Abhazya Devlet Başkanı'ndan 21 Mayıs Mesajı

Çarşamba, 24 May 2017 13:10

Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba 21 Mayıs'ın 153. yıldönümünde diaspora için bir mesaj yayınladı. Sn Hacımba'nın mesajını okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz:


Değerli soydaşlarım, kardeşlerim!

Kafkas Savaşları sonucunda büyük bir trajedi yaşadık, Tanrı bizi korusun, böyle bir acı bir daha yaşanmasın.

Sürgün sonucu yok oluşa itilen halklar, Abazalar, Adigeler, Çerkesler, tüm Kafkas halkları, geleceğiniz aydın olsun.

19.  yüzyılda sürgün edilen soydaşlarımız acı ve çaresizlik içinde yerleşim yerlerini, ocaklarını, vatanlarını, atalarının mezarlarını terk etmek zorunda kaldılar. Yüz binlerce kişi yollarda açlıktan, soğuktan, hastalıktan öldü. Onların hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ne kadar acı çekmiş ve nereye gitmiş olsalar da soydaşlarımız gittikleri yerlerde, Türkiye’de, Suriye’de, Ürdün’de ve birçok yerde kök salıp geliştiler. Tarihlerini, kültürlerini, dillerini unutmadılar.

Aynı zamanda Bağımsız Abhazya Cumhuriyeti’nin tanınması ve gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Diaspora ve Anavatan arasındaki iletişim önemlidir. Ve bundan sonra ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerekli.

Soydaşlarımızın kendi vatanları olan Abhazya’ya geriye dönüşünü sağlamak ve dönüşü için gerekli ekonomik koşulları oluşturmak devletimizin görevidir. Bu görev için hepimiz gücümüzü birleştirmeliyiz.

Sizi içtenlikle selamlıyor ve birliğimizin daha çok güçlenmesini istiyorum, sizlere başarılar diliyorum.

Raul Hacımba
Sohum 21 Mayıs 2017 


Акыр иаҧсоу ҳџьынџьуаа, ҳауаажәлар, ҳашьцәа, ҳаҳәшьцәа!

Кавказтәи аибашьра иахылҿиааз атрагедиа амш аҽны, даҽазныкгьы шәышҟа схы нарханы исҳәоит: ҳаҧхьаҟа уи аҩыза арыцҳара Анцәа ҳацәихьчааит!

Ҧеиҧш бзиа рымазааит аҧсуаа, адыгаа, ачеркесцәа, амҳаџьырра хҵәареи-хыҧсаареи иҭанаргылаз Кавказ ашьхарыуа жәларқәа зегьы!

Зеижәтәи ашәышықәсазын ҳажәлар зҭагылаз арыцҳара ду, амчымхара – адепортациа иахҟьаны хыҧхьаӡара рацәала ҳауаажәлар иаанырмыжьыр амуит рхәышҭаарақәа, рҭыӡҭыҧқәа, ршьамдгьыл, рабацәа рҳаҭгәынқәа.

Шәнызқьҩыла ауаа ҭахеит амҩа ишықәыз, амлакреи, ахьҭакреи, ачымазарақәеи рызхымгакәа. Ҳхы лаҳарҟәуеит урҭ ргәалашәара аҿаҧхьа!

Егьа гәаҟра рхыргазаргьы, ҳџьынџьуаа рлахьынҵа иахьнанагаз аҳәынҭқаррақәа рҿы, Ҭырқәтәыла, Сириа, Иорданиа уҳәа акырџьара, рдац-ҧашә еиқәырханы иҕьацеит, рымҽхак дырҭбааит, иазықәҧоит рбызшәеи, рҭоурыхи, ркультуреи рыхьчара, реизырҳара!

Иара убас шәарҭ ишәылшо зегьы ҟашәҵоит ихьыҧшым Аҧсны Аҳәынҭқарра аинтересқәа рыдгыларазын, рӡыргаразын!

Шәареи ҳареи ҳабжьара ихадараны иҟан, иагьаанхоит ҳаимадарақәа аринахысгьы ррыҕәҕәара! Ҳәынҭқарратә зҵаара дуны иҟоуп ҳџьынџьуаа рҭоурыхтә ҧсадгьылахь-Аҧсынтәылаҟа рыхынҳәразын зыда ҧсыхәа ыҟам аекономикатә ҭагылазаашьақәа раҧҵара! Уи аусаҿы шәареи ҳареи ҳамч-ҳалша еибаҳҭароуп!

Исҭахуп гәык-ҧсыкала ишәзеиҕьасшьарц ахирра, аманшәалара, акзаара, шәареи ҳареи ҳазну амҩаҿы аихьӡара дуқәа!

Рауль Ҳаџьымба
Аҟәа. Лаҵарамза 21

Kaynak: Apsnypress

 


 

Haberler

  • Son Eklenenler
  • Çok Okunanlar
  • Rastgele