonun kurulmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Ekli olarak gönderilen taslak federasyon tüzüğünün Şubelerimiz tabanında yeterince tartışılmasından sonra nihai kararımızı vereceğimiz tabiidir. Ancak, prensip olarak Kaf-Der bir bütün halinde ya da zamanla bağımsızlaştırılacak şubeleriyle birlikte Federasyon için üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınmayacaktır.


Tüm hemşehrilerimize ve okurlarımıza çağrı,

Kuruluş çalışmaları devam etmekte olan Dernekler Federasyonu'nun Çerkes toplumunun kültürel sorunlarını çözebilmesi ve etkin bir yapı olarak ortaya çıkması için size göre çalışma konuları ve öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Önerilerinizi lütfen 20 gün içerisinde bizlere ulaştırınız. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

NART

Muhittin Ünal

Share